web accessibility bulgarian flag english flag

Компютърни и комуникационни системи

 (Обучението се провежда в базата на факултета в гр. Смолян.)

Професионално направление: Комуникационна и компютърна техника

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер по компютърни и комуникационни системи

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

     Специалността „Компютърни и комуникационни системи“ е желана и перспективна. Учебният план, по който се осъществя обучението, отразява съвременните тенденции на развитие на компютърните и комуникационните системи. Той е съобразен с учебните планове и програми на аналогични специалности в наши и европейски висши училища.

      В учебния план рационално са съчетани фундаментални, специализирани, избираеми и факултативни дисциплини.

      Студентите ще изучават предаване на данни и компютърни комуникации, компютърна периферия, бази от данни, микропроцесорна техника, оптични комуникационни системи, безжични комуникационни системи и интернет технологии, които ще формират умения за вземане на професионални и адекватни решения.

      Изучаваната икономическа дисциплина дава познания за социалните, организационните и икономическите проблеми на съвременната практика.

      Включени са модули избираеми дисциплини, свързани с Web технологии и дизайн, цифрова обработка на изображения, телекомуникационни системи от следващо поколение, операционни системи и други.

      Изучаването на избираемия модул, включващ дисциплини насочени към Web технологии, предоставя възможност на студентите да усвоят езици за програмиране и техники за разработване на услуги в информационното общество.

      Модулът, включващ дисциплини насочени към програмиране на микроконтролери в среда Ардуино,  ще формира компетентности у студентите да проектират и създават свои собствени разработки и приложения.

      В учебния план са предвидени факултативни дисциплини, които осигуряват възможности на студентите да изучават чужди езици по специалността. 

      Обучението се провежда в осъвременени лаборатории, оборудвани с апаратни и програмни средства на водещи производители и компании в областта на компютърните и комуникационните системи, като Texas Instruments, Cisco, National Instruments, VPL Infotech и други.

      Лабораторни практикуми се провеждат в лаборатории на успешни фирми в областта, обзаведени със съвременни технологии и оборудване.

      Факултетът има сключени договори по програма „Еразъм+”, осигуряващи възможности за студентска мобилност.

      Завършилите тази специалност могат да се реализират в частни, корпоративни и държавни фирми, държавната администрация, компютърните и комуникационните системи, производство, експлоатация, инженеринг, монтаж и сервиз, продажба и дистрибуция, поддържане и администриране на оборудване и мрежи.

Последна промяна на 06 Февруари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg