уеб достъпен сайт български език английски език

Юридически


Юридическият факултет при ПУ "Паисий Хилендарски" е създаден през 1992 г. Възприел достиженията на Института по правни науки при БАН, днес факултетът е изградил собствена школа в обучението по право в България. През годините Юридическият  факултет придобива свой отличителен облик и се утвърждава като притегателен център за перспективните кандидат-студенти, бъдещи юристи.

Добрата реализация на възпитаниците на пловдивския ЮФ в съдебната власт, адвокатурата, администрацията, бизнеса и неправителствения сектор са свидетелство за високите стандарти, прилагани в обучението по право в Пловдивския университет.

Формирал традиции с цялостната си дейност като добре функциониращо учебно звено, днес Юридическият факултет притежава безспорен авторитет и се гордее с:

  • Изключително високо равнище на академичния състав. Тук работят утвърдени учени с дългогодишен научно-преподавателски опит, както и утвърждаващи се преподаватели и изследователи;
  • Стриктно спазван учебен план. Учебният план на ЮФ включва задължителните учебни дисциплини според държавните изисквания. В отговор на предизвикателствата, поставени от нашето съвремие, наред с тях се изучават като задължителни и учебни дисциплини като Право на интелектуалната собственост, Защита на правата на човека, Екологично право, Криминология и др. В учебния план са включени избираеми и факултативни дисциплини като Вътрешен пазар на ЕС, Международни отношения, Юридически лица с нестопанска цел, Медиация, Обществени поръчки, Защита на потребителите и др. Те дават възможност за разширяване на познанията в избрани от всеки студент конкретни области на правото;
  • Прецизен подбор на студенти, мотивирани за постигане на високи резултати. Завършилите факултета се приемат като специалисти с безспорни възможности за работа в практиката. Много от тях са съдии, прокурори, следователи, адвокати, юрисконсулти и др.;
  • Добри контакти с юридически факултети от Западна и Източна Европа, където преподавателите от ЮФ имат възможност да повишават квалификацията си. Установена практика е чуждестранни преподаватели да изнасят лекционни курсове във факултета;
  • Специализирана библиотека към ЮФ;
  • Специализирано юридическо онлайн списание Studia Iuris;
  • Чуждестранни студенти от Балканите се обучават в ЮФ;
  • Участие в програмите на Европейския съюз за мобилност на студенти и преподаватели. Сключени са двустранни договори за обмен с множество университети в Австрия, Германия, Франция, Италия и много други европейски държави;
  • Предлагат се лекционни курсове на английски езици и други чужди езици за студенти от Европейския съюз.

 

 

Последна промяна на 17 Февруари 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол