уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Факултети
  6. »
  7. Философско-исторически факултет

Философско-исторически факултет


Философско-историческият факултет е създаден с решение на МС на 13.05.2004 г. В момента в него се обучават студенти по 12 специалности – Археология, Етнология, История, Социална антропология, Социология, Социология и науки за човека, Социология на правото, икономиката и иновациите, Теология и Философия, Културен туризъм, Граджанско образование и английски език и История и чужд език. Общият годишен прием на студенти първокурсници е 239 души.

Началото на факултета обаче е положено през 1992 г., когато за първи път в България започва обучение по специалност Етнология, а през следващата 1995 г. стартира специалност Социология. Тогава е сформирана и първата Катедра „Етнология и социология” към Филологическия факултет. През същата година е създадена и Катедра „История”. Самостоятелното обучение по специалностите История и Философия започва през 2002 г., по Археология и Теология – през 2008 г. Специалността Социална антропология е окрита през 2010 г. Най-нови са специалностите Социология и науки за човека и Социология на правото, икономиката и иновациите, които започват да приемат студенти през 2012 г., Културен туризъм – през 2015 г. и Граджанско образование и английски език и История и чужд език - от 2017 г.  Всички специалности и научни направления, по които се обучават студентите, са преминали успешно програмна акредитация.

През настоящата учебна година Факултетът предлага 18 магистърски програми.

През времето на своето съществуване във ФИФ са обучени 13 докторанти, от които успешно получават образователната и научна степен „доктор” 6 души. В контекста на разбирането на докторантурата като образователна степен вече са разработени цялостни докторантски програми по Етнология, Социална антропология, Социология и Науки за културата. Всички те са получили най-висока оценка при акредитацията им.

На всички нива на обучението е въведена функционираща кредитна система.

Основна задача на Факултета е организирането и провеждането на учебен процес по бакалавърските програми в деветте специалности. Едновременно с това се развива и научна дейност, чиято организация се разгръща в седемте изследователски центъра: „Институт за критически социални изследвания”, „Наука, технологии, иновации”, „Център за антропологични и етносоциологически изследвания”, „Център по философия и психично здраве”, „Университетски център за християнско изкуство и култура” , Научен център за история и археология на войната , Университетски център за изучаване на нематериалното културно наследство (ЦИНКН). Уникалното съчетание от специалности и специалисти във ФИФ предлага ресурси за интердисциплинарни разработки.

Преподавателският съства на Факултета, общо 59 души, е разпределен в 6 катедри: „Етнология”, „Теология”, „Социология и науки за човека”, „Обща история и археология”, „Приложна и институционална социология” и „Философия”. Преподавателите от ФИФ „обслужват” с лекционни курсове и студенти от другите факултети на ПУ – Филологическия, Педагогическия, Факултета по икономика и социални науки, както и филиалите на ПУ в Смолян, Кърджали и Пазарджик.

Факултетът разполага с компютърна зала и локална компютърна мрежа.

Последна промяна на 24 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол