web accessibility bulgarian flag english flag

Гл. ас. д-р Росица Велева Иванова – Армейкова

ЕВРОПЕЙСКИ 
ФОРМАТ НА 
АВТОБИОГРАФИЯ 


 

 Росица Иванова
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ    
     
Име   АРМЕЙКОВА – ИВАНОВА РОСИЦА ВЕЛЕВА
Адрес   УЛ. “ЛЕГИЯ” №5, ВХ.”Б”, ГР. ПЛОВДИВ – 4000, БЪЛГАРИЯ
Телефон   +359 32 639609
Факс    
E-mail    
     
Националност   българска
     
Дата на раждане   09.03.1959г.
     
ТРУДОВ СТАЖ    
 • Дати (от-до)
   
 • Име и адрес на работодателя
 
2005-1994 г. Главен асистент в катедра “Педагогика и психология” ПУ 
“Паисий Хилендарски”,ул.”Цар Асен” №24 
2005 -1997г. Главен асистент по педагогика на граждански договор към 
Център за продължаващо обучение на Аграрен университет – 
гр. Пловдив,бул.”Менделеев” №12 
1986-1994г Старши асистент по обща педагогика към катедра “Педагогика и 
психология” - ПУ 
1984-1985г. Хоноруван асистент по Обща педагогика към катедра 
“Педагогика и психология” 
1982-1985г. Учител
 • Вид на дейността или сферата на работа
   
     
     
 • Заемана длъжност
  -Главен асистент в катедра “Педагогика и психология”
 • Основни дейности и отговорности
  - Научно-преподавателска
     
     
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ
   
 • Дати (от-до)
   
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация
 
1990 г. Специализация по съвременни теории, технологии на 
образованието към Университетите в Осло и Трьомсо- 
Норвегия 
1988 г. Специализация по практически немски език /писмен и 
устен изпит/,Увод в анализа на научния текст – Министерство на 
културата, науката и просветата – ИЧС – гр. София 
1977-1982 г. СУ “Св. Кл. Охридски” 
Магистър по педагогика и 
Втора специалност История
 • Основни предмети/застъпени професионални умения
   
 • Наименование на придобитата квалификация
     
     
МАЙЧИН ЕЗИК   БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
     
ДРУГИ ЕЗИЦИ    
    [РУСКИ ЕЗИК] [АНГЛИЙСКИ ЕЗИК] [НЕМСКИ ЕЗИК] [..........]
           
 • Четене
  отлично добро отлично
           
 • Писане
  отлично добро отлично
           
 • Разговор
  отлично добро отлично
     
ОРГАНИЗАЦИОННИ 
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
   
Координация, управление и 
адмистрация на хора,
проекти и бюджети в 
професионалната среда или 
в областта на културата и 
спорта) у дома и др.
  Работа в екип

Уменията са придобити в: 
- в процеса на преподавателска дейност и общуване
     
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ
   
Работа с компютри, със 
специфично оборудване и др.
  Работа с Windows, Internet
     
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ    
 • Изследователски и образователни
   
 • Позиция в проекта
   
     
ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ
   
     
     
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ОБЛАСТИ
   
   
 • Теория на възпитанието и дидактика
 • Сравнително образование
 • Педагогическа етика
 • и др.
Последна промяна на 14 Ноември 2019