web accessibility bulgarian flag english flag

Проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов

ЕВРОПЕЙСКИ 
ФОРМАТ НА 
АВТОБИОГРАФИЯ 


 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ    
     
Име   ИВАНОВ ПЛАМЕН РАДЕВ
Адрес   БУЛ. “ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” № 39
Телефон   +359 32 83 73 47
Факс  
E-mail  
     
Националност   българска
     
Дата на раждане   21. 07. 1950г.
     
ТРУДОВ СТАЖ    
 • Дати (от-до)
   
 • Име и адрес на работодателя
 

2007                   Редовен професор по Теория на възпитанието и дидактика

2002 - 2004 Извънреден професор 
1999г. Ръководител на магистърска програма “Алтернативни технологии 
на обучението в началния етап на СОУ” 
1999 г . Ръководител катедра “Предучилищна педагогика” към 
Педагогически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” 
2000 г. Доктор на педагогическите науки 
1993 – 2003 г. Декан на Педагогичеки факултет към ПУ “Паисий Хилендарски” 
1993 г. Доцент по ИПБО 
1985 г. Доктор по педагогика 
1985 – 1993 г. Главен асистент в ПУ “Паисий Хилендарски” 
1980 – 1984 г. Преподавател по педагогика в ЦКК към ВМЕИ - Габрово 
1979 г. Научен сътрудник в НИИО 
1976 – 1979 г. Учител
 • Вид на дейността или сферата на работа
   
     
     
 • Заемана длъжност
  - Ръководител на катедра “Предучилищно възпитание” към
Педагогически факултет на ПУ “Паиси Хлендарски”; 
- Председател на Общото събрание на 
Педагогически факултет при ПУ “Паисий Хилендарски”
 • Основни дейности и отговорности
  - Научно-преподавателска, административна и организационна дейност
     
     
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ
   
 • Дати (от-до)
   
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация
 
2002 г. Специализация по образователен мениджмънт в Холандия, 
Университет на Амстердам с профил мениджмънт на качеството 
на образование 
2000 г. Доктор на педагогическите науки 
1985 г. Доктор по педагогика 
1984 г. Специализация в Москва и Санкт Петербург 
1972 – 1976 – СУ “Св. Климент Охридски” 
Магистър по Педагогика
 • Основни предмети/застъпени професионални умения
   
 • Наименование на придобитата квалификация
     
     
МАЙЧИН ЕЗИК   БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
     
ДРУГИ ЕЗИЦИ    
    [РУСКИ ЕЗИК] [АНГЛИЙСКИ ЕЗИК] [..........] [..........]
           
 • Четене
  отлично добро
           
 • Писане
  отлично добро
           
 • Разговор
  отлично добро
     
ОРГАНИЗАЦИОННИ 
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
   
Координация, управление и 
адмистрация на хора,
проекти и бюджети в 
професионалната среда или 
в областта на културата и 
спорта) у дома и др.
  Работа в екип , управление и координация на екипи в образованието.

Уменията са придобити в: 
- административната дейност 
- работа по проекти; 
- преподавателска дейност
     
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ
   
Работа с компютри, със 
специфично оборудване и др.
  Работа с Windows, MS OfficeWord, , Internet,, Page maker,
Power Point, Media Player
     
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ    
 • Изследователски и образователни
 


1999–2001 г. “Разработване и внедряване на междууниверситетска 
програма за ОКС “Магистър по образователен мениджмънт” с 
европейско културно измерение, фондация “Отворено 
общество” - член на екипа 

2002 г. Междууниверситетски българо-холандски проект 
“Трансформация на управлението на образованието 
в България” – координатор за ПУ 

2003 г. VIRTUAL INCUBATOR FOR PREQUALIFICATION INTO 
RESOURCE TUTORS FOR DISABLED PEOPLE LEONARDO DA 
VINCI PILOT PROJECT BG/03/B/P/PP-166034

 

2004 г. “Изграждане на информационна система на Педагогически факултет” фонд Научни изследвания МОН – ръководител на проекта 2005 г. “Актуални методи, средства и технологии в обучението на лица с увреждания” - фонд Научни изследвания ОХН - МОН

 • Позиция в проекта
   
     
ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ
  Членство в професионални и научни организации и съюзи: 
Съюза на Учените в България 
Международен Университетски Институт за Развитие 
и Управление на Образованието - INTERAULA 

     
     
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ОБЛАСТИ
   
   
 • Дидактика и теория на възпитанието
 • История на образовнието и педагогическите учениея
 • Доцимология и тестология
 • Философия на образованието
 • Качество на образованието
Последна промяна на 14 Ноември 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg