web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2018/2019 » Справочник за кандидат-студенти 2018/2019 » Приложение 2: Филиал „Любен Каравелов“ - Кърджали

Приложение 2: Филиал „Любен Каравелов“ - Кърджали

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ

Приложение № 2

СПИСЪК

на специалностите и конкурсните изпити,
които участват в образуването на бала

 

Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали, е институционално акредитиран в рамките на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Всички специалности притежават програмна акредитация в съответните  професионални направления.

Срокът на обу­че­ние във филиала е 4 го­ди­ни, а формата на обучение е редовна. Завършилите получават  диплома за об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­ната сте­пен  „бакалавър“.

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит или с оценка от държавен зрелостен изпит.

В таблицата е посочен начинът на балообразуване за всяка специалност.

  

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИ­ФИКАЦ­И­ОННА СТЕПЕН

СПЕЦИАЛНОСТ

КОНКУРСНИ
ИЗПИТИ

ДЪРЖАВЕН
ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

1

2

3

4

БАКАЛАВЪР

Български език
и английски език

 • Български език

           (ушесторена)

Един по избор от:

 • Английски език
 • Български език и литература

(ушесторена)

БАКАЛАВЪР

Български език
и история

 • Български език

           (ушесторена)

Един по избор от:

 • История и цивилизация
 • Български език и литература
 • Предметен цикъл „Философия“

(ушесторена)

БАКАЛАВЪР

История и английски език

 • Български език

            (ушесторена)

Един по избор от:

 • Английски език
 • История и цивилизация
 • Предметен цикъл „Философия“

(ушесторена)

БАКАЛАВЪР

Български език
и гражданско образование

 • Български език

          (ушесторена)

Един по избор от:

 • История и цивилизация
 • Български език и литература
 • Предметен цикъл „Философия“

(ушесторена)

БАКАЛАВЪР

Начална училищна
педагогика и чужд език (НУПЧЕ)

 • Български език

         (ушесторена)

Един по избор от:

 • Английски език
 • Немски език
 • Руски език
 • Френски език
 • Български език и литература
 • Математика
 • История и цивилизация
 • Предметен цикъл „Философия“

(ушесторена)

БАКАЛАВЪР

Предучилищна педагогика и чужд език (ПУПЧЕ)

 • Български език

           (ушесторена)

Един по избор от:

 • Английски език
 • Немски език
 • Руски език
 • Френски език
 • Български език и литература
 • Математика
 • История и цивилизация
 • Предметен цикъл „Философия“

(ушесторена)

БАКАЛАВЪР

Биология и управление на природните ресурси

 

 • Български език

          (ушесторена)

Един по избор от:

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда
 • Математика
 • География и икономика
 • Български език и литература

(ушесторена)

БАКАЛАВЪР

Туризъм - нулев прием за 2018/2019 

 

 • Български език

           (ушесторена)

Един по избор от:

 • Български език и литература
 • Английски език
 • Немски език
 • Руски език
 • Френски език
 • Математика
 • История и цивилизация
 • География и икономика

(ушесторена)

 

ЗАБЕЛЕЖКИ

 1. За специалността Български език и английски език  и История и английски език приоритетно се класират кандидатите с оценка от държавен зрелостен изпит по английски език. Останалите свободни места се попълват от кандидати, успешно положили посочения за тази специалност конкурсен изпит, но задължително имат оценка в дипломата по английски език.
 2. За специалностите НУПЧЕ и ПУПЧЕ:
 • Първо се класират кандидатите с оценка от държавен зрелостен изпит по чужд език. Останалите свободни места се попълват от кандидати, успешно положили посочения за тази специалност конкурсен изпит.
 • Чуждите езици, по които могат да се формират групи, са: английски, немски, френски и руски език. Групите се оформят въз основа на подадените от студентите по време на записването молби и наличие на оценка в дипломата за средно образование по съответния език. Обучение в избраната група по чужд език се провежда само ако тя отговаря на изискванията, посочени в Правилника на Пловдивския университет за численост на студентите в групите. При условие че не се формира група по определен чужд език, студентите могат да бъдат записани в сформирана група по друг чужд език.
 • Не се приемат документи за кандидатстване в специалностите НУПЧЕ и ПУПЧЕ без удостоверение за успешно издържан устен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.
 1. При кандидатстване с оценка от конкурсен (предварителен или редовен) изпит и с оценка от ДЗИ като балообразуваща се взема по-високата от двете оценки.
 2. Кандидати, участвали в областни състезания, организирани от ПУ – Филиал „Л. Каравелов”, съвместно с РИО – Кърджали, също и в областни и национални кръгове на олимпиадите по български език и литература, математика, история, география, английски, немски, френски, руски език, химия и биология и получили оценка над 5,00, могат да се запишат във филиала без приемен изпит. При липса на оценки се прилага таблица за признаване на точковата система, приета в ПУ „Паисий Хилендарски“.
 3. Кон­ку­рс­ни­ят из­пит по чужд език се приз­на­ва за ус­пеш­но издър­жан (оцен­ка 6,00) от кан­ди­дат-сту­ден­ти­те:
 • Немс­ки език – по­ло­жи­ли ус­пеш­но Deutsches Abitur или из­пи­ти­те Deutsches Sprachdiplom der Stufe II (DSD II), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) или TestDaF, ка­то то­ва се удос­то­ве­ря­ва с ори­ги­на­лен до­ку­мент и не­го­во ко­пие.
 • Анг­лийс­ки език – по­ло­жи­ли ус­пеш­но меж­ду­на­род­ни из­пи­ти за вла­де­ене на анг­лийс­ки език, ка­то то­ва се удос­то­ве­ря­ва с ори­ги­на­лен до­ку­мент и не­го­во ко­пие, как­то след­ва:
 1. CAE (Cambridge Certificate in Advanced English)
 2. CPE (Certificate of Proficiency in English)
 3. IELTS (bands 6.7.8.9)
 4. PITMAN – Higher Intermediate – Advanced
 5. TOEFL (с ми­ни­мум 550,213 или 100 т.)
 • Завър­ши­ли­те ези­ко­ви гим­на­зии.
 1. След първо и второ класиране кандидатите, приети по второ и следващи желания, е необходимо да подадат в рамките на посочения срок за записване декларация за участие в следващо класиране. Класирани кандидати, непотвърдили желанието си да се обучават или незаписали се в определените срокове, отпадат от класирането.

Устният изпит за проверка на говорните и комуникативните способности за специалностите НУПЧЕ и ПУПЧЕ се провежда всеки работен ден от 4 юни до 6 юли 2018 г. в зала 202 във филиала.

Приз­на­ват се оцен­ки от кон­ку­рс­ен из­пи­т по Български език, по­ло­же­н в други висши училища.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ

Прие­ма­не на до­ку­мен­ти: от 12.02.2018 до 09.03.2018 г.

Дати за провеждане на предварителния кандидатстудентски изпит във филиала в Кър­джа­ли през 2018 г.

 1. Български език 11 март 2018 г.

РЕДОВЕН ИЗПИТ

      Прие­ма­не на до­ку­мен­ти: от 4 юни до 6 юли 2018 г.

Редовният кандидатстудентски изпит по български език във филиала ще се проведе на 9 юли 2018 г.

НА­ЧА­ЛО НА ИЗ­ПИ­ТИТЕ: 9.00 ча­са.

Кан­ди­дат-сту­ден­ти­те след­ва да бъ­дат в ука­за­ни­те за про­веж­да­не на из­пи­ти­те за­ли най-къс­но до 8.30 ча­са.

Допълнителни сведения за кандидатстудентската
кампания

 1. Приемане на удостоверения за положени изпити от друго ВУ – най-късно до 13 юли 2018 г.
 2. Обя­вя­ва­не на пър­во кла­си­ра­не – 17 юли 2018 г.
 3. За­пис­ва­не на при­е­ти­те сту­ден­ти – от 18 до 21 юли 2018 г. включително.
 4. Обя­вя­ва­не на вто­ро кла­си­ра­не – 23  юли 2018 г.
 5. За­пис­ва­не на при­е­ти­те сту­ден­ти – от 24 до 27 юли 2018 г. включително.
 6. Обя­вя­ва­не на тре­то кла­си­ра­не – 30 юли 2018 г.
 7. За­пис­ва­не на при­е­ти­те след тре­то кла­си­ра­не – от 1 до 3 август 2018 г. включително.
 8. 8. На­ча­ло на учеб­на­та го­ди­на –  10  сеп­те­мв­ри 2018 г.

КАН­ДИ­ДА­ТС­ТУ­ДЕ­Н­ТСКА ИН­ФОР­МА­ЦИЯ

6600 Кърджа­ли, бул. „Бе­ло­мо­рс­ки“ № 26

тел.: 0361/ 6 23 52; 6 49 59; 6 21 40; 6 29 26

www.uni-kardzhali.com

 

 

 

Последна промяна на 15 Май 2018