уеб достъпен сайт български език английски език

Еразъм+

ЕРАЗЪМ+

Новата европейска програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 — 2020 г.

„Еразъм+” има за цел повишаване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизация на системите за образование и обучение и дейностите, насочени към младежта. Продължителността на програмата е  7 години, като предвидения бюджет възлиза на 14.7 млрд. евро, с 40 % повече в сравнение с настоящото равнище на разходите, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

„Еразъм+” ще предостави възможности за над 4 милиона европейци да се обучават и работят, включително и като доброволци в чужбина.

По „Еразъм+“ ще се подкрепят транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа. Програмата ще подкрепи също националните усилия на страните членки да модернизират системите си на образование, обучение и тези, свързани с развитие на младежта.

В новата програма „Еразъм+” се обединяват всички досега действащи програми на ЕС за образованието, обучението, младежта и спорта, в това число Програмата за учене през целия живот („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“), програма „Младежта в действие“, както и пет програми за международно сътрудничество („Еразмус Мундус“, „Темпус“, ALFA, Edulink и програмата за сътрудничество с индустриализираните държави). Като обединяваща програма, „Еразъм+” предлага много повече възможности за сътрудничество между различните сектори за образование, обучение и развитие на младежта, като достъпът е по-улеснен и с опростени правила за финансиране.

В новата програма се предвиждат три основни Ключови дейности:

Проектите за образователна мобилност са ориентирани към транснационалната мобилност на обучаеми (ученици от професионални гимназии, студенти, възрастни обучаеми, млади хора и доброволци), мобилност на обучители (университетски преподаватели, учители, обучители, младежки работници и лица, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта), както и мобилност на персонала във всички сектори на образованието, обучението и младежта.

По тази ключова дейност е заложен институционален подход за кандидатстване. Не се допуска индивидуално кандидатстване. Организациите описват стратегията и обучителните си нужди в Европейския план за развитие. Кандидатства се за “проект за мобилност" с продължителност от 3 месеца до 2 години, в който се планират индивидуалните мобилности. Имената на индивидуалните участници и подробностите около дейностите за професионално развитие не следва да се посочват на етапа на кандидатстване.

Повече информация за възможностите и процедурата за кандидатстване за мобилности на студенти и преподаватели от Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” можете да намерите тук.

Проектите за образователна мобилност в сферата на висшето образование имат статут на университетски проекти за Пловдивския университет и се ръководят само от Ректора или Заместник-ректорите на университета.

Ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” подкрепя участието на български институции от областта на образованието, обучението и младежта в секторни и междусекторни стратегически партньорства на европейско ниво. В тази дейност като партньори могат да участват образователните институции, както и представителите на бизнеса и неправителствения сектор. Дейността насърчава разработването на съвместни образователни продукти, които в най-пълна степен да отразяват реалностите на пазара на труда и потребностите, желанията и интересите на новите поколения. Стратегическите партньорства целят подкрепа за разработването, обмена и прилагането на иновативни практики на институционално, местно, регионално, национално и европейско ниво.

Примерни дейности: сътрудничество между организации за осъществяване обмен на добри практики; развитие на иновативни практики в областта на образованието, обучението и младежта; валидиране на компететентности, придобити по формален, неформален и самостоятелен път; сътрудничество между регионалните образователни институции за развитие на образователните и обучителни системи;

Основната цел на третата ключова дейност е да улесни модернизацията на системите за образование и обучение чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите-членки.

Полезни връзки:

Информация за кандидатстване:

  • PIC на Пловдивския университет: 999848259
Последна промяна на 10 Февруари 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол