уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Факултети
  6. »
  7. Факултет по икономически и социални науки

Факултет по икономически и социални науки


Факултетът по икономически и социални науки (ФИСН) е основан през 1994 г. За кратък период успя да се наложи като модерен академичен център за подготовка на икономисти, мениджъри и политолози.

В края на 2010 г. Факултетът е на 4-то място по рейтинг в направление „Икономика” между 16 висши училища и на 7-мо в направление „Администрация и управление” между 19 висши училища. По същото време ФИСН е най-големият в Пловдивския университет по брой студенти.

ФИСН провежда обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър” по: „Международни икономически отношения”, „Макроикономика”, „Маркетинг”, „Финанси”, „Стопанско управление” и „Политология”; в образователно-квалификационна степен „магистър” по: „Финансов мениджмънт”, „Международна търговия”, „Счетоводство и анализ”, „Бизнес администрация”, „Управление на човешките ресурси”, „Бизнес комуникации и връзки с обществеността”, „Корпоративно управление”, „Бизнес икономика”; образователна и научна степен „доктор” по „Икономика” и „Администрация и управление”.

Във Факултета се разработват проекти по актуални и значими икономически, управленски и социални проблеми.

След дипломирането си значителна част от възпитаниците на Факултета намират сериозна професионална реализация.

По различни европейски програми е осигурен обмен на студенти с Белгия, Холандия, Германия, Франция, Гърция: с университетите Гент (Белгия), Лил и Страсбург (Франция), Зефтенберг (Германия), Солун и Серес (Гърция), Брюкселски свободен университет, със Софийски университет и Нов български университет.

Щатният преподавателски състав на Факултета е от 43 човека, от които 8 професори, 16 доценти, 4 главни асистенти доктори, 12 главни асистенти и 3 асистенти.

Факултетът ползва около 60 хонорувани преподаватели, както от академичните среди, така и от практиката.

Голяма част преподавателите са експерти и консултанти по проблемите на: счетоводния одит, социологическите и политологически изследвания и анализи, управлението на човешките ресурси, предприемачеството, маркетинга и др.

Последна промяна на 22 Юли 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол