web accessibility bulgarian flag english flag

МИСИЯ

            

 

 

        Департаментът  за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти е създаден като основни звено на Пловдивския университет с решение на Академичния съвет от 21.11.2016 г.

             Съобразно  Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за Статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Раздел V чл. 43 ал.2 и Раздел VI, чл. 55, ал 2 и ал. 3, ДКПРПС е оторизиран, като специализирано основно  звено на университета да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и да провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС).

            ДКПРПС обединява усилията на академичния състав на ПУ, работещ в различни научни сфери (педагогика, психология, методика на преподаване на отделни учебни дисциплини, изкуство), в процеса на реализиране  на модерно и ефективно продължаващо образование на педагогическите специалисти, свързано с тяхната  перманентна квалификация и професионално развитие.

         Най- важните дейности на Департамента са:

  •  Да провежда обучения за повишаване квалификацията на педагогически специалисти (чрез краткосрочни и дългосрочни курсове, с присъждане на професионални кредити);
  • Да осъществява следдипломно обучение и продължаващо образование чрез обучение в специализации (свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на образованието или професионално-педагогическа специализация);
  • Да провежда обучение за придобиване на допълнителна професионална подготовка, на нова или допълнителна квалификация;
  • Да организира и администрира процеса на присъждане на професионално-квалификационни степени на педагогически специалисти съгласно Държавния стандарт и нормативни документи на МОН;
  • Да провежда научни изследвания, да създава и реализира научни продукти;
  • Да осъществява национално и международно сътрудничество в областта на подготовката и перманентната квалификация на педагогически специалисти с организации и институции с подобна сфера на дейност, включително и чрез организирането на съвместни програми;
  • Да разпространява и популяризира резултатите от изследвания в областта на образованието, подготовката и квалификацията на педагогически специалисти, електронното обучение, проведени от преподаватели и докторанти;
  • Да организира провеждането на регионални, национални и международни конференции.
Последна промяна на 24 Януари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg