web accessibility bulgarian flag english flag

Визитка

Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ е сдружение на работниците и служителите (чл. 49, ал. 1 от Конституцията на Република България); доброволно синдикално обединение на самостоятелни и равнопоставени синдикални организации и териториални съюзи, в които членуват научно-преподавателски състав, специалисти и служители, обединени за защита на своите трудови, професионални, духовни и социални интереси. НБС „ВОН” – КНСБ е създаден на 29.06.2001 г.; член е на Международната организация на труда.

Синдикалната организация на „ВОН” – КНСБ към ПУ „Паисий Хилендарски” е учредител на Националния браншов синдикат и е една от най-големите – 320 човека.

 

Ръководство:

 

 1. Председател: Даниела Стамболиева
 2. Зам.-председател: Боян Стоянов
 3. Секретар: Таня Георгиева
 4. Членове: Борислава Петкова
 5. Членове: Катя Младенова

 

Ревизионна комисия:

 

 1. Председател: Панайотка Рускова
 2. Членове: Амалия Урумова
 3. Членове: Лидия Апостолова

 

Отговорници по факултети и служби:

 

 1. Филологически факултет – Илияна Стайковска
 2. Химически факултет – Катя Станчева
 3. Биологически факултет – Атанас Арнаудов
 4. Педагогически факултет – Амалия Урумова
 5. Факултет по икономически и социални науки – Пламена Витковска
 6. Философско-исторически факултет – Борислава Петкова
 7. Факултет по математика и информатика – Надя Милева
 8. Факултет по физика и инженерни технологии – Ася Тоскова
 9. Администрация – Ангелина Господинова

 

Синдикалната организация на „ВОН” – КНСБ в нашия университет е най-активна в социалното партньорство, защита правата на преподавателите и служителите и подобряване условията на труд, възнаграждения и придобивки.

Чрез социален диалог - по средна брутна заплата ПУ „Паисий Хилендарски” е на 2-ро място в страната сред държавните висши училища; на 7-мо място по допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит; 6-то място за ОНС „доктор” и „доктор на науките”.

Последна промяна на 12 Март 2015