web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Юридически

Юридически


Юридическият факултет при ПУ "Паисий Хилендарски" е самостоятелен факултет за обучение на студенти по специалността "Право". В него се подготвят висококвалифицирани юристи за работа в системата на правосъдието, в държавния апарат, за защита интересите на гражданите, за подпомагане дейността на юридическите лица.

Създаден през 1992 год., формирал свои традиции с цялостната си дейност като добре функциониращо учебно звено, днес Юридическият факултет притежава безспорен авторитет и се гордее с:

  • Изключително високо равнище на преподавателския състав.

Тук работят  ерудирани учени с дългогодишен научно-преподавателски опит в Института за правни науки към БАН и СУ "Климент Охридски".

  • Модерен и стриктно спазван учебен план.

Учебният план на ЮФ съдържа всички задължителни според държавите изисквания дисциплини. Наред с тях се изучават като задължителни и "модерните" учебни дисциплини - авторско право, патентно право, права на човека, право на Европейския съюз, право на държавната служба. В учебния план са включени и изборни дисциплини, които дават възможност за задълбочаване на знанията в избрани от всеки студент конкретни области на правото.

  • Прецизен подбор на студенти, мотивирани за постигане на високи резултати.

Възпитаници на факултета се приемат като специалисти с безспорни възможности за работа в практиката. Много от тях са съдии, прокурори, следователи, адвокати, юрисконсулти и др.

  • Добри контакти с реномирани юридически факултети.

Преподаватели от ЮФ повишават квалификацията си в университети от Западна Европа. Установена практика е чуждестранни преподаватели да изнасят лекционни курсове във факултета.

  • Специализирана библиотека към ЮФ.

Към ЮФ съществува самостоятелна библиотека, снабдявана редовно с учебници, учебни помагала и правна периодика.

  • Обучение на чуждестранни студенти.

Чуждестранни студенти от Македония, Гърция, Албания, Украйна, Русия, Китай и Сирия се обучават в ЮФ.         

  • Участие в програмите на Европейския съюз "Сократес" за мобилност на студенти и преподаватели.

Сключени са двустранни договори с университети в Австрия /Залцбург и Линц/, Франция /Нант/, Обединеното Кралство /Оксфорд/, Гърция /Солун/.

  • Предлагат се лекционни курсове на английски език за студенти от Европейския съюз.
Последна промяна на 08 Септември 2013