уеб достъпен сайт български език английски език
  Начало » Събития » Шести студентски научен форум - 2017

Шести студентски научен форум - 2017

Уважаеми колеги студенти и докторанти!

Ръководството на Педагогическия факултет при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" Ви кани на 19-ти май, петък, в Нова сграда за участие в:

ШЕСТИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ - 2017

Във форума може да се участва с научни съобщения, постери и произведения на изобразителното и приложното изкуство и дизайна.

Материалите, представени на научния форум, ще бъдат публикувани в сборник.

Срок за приемане на материали за участие: до 12.05.2017 година.

Одобрените за участие студенти и докторанти ще бъдат уведомени до 15.05.2017г.

 

За участие в конференцията е необходимо да изпратите:

 1. Текста на научното съобщение или концепцията на постера.

а/ Емпиричните разработки включват: изложение на проблема с откроен елемент на новост; цел на изследването; метод; резултати; заключение и изводи.

б/ Материали с дискусионен или теоретичен характер следва да включват: история на проблема; цел на проучването с елемент на новост; източници на доказателства; основни аргументи и заключение.

в/ Концепцията на постера следва да се придържа към същите изисквания.

 1. Произведенията на изобразителното и приложното изкуство и дизайна.

 

Технически изисквания към представените текстове:

 1. Докладът да е с общ обем до 6 страници, формат А4, шрифт Times New Roman с размер и стил на шрифта 12 pt и полета: горе, долу, дясно и ляво - 25 mm, редова разредка - единична, отстъп (нов ред на абзац) - 10 mm.
 2. Заглавието се изписва с главни букви, центрирано, без съкращения, с размер 14 pt, стил на шрифт: получер (Вold).
 3. През един празен ред се разполагат името, презимето и фамилията на автора (авторите) без съкращения. Имената се изписват с главни и малки букви, 12 pt, получер (Вold).
 4. През два празни реда се разполага анотацията (резюмето) на български език (50-70 думи) с размер и стил на шрифта 12 pt, италик (Italic).
 5. През един празен ред следва основният текст на доклада с двустранно подравняване (Justified).
 6. Подзаглавията в текста се изписват с удебелени букви след интервал от един празен ред, ляво подравнени. Номерират се последователно с арабски цифри 1.1; 1.2; 1.3 и т.н.
 7. Таблиците, графиките и фигурите се вграждат в Word файла, независимо от вида на програмата, с която са създадени.
 8. Литературата, цитирана в доклада, се означава по системата автор-година, поставена в скоби () и се изписва в края на текста, съгласно стандарта.

 

Примери:

Непериодични издания:

Манова – Томова, В. (1974) Психологическа диагностика на ранното детство. София, Изд. Нар. просвета.

Джонев, С. ( 2001) Социална организация. Том 1 – 3. София, Изд. Софи – Р.

Герганов, Е., Кючуков, Хр. (1999) Образователни нагласи на ромите в България. София, Изд. Тилия.

Статии:

Стойчева, К., Силгиджиян, Х. (1999) „Толерантност към неопределеност и Аз – образ при юноши“. in Българско списание по психология, № 1 – 2, с. 89 – 102.

Русинова, В., Стоицова, Т., Печева, Е. и др. (1999) „Теоретичен анализ на лидерството в психологията“. in Българско списание по психология, № 1 – 2, с. 5 – 14.

 

Важно:

 • Доклади, които не са предадени в посочения срок и не отговарят на изискванията няма да бъдат включени в изданието.
 • Материалите се изпращат на имейл: pf_nid@abv.bg

 

Последна промяна на 2017-04-04 13:58:57
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол