web accessibility bulgarian flag english flag

Доц. д.п.н. Жана Атанасова Янкова

Европейски формат на автобиография

 

 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

   Жана Янкова

 

Име

 

Жана Атанасова Янкова

Адрес

   

Телефон

   

Факс

 

 

E-mail

 

janajankova57@abv.bg

 

Националност

 

българска

 

Дата на раждане

 

12.10. 1957 г.

 

 

ТРУДОВ СТАЖ

 

• Дати (от-до)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на работа

 

От 201 г. доцент по специална педагогика в ПУ"Паисий Хилендарски"

от 2007 г. до 2011 г. доцент по специална педагогика в департамент за информация и  повишаване квалификацията на учителите, Тракийски университет - Стара Загора;

от 1996 г. до 2007 г. старши експерт по интегрирано обучение, специални училища и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа в Регионален инспекторат по образование - Стара Загора;

от 2005 гдо 2007 г.  хоноруван преподавател в Тракийски университет, Стара Загора, Педагогически факултет, Аграрен факултет , Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите - Специална педагогика;

от 1994 до 1996 г. пом. директор в ПУ"Любен Каравелов", гр. Стара Загора от 1979 г. до 1994 г. учител

 

ПУ „ Паисий Хилендарски", гр. Пловдив, ул."Цар Асен" № 24

 

 Преподавател по специална педагогика

• Заемана длъжност

• Основни дейности и отговорности

 

Доцент  по специална педагогика. Педагогически факултет, Катедра "Педагогика и психология", ПУ „ Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

Преподавател по специална педагогика

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

 • Дати (от-до)
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация
 • Основни предмети/застъпени професионални умения
 • Наименование на придобитата квалификация

 

2007 г. - научно звание доцент по научната специалност 05.07.04 "Специална педагогика", МС - ВАК, гр. София;

2004 г. - образователна и научна степен доктор по научната специалност 05.07.04 "Специална педагогика", МС - ВАК, гр. София;

1998 г. - придобита първа професионална квалификационна степен по специална педагогика, Тракийски университет - ИПКУ, гр. Стара Загора;

1996 г. - придобит първи клас квалификация по биология в СУ"Св.Климент Охридски" - ЦИУУ, гр. София;

1995 г. - специализация по Методика на обучението по биология в ПУ"Паисий Хилендарски", гр. Пловдив с придобит втори клас квалификация по биология;

1987 г. - висше образование, ПУ"Паисий Хилендарски", гр. Пловдив, биолог, учител по биология с втора специалност химия;

1986 г. - придобит втори клас квалификация по олигофренопедагогика  в СУ"Св.Климент Охридски" - ЦИУУРК, гр. София;

1985 г. - преквалификация по олигофренопедагогика  в СУ"Св.Климент Охридски" - ЦИУУРК, гр. София;

1979 г. - полувисш институт за начални и прогимназиални учители "Любен Каравелов", гр. Кърджали;

1976 г. - средно образование, гр. Харманли

2009 г.  - обучителен семинар „ TEHNOLOGY FOR TALK „ , GERTIFICATE OF ATTENDANCE, LONDON

2009 г. - обучителен семинар „ BUILDIG SHOOLS FOR THE FUTURE, ICT AND SEN,           „GERTIFICATE OF ATTENDANCE, LONDON

2009 г. -  обучение  на тема „Успешно развитие и ръководене  на екипи", издаден сертификат от X,ert personal business skillsq Germany

2009 г.  - обучителен семинар „Не насилствената комуникация в поцеса на учене, преподаване и работа, издаден сертификата. Тракийски университет-Стара загора

от 2006 г. до 2007 г.  участие в обучения за обучители по проект "Социално приобщаваща Европа" , организирано от "Спасете децата - Обединено кралство", Save the Children.  с издаден сертификат;

2006 г.  участие в обучителен курс „Технически помощни средства за ученици с увреждания" ,  издаден сертификат. алтер консулт-София;

2006 г.  участие  в обучение на инспекторатите по образование по организиране и контрол на процеса на интегриране на деца с ментални увреждания в общообразователните училища и детски градини по проект BG 2003/004-937.01.04 - Подобряване на качеството на живот на хората с ментални увреждания, МОН;

от 2005 г. до 2007 г. участие в обучения за обучители в Българо - Холански проект "развитие на житейските умения на деца от специализираните институции" с издадено свидетелство, ФОНДАЦИЯ СВОБОДНА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ;

от 1999 г.  до 2002 г. съм участвала в проект "Strom zivota", към Министерството на образованието на Република Словакия, гр. Братислава с издадено свидетелство;

от 1996 г. до 1997 г.  участие  в  обучителен семинар, организиран от МОН  с обучители от САЩ   - " оценяване на инвалиди"  с издаден  сертификат;

 1995 г. Участие в обучение по "здравно образование " към отворено общество, гр. Пловдив.

МАЙЧИН ЕЗИК

 

Български език

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ

 

 

 

Словашки

език

 

 

 

• Четене

 

 

 

 

 

• Писане

 

 

 

 

 

• Разговор

 

 много добро

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация,  управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или   в областта на културата и спорта) у дома и др.

 

 • Работа в екип.

Уменията са придобити в организационно управленските дейности като:

 • Ръководител катедра „Хуманитарни дисциплини", ДИПКУ -ТрУ - Стара Загора - организира, ръководи и контролира цялостната работа на катедрата, координира дейността на преподавателите от катедрата относно научно-изследователската работа и дейностите по проекти.
 • Председател на Общото събрание на ДИПКУ при ТрУ - Стара Загора.
 • Председател на комисията за оценка на научните проекти - ДИПКУ при ТрУ - Стара Загора.
 • Ръководител на специализации за следдипломна квалификация по специална педагогика.
 • Работа по проекти: Ръководенето и координирането на проекти за интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности и етническите малцинства в областта на образование

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване и др.

 

 

Компютърни умения, много добри

 

Работа с Windows, MS Office, Word, Excel, Internet

 Power Point, Media Player.

 

 

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

 • Изследователски и образователни
 • Позиция в проекта

 

 • Ръководител на проект "Създаване и апробиране на методика за оценяване на необходимостта от помощни средства и технологии при деца и ученици със специални образователни потребности", научен проект, финасиран от Тракийски университет - Стара Загора, 2010 -2011 г. ;
 • Ръководител на проект "Социалнопедагогическа подкрепа и защита на детската личност в мултикултурна образователна среда", научен проект, финасиран от Тракийски университет - Стара Загора, 2008 -2009 г.;
 • Кординатор на проект"Единни в многообразието",проекти финансирани от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, МОМН, 2010 г.;
 • Кординатор на проект "На открито", проекти финансирани от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, МОМН, 2010 г.;
 • Кординатор на проект "Заедно в различието", проекти финансирани от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, МОН, 2009 г.;
 • Обучител по проект „Едно училище за всички", община Свиленград, по оперативна програма «Развитие на човешки ресурси", Европейски проект, човешки ресурси,, 2009 г.;
 • Обучител по проект " Ръка за ръка за по-добро бъдеще на децата от всички етноси в община Севлиево" финансирани от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, МОН, 2009 г;
 • Кординатор на проект "Еднакви в другостта",проекти финансирани от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, МОН, 2008 г;

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 • Председател на общо събрание на Департамент за информация и повишаване квалификация на учителите при Тракийски университети - Стара Загора
 • Ръководител катедра"Хуманитарни дейности", Департамент за информация и повишаване квалификация на учителите при Тракийски университети - Стара Загора
 • Председател на комисията за оценка на научните проекти - ДИПКУ при ТрУ - Стара Загора
 • Ръководител на специализации за следдипломна квалификация по специална педагогика.
 • Член на Съюза на Учените в България
 • председател на ЕКПО при РИО - Стара Загора;
 • член на Областния съвет по интегриране на деца със специални образователни потребности в системата на народната просвета;
 • член на съвета по осиновявания към Регионална дирекция социално подпомагане - Стара Загора;
 • член на комисията по "Закрила на детето" дирекция социално подпомагане - Стара Загора;

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЛАСТИ

 

 • Специална педагогика;
 • Приобщаващо (включващо) образование;
 • Интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности;
 • Помощни средства и технологии за деца и ученици със специални образователни потребности;
 • Екологично образование и възпитание на ученици със специални образователни потребности;
 • Мултикултурна образователна среда.

 

Последна промяна на 14 Ноември 2019