web accessibility bulgarian flag english flag

Магистърска програма „Електронно обучение“

МАГИСТЪРСКА ДИСТАНЦИОННА ПРОГРАМА „ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ“
в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика на обучението по...
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Експерт по електронни и дистанционни форми на обучение
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра
ЗВЕНО, ПРОВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕТО: Физико-технологичен факултет
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Диплома за завършена ОКС „бакалавър“ или „магистър
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: Защита на дипломна работа
ТАКСИ: 1200 лв. (по 600 лв. на семестър)

Магистърската програма „Електронно обучение” подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на новите образователни технологии. Подходяща е за преподаватели във висшето и средно образование и за специалисти в държавни, частни и неправителствени организации и фирми по управление, администрация, подготовка и преквалификация на кадри, развитие на човешкия потенциал и др.

Програмата съчетава форми на електронно обучение и комуникации (от всяко място и по всяко време за изпълнение на голяма част от учебните задължения на студентите, вкл. за междинните изпитвания) и присъствени занятия ­ най-вече за лабораторни упражнения, групови консултации и оформяне на крайните оценки. Присъствените занятия заемат 7 ­10 дни за целия период на обучение (ок. 3-4 пъти по-малко в сравнение с времето, необходимо за провеждане на задочно обучение) и се провеждат само в съботни и неделни дни. Дистанционната форма на обучение позволява на студентите да се учат и завършат успешно без продължително отделяне от тяхната естествена среда за живот и работа, поради което е особено подходяща и атрактивна за трайно заети лица; за майки, отглеждащи децата си; за живеещи в отдалечени населени места; за лица в неравностойно положение и със специални образователни потребности.

Обучението в магистърската програма приключва със защита на магистърска теза след покриване на изисквания брой кредити по учебния план. На защитилите с най-висок успех се предоставя възможност да продължат развитието си в областта с предлагане на възможности за обучение в докторска програма.

Семестриалната такса включва и стойността на:

А. Учебници на хартиен носител (вж. Приложение 1. Монографична поредица „Е-обучението“);

Б. Учебни материали и ресурси, разположени в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп – електронни курсове с мултимедийни и интерактивни презентации, практически ориентирани казуси, проекти и задачи за самоподготовка, контролни и примерни изпитни тестове и др.;

В. Консултации и помощ от висококвалифицирани преподаватели и персонални настойници, вкл. с ползване на електронни средства за комуникация.

В процеса на обучение студентите ще придобият солидни знания относно три основни аспекта на е-обучението – педагогически, технологичен и организационен, вкл.:

 • методика на е-обучението;
 • дизайн на електронно учебно съдържание, материали, тестове и курсове;
 • планиране, организация и провеждане на е-обучение;
 • системи за електронно и мобилно обучение;
 • стандарти и нормативна база за оценяване на качеството на е-обучението;
 • планиране, финансиране и управление на е-обучението, и др.

Завършилите програмата ще умеят:

 • да идентифицират и анализират проблеми в областта на е-обучението;
 • да прилагат системни, научнообосновани подходи за проектиране, разработка и управление на форми на електронно и дистанционно обучение;
 • да проектират и разработват електронни учебни материали, ресурси и курсове с използване на съвременни ИКТ и системи за е-обучение, и да ги разполагат в специализирани дигитални хранилища;
 • да организират, съпровождат и управляват провеждане на електронни и дистанционни форми на обучение за различни целеви групи;
 • да участват в подготовка, изпълнение и управление на проекти за е-обучение, и др.

Успешно завършилите програмата придобиват и т. нар. „меки умения“ – за самостоятелна и екипна работа, за ефективно планиране на личното време, за изготвяне и представяне на документи с различен характер и др.

Педагози, завършили програмата, ще могат да прилагат иновативни методи за обучение, спец. свързани с използване на ИКТ, в своята работа като преподаватели в начални, средни и висши училища. Завършилите програмата ще могат успешно да създават електронно учебно съдържание, както и да работят като проектанти, разработчици и ръководители на екипи по създаване на продукти, ресурси и услуги за е-обучение в образователни институции, отдели за квалификация, преквалификация и развитие на човешките ресурси, консултантски и софтуерни фирми, и др.

Студенти, завършили магистърската програма, биха могли да се реализират на средно и висше мениджърско ниво както в държавната администрация, така и в частния сектор, спец. в области, които изискват знания и умения за провеждане на обучение, квалификация, преквалификация и управление на човешките ресурси с използване на ИКТ, за проектиране, разработване и разпространение на дигитализирани информационни материали, и др.

На успешно завършили магистри, проявили в разработването и защитата на своята дипломна теза вкус към научноизследователска работа, ще бъдат предложени теми, подходящи за разработване и защита на докторска теза с придобиване на образователната и научна степен „доктор“

Основно звено, провеждащо обучението е Физическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Звено на ПУ, което ще подкрепя и съпровожда процеса на обучение е Регионалният център за дистанционно обучение към ПУ „П. Хилендарски“ (РЦДО), създаден през 1996 г.

Ръководител на програмата е проф. д.м.н. Георги Тотков – ръководител на РЦДО


Последна промяна на 22 Октомври 2019