web accessibility bulgarian flag english flag

Проф. д.п.н. Дора Стоилова Левтерова

Европейски формат на автобиография

 

Лична информация

 

Име

 

 ЛЕВТЕРОВА - ГАДЖАЛОВА ДОРА СТОИЛОВА

Адрес

 

бул.България, № 236, гр.Пловдив, 4000, България

Телефон

 

+359 32 261 702

Факс

 

+359 32 261 701

E-mail

 

doralg@uni-plovdiv.bg

Националност

 

българска

Дата на раждане

 

10.09.1963

 

Трудов стаж

 

                • Дати (от-до)

 

от  2003 г. до сега      Декан на Педагогически факултет ПУ "Паисий Хилендарски

2000 - 2003г.               Заместник - ректор по учебната дейност и акредитацията 

от   1999г.  до сега   Ръководител катедра "Педагогика и психология"

1998г.       Ръководител катедра "Психология и педагогика" -    Филиал- Смолян

1999г.        Ръководител на магистърска програма по "Логопедия"- "Комуникативни 

                         нарушения"

1996г.      Ръководител сектор "Специална педагогика"    в катедра "Педагогика  и 

                         психология"              

1994 - 2001г.  Ръководител на курсове за квалификация на учители за ДК по дефектология                         

• Име и адрес на работодателя

 

ПУ"Паисий Хилендарски", ул."Цар Асен" № 24

• Вид на дейността или сферата на работа

 

2011 г.      професор по Педагогика

2009 г.      доктор на педагогическите науки

1999 г.      доцент по специална психология  

1997 г.      доктор по специална психология /психология на аномалното развитие/                   

1994г.       главен асистент по специална педагогика

1987г.         асистент по специална педагогика

1985 - 1987г.     учител     

• Заемана длъжност

 

 Декан на Педагогически факултет

• Основни дейности и отговорности

 

Отговорности за учебната, административната и финансовата дейност на Педагогически факултет.

Образование и обучение

 

 • Дати (от-до)

 

2009 г. магистър по клинична психология

2005 г. магистър по приложна психология  

2004 г. - специализация по публична администрация

2002 г. -  специализация по образователен мениджмънт в Холандия, Амстердам - Университет, с профил маркетинг и връзки с обществеността в образованието

1993 г.  - преквалификация по сурдопедагогика  СУ"Св.Климент Охридски"

1989 г. - специализация по дефектология В Русия, Москва , Институт по дефектологии

1981-1985 г.      магистър по педагогика

 • Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

 

 • Основни предмети/застъпени професионални умения

 

 

 • Наименование на придобитата квалификация

 

 

 • Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

 

 

Майчин език

 

Български език

Други езици

 

 

 

[Руски език]

[Английски език]

 

• Четене

 

отлично

отлично

 

• Писане

 

отлично

много добро

 

• Разговор

 

отлично

отлично

 

 

Организационни умения и компетенции

Координация,  управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или  на доброволни начала (например  в областта на културата и спорта) у дома и др.

 

 • Работа в екип,
 • управление и координация на екипи,
 • управление на конфликти и др.

 

Уменията са придобити в:

 • административната дейност
 • работа по проекти

 

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

 

Работа с Windows, MS Office, Word, Excel, Internet, Corel Draw, Page maker,

 Power Point, Media Player.

 

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

 • Изследователски и образователни
 • Позиция в проекта

 

              1999-2001г. Разработване и внедряване на междууниверситетска  програма за окс "магистър по образователен мениджмънт"  с Европейско културно измерение,  фондация  "Отворено  общество" -  член  на екипа

            2002г.  -   Междууниверситетски българо-холандски проект  Трансформация на управлението на образованието в   България" -   координатор за ПУ

              2003 г. - 2006 г.  Virtual incubator for prequalification into resource   tutors for disabled people  Leonardo da Vinci  pilot   project  BG/03/B/P/PP-166034       - координатор за ПУ

              2004 г. Изграждане на информационна система на Педагогически факултет фонд Научни изследвания МОН  - ръководител на проекта

 

             2005 г.  - 2008 г.  Актуални методи, средства и технологии в обучението на лица с увреждания - фонд Научни изследвания ОХН -  МОН/ 956 - ръководител на проекта

            2008 г. Научноизследователски център за изследване социализацията на личността - фонд Научни изследвания ОХН -  МОН - ръководител на проекта

             2008 г. Социален мост /модел за активна пробация на правонарушители: от трудова заетост към комплексна социална интеграция/ Програма MATRA KAP - координатор за ПУ

            2008г.  Междуинституционална координация и работа в екип фонд Научни изследвания ОХН -  МОН проект  УНСС,ПУ  - член  на екипа

             2009 г. - 2010 г.Професионална квалификация социален работник - социални грижи за лица с умствена изостаналост -  финансиран от Medical Pedagogical Centre "Sint - Fransiscus" Belgium - ръководител на проекта

             2010 г. Практически занимания в реална работна среда за студенти - бъдещи психолози и педагогически съветници BG051P0001 - 3.3.03.48  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - ръководител на проекта

             2009 г. - 2011 г. Q4S PROJECT REFERENCE UK/09/LLP-LDV/TOI-163_285 - координатор за ПУ

§              2009 г. - 2011 г.  Персонална и национална идентичност и социална среда  - фонд Научни изследвания ОХН -  МОН - ръководител на проекта

 

 

Допълнителна информация

 

Членство в професионални и научни организации и съюзи:

         СУБ - Съюза на Учените в България

         INTERAULA - Международен Университетски Институт за Развитие и Управление на Образованието 

       DIRES - Didactique Innovation Recherche en Education Scientifique - I'Association

         НИКЛПР - Национален Институт по комуникативни и личностни проблеми в развитието

         ДПБ - Дружество на психолозите в България

        НСБЛФ - Национално сдружение на българските логопеди и фониатри

 

 • Главен редактор на сп. "Приложна психология",
 • Член на редакционната колегия на: сп."Psychological Science and Education" и  сп. "Психология журнал

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЛАСТИ

 

 • специална педагогика и специална психология
 • диагностика и интеграция на лица със специални образователни потребности
 • консултиране и семейна терапия при аутизъм, ХАДВ, обучителни трудности и др.
 • комуникативни релации
 • социална компетентност

 

 

ПУБЛИКАЦИИ - 10 учебника и монографии и над 70 статии в периодичен печат

 
Последна промяна на 14 Ноември 2019