уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Семинар по проект BG05M2OP001-1.002-0002-С02 „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“

Семинар по проект BG05M2OP001-1.002-0002-С02 „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“

На 17.12. (вторник) от 11:15 ч. в Заседателната зала на УИЦ ще се проведе семинар при следния дневен ред:
  1. Устройство и принципи на университетска разпределена система за обработка на големи данни (докладва инж. Сл. Глухов);
  2. Компютърно моделиране на обработката на големи данни с MapReduce (докладва гл. ас. д-р Г. Пашев).
Семинарът се организира в рамките на Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С02 „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ за създаване на Център за компетентност в ПУ, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.
 
Поканват се всички интересуващи се преподаватели, докторанти, студенти и специалисти.
 
Одобрил: проф. д.м.н. Георги Тотков; Последна промяна на 2019-12-17 16:04:18
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол