уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Факултети
  6. »
  7. Факултет по икономически и социални науки

Факултет по икономически и социални науки


Факултетът по икономически и социални науки (ФИСН) е основан през 1994 г. За кратък период успява да се наложи като модерен академичен център за подготовка на специалисти в четири професионални направления: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Политически науки“ и „Национална сигурност“.

Днес във факултета има пет катедри: „Икономически науки“, „Политически науки и национална сигурност“, „Маркетинг и международни икономически отношения“, „Управление и количествени методи в икономиката“ и „Финанси и счетоводство“. ФИСН е един от водещите факултети в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по брой студенти. 

Обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър е в следните специалности: направление „Икономика“ - Международни икономически отношения, Икономика и бизнес, Маркетинг, Финанси, Счетоводство; направление „Администрация и управление“ - Бизнес мениджмънт, Мениджмънт на туристическия бизнес и Публична администрация; направление „Политически науки“ – Политология и Международна политика и бизнес дипломация; направление „Национална сигурност“ – Национална сигурност.

ФИСН провежда обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ по: Финансов мениджмънт; Счетоводство и анализ; Икономическо моделиране и бизнес анализ; Маркетинг и продажби; Международен бизнес; Икономика и финанси на зеления преход; Здравна икономика и политики; Бизнес администрация; Управление на човешките ресурси; PR, реклама и медийни комуникации; Корпоративно управление; Бизнес икономика; Бизнес психология; Политически мениджмънт и комуникация; Мениджмънт на националната сигурност и кибертероризъм и Киберсигурност.

В образователна и научна степен доктор обучението се провежда по докторски програми: Политическа икономия; История на икономическите учения; Икономика и управление (индустрия); Маркетинг; Финанси и счетоводство; Социално управление; Политически науки и Национална сигурност.

Във Факултета се разработват проекти по актуални и значими икономически, управленски и социални проблеми.

След дипломирането си значителна част от възпитаниците на Факултета намират сериозна професионална реализация.

По различни европейски програми е осигурен обмен на студенти с университети от Австрия, Испания, Италия, Португалия, Франция, Румъния, Словакия, Чехия, Турция и Гърция (Виена, Валядолид, Торино, Катания, Лисабон, Лил, Париж, Букурещ, Кападокия, Братислава, Бърно и др.).

Щатният състав на ФИСН е от 57 преподаватели, от които: 8 професори, 23 доценти, 11 главни асистенти, 6 асистенти и 4 преподаватели и 5 гост-преподаватели. Във факултета са ангажирани и повече от 50 хонорувани преподаватели, както от академичните среди, така и от практиката.

Голяма част преподавателите са експерти и консултанти по проблемите на приложния макроикономически анализ; трудовите пазари и заетостта; икономическа, социална и регионална политика; социално осигуряване; счетоводен анализ; интелигентни методи за обработка и анализ на данни; политологически изследвания и анализи; управление на човешките ресурси, предприемачество, маркетинг, маркетингов мениджмънт и др.

 

Последна промяна на 08 Януари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол