уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Филиали
  6. »
  7. Филиал - гр. Кърджали

Филиал - гр. Кърджали

 

 

Филиал - Кърджали

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – КЪРДЖАЛИ

6600 Гр. Кърджали, бул. „Беломорски” 26

 PLOVDIV UNIVERSITY LYUBEN KARAVELOV BRANCH KARDZHALI

26 Belomorski Blvd.

Tel./fax. 0361/65266; e-mail: lk@uni-kardzhali.com

 

 

 

Филиал - Кърджали 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН САЙТ: www.uni-kardzhali.com

Tel./fax. 0361/65266; 64959; 6 2352; 62140

 

ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” е образователно, изследователско и културно-структурно звено с устойчиво и динамично развитие в състава на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, най-големия държавен университет в Южна България. Филиалът е преобразуван с Постановление №90 на Министерския съвет от 23.04.1996 г. Той е приемник на Полувисшия педагогически институт “Любен Каравелов” – Кърджали, основан през 1961 г.

Мисията на Филиал – Кърджали е да повишава образователния, научния и духовния потенциал на населението в Източните Родопи чрез подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше образование в определени професионални направления. Днес усилията на целия академичен състав са насочени към утвърждаване на Филиала като авторитетна и разпознаваема образователна институция чрез организиране на специализирано и качествено обучение, иновативни изследвания в различни научни области, конкурентно участие на пазара на труда.

Във Филиал “Любен Каравелов” се подготвят в редовна форма на обучение над 800 студенти в 7 бакалавърски програми от 5 професионални направления: Педагогика, Педагогика на обучението по..., Администрация и управление, Туризъм и Биологически науки. Обучават ги висококвалифицирани местни преподаватели, а така също от ПУ “Паисий Хилендарски” и от други висши училища. Общата численост на преподавателския състав на основен трудов договор е 31 щатни преподаватели, от които: 8 доценти, 7 главни асистенти доктори, 15 главни асистенти и 1 асистент.

Филиалът е институционално акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация в рамките на Пловдивския университет. Всички специалности притежават програмна акредитация в съответните  професионални направления.

 

Във Филиал – Кърджали се обучават студенти

в следните специалности:

Образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

   БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

   БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ

   ИСТОРИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

   НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК

   ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК

   БИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

   БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

   ТУРИЗЪМ

 

  

Кандидатстването във ФИЛИАЛ – КЪРДЖАЛИ се извършва чрез:

  • полагане на конкурсен изпит или
  • с оценка от държавен зрелостен изпит.

Филиалът провежда предварителни и редовни кандидатстудентски изпити. При кандидатстване с оценка от конкурсен (предварителен или редовен)  изпит и с оценка от държавен зрелостен изпит като балообразуваща се взема по-високата от двете оценки.

Документи за кандидатстване се подават във Филиала, в Информационния център на ПУ "Паисий Хилендарски" и в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка в Хасково, Стара Загора и др.

Формата на обучение по всички специалности е РЕДОВНА. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР. Учебната документация е разработена и утвърдена съгласно ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ. Дипломираните студенти имат право да продължат обучението си в следващата образователно-квалификационна степен магистър.

С решение на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” Филиалът организира изнесено обучение по акредитирани магистърски програми.

 

 Подробности за конкурсните изпити

 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ: 

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Филиал „Любен Каравелов”
6600 гр. Кърджали

бул. „Беломорски” № 26
тел./факс
: (0361) 65266; 62352; 62140; 64959; 62926

e-mail: lk@uni-kardzhali.com

 

Подробна информация на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ САЙТ НА ФИЛИАЛА:

www.uni-kardzhali.com

 

Одобрил: доц. д-р Ваня Найденова; Валидност до: 2015-03-01; Последна промяна на 07 Февруари 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол