web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Текущи и приключили проекти » Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование

Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование

Проект Пловдивски електронен университет

Проект BG051PO001-4.3.04-0064
Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование

Основна цел на Проекта е превръщане на ПУ "Паисий Хилендарски" в национален еталон за организация и провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование.

Постигането на основната цел предполага създаване на:

a) информационна инфраструктура 'електронен университет', интегриращa информационни системи на ПУ със софтуерна система за управление на учебния процес (вкл. е-обучение);

б) нормативна и материална база за управление и провеждане на качествено е-обучение във висшето образование;

в) множество стандартизирани (SCORM, IMS) учебни материали и е-ресурси, подходящи за различни области, професионални направления, специалности и форми на обучение;

г) критична маса от положителен опит и добри практики по използване на електронни форми на дистанционно обучение в различни професионални направления.

Реализацията на основната цел изисква последователно постигане на следните специфични цели:

  • въвеждане на нормативна база и стандарти за постигане на оперативна съвместимост и качество на създаваните учебни е-ресурси;
  • изграждане на съвременна информационна инфраструктура за управление, организация и провеждане на е-обучение;
  • създаване на учебни ресурси и разполагане в цифрови хранилища с отдалечен достъп;
  • провеждане на качествено е-обучение с конкурентни предимства чрез широко прилагане на съвременни технологии, методи и средства;
  • постоянно усъвършенстване с анализ и отчитане на добри практики на е-обучение, и др.

Специфичен 'хоризонтален' приоритет на Проекта e създаване на предпоставки за осъществяване на качествено е-обучение, отговарящо и на принципите за достъпност на IEEE за лица със специфични образователни потребности.

Последна промяна на 09 Ноември 2016
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg