web accessibility bulgarian flag english flag

Обучение

  » Кандидат-студенти 2020/2021
  » Специалности
  » Учебни планове

  » Академичен календар
  » Учебни разписания
  » Изпитни сесии
  » Държавни изпити
  » Магистърски програми за учебната 2019/2020 г.
  » Необходими документи за записване и такси за обучение през учебната 2020/2021 г.
  » Свободен достъп в компютърни зали
  » Проверка на оценки
   »  Еразъм+ мобилности за студенти

 

В ПУ "Паисий Хилендарски", Филиал – Смолян, се обучават бакалаври (след средно образование) и магистри (след бакалавърска степен, изнесена форма на обучение във Филиала по магистърски програми, утвърдени с решение на Академичния съвет на ПУ).

Провежданото обучение във Филиала на Пловдивския университет в Смолян напълно съответства не само на неговата мисия, цели и задачи, но и на неговия капацитет – и като материално-техническа база, и като квалифициран научно-преподавателски състав.

Обновяването на действащата учебна документация (учебни планове и програми) става ежегодно, като промените се разглеждат и обсъждат в катедрите, на Директорски съвет и се внасят за утвърждаване от Филиалния съвет.

При разработването и обновяването на учебната документация се взема предвид мнението на студентите, отразено в провежданите анкети, както и мнението на потребителите – в началото на всяка учебна година се провеждат срещи с директори на базовите училища, с управители на хотели и представители на туристическия бранш, бизнеса и общинската администрация.

 

Одобрил: Началник УО Ева Георгиева;; Последна промяна на 03 Август 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg