web accessibility bulgarian flag english flag

Програми и проекти

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ МОН И ЕС
Университетски, национални и международни  проекти и програми

Проекти през периода 2012 – 2016 година

Вътрешноуниверситетски проекти:

Проект: „Здравен статус, качество и стил на живот и възможности за стимулиране на позитивна личностна нагласа чрез природни и културно-исторически реалии”, финансиран от Фонд „НИ” на ПУ, договор №НИ13 ФС007/20.03.2013., 2013/2014 г.  (Бенефициент)

Проект: „Педагогическата компетентност на студентите за работа в мултикултурна етническа среда”, финансиран от Фонд "Научни изследвания" на ПУ, договор СП13ФС007/19.06.2013. (Бенефициент)

Проект: „Създаване на университетски научно-приложен комплекс на територията на Филиал - Смолян“, финансиран от Фонд „Научни изследвания” при ПУ ” Паисий Хилендарски”, договор НИС14-ФС-005, 2014 г. (Бенефициент)

Проект: „Хетеротопия на здравето при население в репродуктивна възраст”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” при ПУ „Паисий Хилендарски”, 2015/2016 г. (Бенефициент)

Проект: „Интерактивност и интеркомпрехензия – нови алтернативи на обучението по български език в съвременния мултикултурен контекст“. Студентски проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на ПУ, договор № СП15-ФС-003/23.04.2015 г. (Бенефициент)

Проект: „Многофункционален дигитален университетски архив: моделиране, създаване и споделяне”, НИ13 ФИФ009/20.03.2013,  финансиран от Фонд "Научни изследвания" на ПУ, 2013/2014 г. (участие на преподаватели)

Проект: „Студентска сесия за научно и художествено творчество“, договор  ЧФ 33-2015. (Бенефициент)

Проект: „Студентска сесия за научно и художествено творчество“, договор ЧФ 2016-8. (Бенефициент)

Национални проекти:

Проект: „Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование”, договор BG051PO001-4.3.04-0064,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, съфинансиран от Европейския социален фонд. (Участие на преподаватели).

Проект: „Концептуално и компютърно моделиране на методики и процедури за оценяване и акредитация (с приложение във висшето образование) – КОМПАС”, Договор № УАСОПКН11 ФМИ 002/30.05.2011,  финансиран от Фонд „Научни изследвания” на ПУ  и ДО 02-308 към НФНИ, BG 051PO001-3.3.04/13 по ОПРЧР на ЕСФ  2007−2013. (Участие на преподаватели).

Проект: „Ученически и студентски практики”, финансиран от ОПРЧР чрез Европейския социален  фонд. Процедура  BG 051PO001 -3.3.07 Компонент 2 – BG051PO001-3.3.070002 – „Студентски практики”.

Проект: „Студентски стипендии”, процедура  BG 051PO 001 – 4.2.06 на ЕСФ по ОПРЧР, 2015/2016 г.

Проект: „Докторантска академия по стопански и управленски науки” (договор: BG051PO001-3.3.06-0012). (Участие на преподавател)

Проект: „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причинените от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ – Смолян”, Бенефициент: РИОСВ-Смолян, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007–2013, Процедура: BG161PO005/10/3.0/2/20 „Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. (Участие на преподаватели и студенти).

Проект: „Опазване на биоразнообразието в района на с. Мугла (Западни Родопи) и популяризиране на природна забележителност „Казанджи дере“ – предпоставки за устойчиво развитие на региона”. Бенефициент: Сдружение „Развитие-21” век, по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., договор BG 05/1618D 328. (Участие на преподаватели и студенти).

Международни проекти:

Секторна програма „Еразъм” (преподавателска мобилност с цел преподаване в  университети в Полша, Гърция, Турция, Румъния).

Програма „Еразъм+” (преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение в университети в Полша, Гърция, Турция, Румъния).


 

Програма Сократ - Еразъм за преподавателски и студентски обмен с Университета "Мария Кюри - Склодовска" - Люблин , Полша - за уч. 2005-6, 2006-7, 2007-8, 2008-9 г., 2009-10 г., с Тракийския Демокритов университет - Комотини, Гърция за уч. 2006-7,2007-8 и 2008-9 г., 2009-10 г., с Тракийския университет - Одрин, Турция за уч. 2007-8 и 2008-9 г., 2009-10 г.

Проект по програма INTERREGG-ІІІA PHARE CBC Greece - Bulgaria с идентификационен №1382 (водеща организация ТРАКИЙСКИ ДЕМОКРИТОВ УНИВЕРСИТЕТ, Департамент по международни икономически отношения - Комотини, Гърция), 2007-2008 г.

Проект „Туризъм в Родопите - заедно от двете страни на границата", финансиран от програма ФАР-ТГС на ЕС в партньорство с РТА "Родопи", 2006-2007 г. 

Проект "Development of Cross-border Educational Collaboration on issues concerning Natural Environment between the Regions of Drama and Smolyan Supported by Modern Technologies" по програма Interreg (партньор на водеща организация Филиал на TEI - Кавала, в Драма, Гърция), 2005-2007 г.

Проект "Международна практика на студенти по туризъм - бъдещи дребни предприемачи" (партньор на водеща организация Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП - Пловдив), финансиран по програма Leonardo da Vinci, Mobility, 2005 г.

Проект "Предприемачество и мениджмънт на гороползването - алтернатива за младежка заетост" на ЦУРП - Смолян (обучаваща организация) - програма Phare, 2005 г.

Проект "Внедряване на лаборатория за интерактивни професионални системи в обучението по математика" (партньор на водеща организация Факултет по математика и информатика на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"), финансиран от МОН - Център КСОУВО, 2004 г.

Проект "Създаване и обслужване на туристически продукт в сферата на планинския туризъм" (партньор на водеща организация Местен съвет за туризъм - с. Могилица), финансиран по програма Phare, 2002 г.

Проект "Екоалтернатива 21- трудова заетост чрез управление и устойчиво ползване на природните ресурси" (водеща организация с партньори СНЦ "Зелени Балкани" и Сдружение за устойчиво развитие - Смилян), финансиран по програма Phare, 2001-2002 г.

Последна промяна на 05 Април 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Телефон: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390, 032/635 049

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Социални мрежи

instagram youtube
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg