уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Чуждестранни студенти
 6. »
 7. Процедура за кандидатстване на чуждестранни граждани извън ЕС

Процедура за кандидатстване на чуждестранни граждани извън ЕС

Процедура за кандидатстване на чуждестранни граждани извън ЕС

Условия за кандидатстване

В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ могат да кандидатстват за всички специалности и форми на обучение лица, отговарящи на следните условия:

За Бакалавърски програми:

 1. Да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висшите училища на страната, издала дипломата.
 2. Минималният среден успех от балообразуващите за съответната специалност предмети в дипломата за средно образование на кандидата не може да бъде по-нисък от 62% от максималната оценка по системата на оценяване в страната, в която е придобито средното образование, т.е. оценка „добър".
 3. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение и за упражнявани на професията, за която се кандидатства.

За Магистърски програми:

 1. Да имат завършено висше образование (степен „бакалавър" или „магистър").
 2. Да имат успех от от диплома за завършена степен на висшето образование (степен „бакалавър") не по-нисък от „добър 4" (съгласно ЗВО).
 3. За определени магистърски програми факултетите могат да поставят и допълнителни условия за подбор на кандидатите.

Необходими документи

 1. Заявление (application form) съдържащо кратки биографични данни, факултета (факултетите) и специалността (специалностите), в които желаят да се обучават, формата на обучение и образователно-квалификационната степен (бакалавър или магистър). В молбата си кандидатите посочват и степента на владеене на български език.

*В заявлението си кандидатите могат да посочат повече от една желана специалност и факултет, като ще бъдат класирани по реда на желанията си.

 1. Легализиран превод на диплома за завършено средно образование (включително приложението с оценките) - когато лицата кандидатстват за пълен срок на обучение или на диплома за завършена степен на висшето образование (включително приложението с оценките) и/или академична справка, когато лицата кандидатстват за частичен срок на обучение или обучение в по-висока образователно-квалификационна степен (например за степен „магистър" след „бакалавър").
 2. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
 3. Ксерокопие от валиден международен паспорт / лична карта с изписани на латиница име, дата и място на раждане. Лица с двойно гражданство представят оригинал и ксерокопие и от българските си документи за самоличност. В случай, че има разлика в имената на кандидата в българските и чуждестранните документи за самоличност, кандидатът представя нотариално заверена декларация или друг документ за идентичност на лице с две имена.
 1. 4 броя снимки на кандидата (паспортен формат)
 2. Декларация за финансово обезпечаване на кандидата по време на обучението му (при необходимост).
 3. Сканирани копия на пълния комплект документ (вкл. и на снимката), представени на електронен носител или изпратени на е-мейл.

* Документите по т. 2 и 3 се превеждат официално на български език и се легализират в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България и държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред за заверките, преводите и легализациите на официални документи.

 

Срокове за кандидатстване и записване

Кандидатстването на чуждестранни граждани от държави извън ЕС за студенти в бакалавърска и магистърска степен за всяка академичната учебна година се извършва в периода от 15 юни до 28 септември на текущата година.

Условия за кандидатстване на граждани на държави извън Европейския съюз и ЕИП

1. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в Университета, както следва:

- в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

- съгласно актове на Министерския съвет;

- при условията на чл. 95, ал. 7 и 9 от Закона за висше образование.

2. Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

- имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

- имат статут на бежанци;

- са от българска народност, удостоверена по реда на Постановления №103 и №228 на Министерския съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

3. Чуждестранните граждани, кандидатстващи по междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.

4. Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от ЗВО, подават документите си в ПУ „Паисий Хилендарски", отдел "Учебен", инспектор „Прием на чуждестранни студенти" в срок до 1 октомври в годината на кандидатстването.

5. Необходими документи:

5.1. Формуляр-заявление – по образец; application form

5.2 Копие на документа за завършено средно образование и приложението с оценките.

Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62% от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

5.3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

5.4. Документ за владеене на български език на ниво В2 съгласно Общата европейска езикова рамка, издаден от висше училище в Република България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка.

5.5. Копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско.

5.6. Две снимки.

5.7. Копие от документ за самоличност.

6. Документите по т. 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

7. Чуждестранните граждани, които не владеят български език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български език в Департамента за чуждоезиково обучение на ПУ „Паисий Хилендарски“.

8. Чуждестранните граждани, приети за студенти в Университета, могат да продължат обучението си в първи курс в специалността, в която са приети след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини на ниво В2, съгласно Общата европейска езикова рамка.

9. Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с постановление на Министерски съвет.

Процедура по кандидатстване

10. В срок до 1 октомври в годината на кандидатстването документи се подават в ПУ „Паисий Хилендарски“ в отдел "Учебен" при инспектора за „Прием на чудестранни студенти“. Документите могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител.

11. След приемане на документите инспекторът по прием на чуждестранни студенти в едномесечен срок ги подготвя и изпраща в Министерството на образованието и науката – Дирекция „Студенти, докторанти и специализанти“, с оглед изпълнение на процедурата по издаване на удостоверение за обучение. Срокът за издаване на удостоверението от МОН е един месец.

12. След като получи удостоверението от МОН, инспекторът по прием на чуждестранни студенти уведомява кандидатите, че могат да получат удостоверението си лично или от упълномощен представител и да подадат документите си за издаване на виза вид „Д“.

13. Документите за издаване на виза вид „Д“ се подават в дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава, откъдето е кандидатът, оттам се получава и самата виза. Срокът за издаване на визата е един месец, но може да бъде и по-дълъг.

13.1. Заявление за издаване на вида вид „Д“ се подава само в дипломатическите и консулските представителства по постоянно местоживеене на кандидата или в тези представителства, които са акредитирани за държавата на постоянно местоживеене на кандидата.

14. След получаване на виза вид „Д“ и пристигането им в Република България, кандидатите се записват за студенти в съответната специалност или в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка.

 

Последна промяна на 27 Юли 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол