уеб достъпен сайт български език английски език

Визитка

Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ е сдружение на работниците и служителите (чл. 49, ал. 1 от Конституцията на Република България); доброволно синдикално обединение на самостоятелни и равнопоставени синдикални организации и териториални съюзи, в които членуват научно-преподавателски състав, специалисти и служители, обединени за защита на своите трудови, професионални, духовни и социални интереси. НБС ВОН – КНСБ е създаден на 29.06.2001 г.; член е на Международната организация на труда.

Синдикалната организация към ВОН – КНСБ при ПУ „Паисий Хилендарски” е учредител на Националния браншов синдикат и е една от най-големите – 420 членове.

 

 

Ръководство:

Председател: Борислава Петкова Петкова

Зам.-председател: Петър Атанасов Атанасов

Секретар: Стоянка Стойнова Георгиева

Членове:  Борислав Славов Борисов 

Марияна Георгиева Георгиева

 

 

Ревизионна комисия:

Председател: Лидия Василева Данчева

Членове:  Гергана Димитрова Димитрова

Яна Желева Желева

 

 

Координатори по факултети:

Факултет по математика и информатика: Надя Кръстева Милева

Физически факултет: Мирена Паулинова Митова

Химически факултет: Катя Димитрова Станчева

Биологически факултет: Борислава Атанасова Тодорова

Педагогически факултет: Амалия Енчева Урумова

Филологически факултет: Илиана Тодорова Стайковска

Философско-исторически факултет: Кремена Георгиева Цанкова

Юридически факултет: Анна Христова Павлова

Факултет по икономически и социални науки: Пламена Константинова Витковска

 

 

Синдикалната организация на ВОН – КНСБ в нашия университет е най-активна в социалното партньорство, защита правата на преподавателите и служителите и подобряване условията на труд, възнаграждения и придобивки.

Чрез социален диалог - по средна брутна заплата ПУ „Паисий Хилендарски” е на 2-ро място в страната сред държавните висши училища; на 4-то място по допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит; 6-то място за ОНС „доктор” и „доктор на науките”.

 

Последна промяна на 01 Февруари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол