уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Филиали
  6. »
  7. Филиал - гр. Кърджали

Филиал - гр. Кърджали

 

 

Филиал - Кърджали

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – КЪРДЖАЛИ

6600 Гр. Кърджали, бул. „Беломорски” 26

 PLOVDIV UNIVERSITY LYUBEN KARAVELOV BRANCH KARDZHALI

26 Belomorski Blvd.

Tel. 0361/65266; e-mail: filial_kardjali@uni-plovdiv.bg

 

 

 

Филиал - Кърджали 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН САЙТ: kardzhali.uni-plovdiv.bg

Tel: 0361/ 6 52 66, 6 23 52, 6 21 41

 

Филиал “Любен Каравелов” – Кърджали е образователно, изследователско и културно-структурно звено с устойчиво и динамично развитие, териториално изнесена структура със статут на юридическо лице на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Университетът е най-голямото държавно висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

В своята 60-годишна история Филиалът на Пловдивския университет се утвърди като значимо и авторитетно регионално средище за висше образование, наука и култура. Той е приемник на основания през 1961 г. Полувисш педагогически институт “Любен Каравелов”, преобразуван с Постановление № 90 на Министерския съвет от 23.04.1996 г.

Образователната политика на Филиала следва академичния модел за качествено образование на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и е синхронизирана с целите, задачите и потребностите на обществото в регионален и национален мащаб. Мисията му е свързана с повишаване на образователния, научния и духовния потенциал на населението в Източните Родопи чрез подготовката на конкурентноспособни специалисти с висше образование, способни да развиват и прилагат научно-практически знания в различни области на човешката дейност.

Във Филиал-Кърджали се обучават високоспециализирани кадри с висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалности от три професионални направления: „Педагогика“, „Педагогика на обучението по …“ и „Биологически науки“.

С решение на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” Филиал „Любен Каравелов” – Кърджали организира изнесено обучение по акредитирани магистърски програми.

Филиалът е институционално акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация в рамките на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Всички специалности притежават програмна акредитация в съответните професионални направления.

Днес усилията на целия академичен състав са насочени към утвърждаване на ПУ-Филиал „Любен Каравелов“ като авторитетна и разпознаваема образователна институция чрез организиране на специализирано и качествено обучение, иновативни изследвания в различни научни области и конкурентно участие на пазара на труда.

 

 

Одобрил: доц. д-р Ваня Найденова; Последна промяна на 27 Януари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол