web accessibility bulgarian flag english flag

Приложение 3: Филиал Смолян

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФИЛИАЛ – ГР. СМОЛЯН

Приложение № 3

СПИСЪК

на специалностите, на конкурсните изпити
и на държавните зрелостни изпити,
които участват в образуването на бала

Филиалът на Пловдивския университет в град Смолян е институционално акредитирана структура в рамките на ПУ „Паисий Хилендарски“. Специалностите, по които се провежда обучение във Филиал-Смолян, имат получена програмна акредитация в съответните професионални направления.

Обучението по всички специалности е за получаване на образователно-квалифи­ка­цион­ната степен „бакалавър“, редовна и задочна форма, със срок на обучение 4 години.

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит или с оценка от конкурсен изпит. Балообразуваща е по-високата оценка.

      В таблицата е посочен начинът на балообразуване за всяка специалност.

 

Легенда: И – изпити; О – оценки от дипломата за средно образование; КСИ – кандидатстудентски изпит; ДЗИ – държавен зрелостен изпит.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

СПЕЦИАЛНОСТИ

ФОРМА
НА ОБУЧЕНИЕ

Бал

КСИ, ДЗИ и оценки от дипломата
за средно образование,
участващи в балообразуването

1

2

3

4

5

БАКАЛАВЪР

Начална училищна педагогика и чужд език
(английски)*

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Английски език или Български език, или Математика, или География на България, или История на България) или

         ДЗИ (Английски език или Български език и литература, или Математика, или География и икономика, или История и цивилизация)

БАКАЛАВЪР

Български език и английски език*

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Английски език или Български език) или

         ДЗИ (Английски език или Български език и литература)

БАКАЛАВЪР

Български език и история 

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Български език или История на България) или

         ДЗИ (Български език и литература или История и цивилизация, или
Предметен цикъл „Философия“)

БАКАЛАВЪР

Информационни технологии,
математика и образователен мениджмънт

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Математика или Информатика, вкл. и положени в друго ВУ, или Български език) или

         ДЗИ (Математика или Български език и литература)

БАКАЛАВЪР

Маркетинг (само платено обучение)

Задочна

6 х И

И:     КСИ (Математика или Български език, или История на България, или География на България, или Икономика, положен в друго ВУ) или

ДЗИ (Математика или Български език и литература, или История и цивилизация, или География и икономика)

БАКАЛАВЪР

Туризъм (само платено обучение)

 

Задочна

4 х И

+

2 х О

И:     КСИ (География на България или История на България, или Математика, или Български език) или

         ДЗИ (География и икономика или История и цивилизация, или Математика, или Български език и литература)

О:     Английски език или Немски език, или Руски език, или Френски език**

БАКАЛАВЪР

Биология

с екотуризъм

Редовна

6 х И

 

И:     КСИ (Биология или Математика, или География на България, или Български език, или Химия, или Физика, вкл. положени и в друго ВУ) или

         ДЗИ (Биология и здравно образование или Математика, или География и икономика, или Химия и опазване на околната среда, или Физика и астрономия, или Български език и литература)

БАКАЛАВЪР

История и 

география

Редовна

6 х И

 

И:      КСИ (Български език, или История на България, или География на България, или Математика)  или

         ДЗИ (Български език и литература, или История и цивилизация, или География и икономика, или Математика, или Предметен цикъл "Философия")

БАКАЛАВЪР

Математика,информатика 

и информационни

технологии

Редовна

6 х И

 

И:     КСИ (Математика или Информатика, включително и положени в друго ВУ, или Български език) или

ДЗИ (Математика или Български език и литература)

 

*     Кандидатите, които нямат оценка по английски език в дипломата, задължително се явяват на кандидатстудентски изпит по английски език.

**   На кандидатите за специалността „Туризъм“ се взима най-високата оценка по чужд език от дипломата. По време на обучението си те изучават два чужди езика: І чужд език (задължително трябва да имат оценка в дипломата си) – по избор между английски, немски, руски език; ІІ чужд език (започват от начално ниво) – по избор между немски, руски, английски език.

***  Ако кандидатът няма оценка по психология и логика в дипломата си, като балообразуваща се взема оценката по биология, философия или етика (по реда, в който са изброени).

Забележка: Кандидатстващите за специалността „Начална училищна педагогика с чужд език (английски език)“ се явяват на устен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности в сградата на филиала на: 31 март 2018 г. от 14.00 ч.;
9 юни 2018 г. от 14.00 ч. и всеки работен ден от 4 юни до 7 юли 2018 г. ( от 9.00 до 16.00).

     Програмите за конкурсните изпити са аналогични на представените от съответните факултети на Пловдивския университет. Изпитите са явни, писмени и се провеждат под формата на тестове.

      Класирането за всички специалности е по низходящ ред на бала.

Признават се оценки от конкурсните изпити, положени в други висши училища, по обявените във Филиала учебни предмети.

На първенците в националните кръгове на олимпиадите се признава оценка Отличен 6.00 за съответния изпит, която участва при формиране на състезателния бал за специалността съгласно Приложение №3. Признават се също така и оценките от национални и регионални състезания,  публикувани на сайта на Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

График

       I ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

      За предварителните кандидатстудентски изпити във филиала:

 • месец март от 26 до 30 март 2018 г.включително
 • месец юни – от 4 до 8 юни 2018 г.включително

      За явяващите се на редовните кандидатстудентски изпити във филиала – всеки работен ден от 11 юни до 6 юли 2018 г. включително

      Допълнително кандидатстване и прехвърляне на оценки от друго висше училище – всеки работен ден до 7 юли 2018 г. включително

      Документи могат да се подават както във филиала в Смолян, така и в Университетския информационен център на ПУ „Паисий Хилендарски“ в Пловдив.

       II КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ВЪВ ФИЛИАЛА В СМОЛЯН

      Предварителни изпити на  31 март  и 9 юни 2018 г.

 1. Български език
 2. География на България
 3. Английски език
 4. История на България
 5. Математика
 6. Биология

      Редовни изпити на 7 юли 2018 г.

 1. Български език 
 2. География на България 
 3. Английски език
 4. История на България 
 5. Математика 
 6. Биология 

Всички изпити започват в 9.00 ч.

      III. Обявяване на първо класиране – на 9 юли 2018 г

       IV. Записване на приетите студенти – от 9 до 13 юли 2018 г. включително

        V.Обявяване на второ класиране – на 13 юли 2018 г.

       VI.Записване на приетите студенти – от 16 до 19 юли 2018 г.включително

      VII. Обявяване на трето класиране – на 20 юли 2018 г.

     VIII. Записване на приетите студенти – от 23 до 27 юли 2018г.включително 

 

Кандидатстудентска информация 

4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 32, тел. (0301) 6 23 39, 6 24 05

GSM: 0885 899 573

www.smolyan.uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 15 Май 2018