web accessibility bulgarian flag english flag

Анализ и контрол

Професионално направление: Химически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: химик  аналитик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    От 2014/2015 учебна година Химическият факултет провежда обучение по бакалавърската специалност „Анализ и контрол“ в отговор на нарастващата нужда от висококвалифицирани химици-аналитици, способни да създават и прилагат методи за анализ на разнообразни обекти, владеещи съвременните аналитични инструменти. Дипломираните бакалаври притежават актуални знания относно новите платформи за конструиране и функциониране на системи за управление и контрол на качеството.

    Наред с фундаменталните химически знания по неорганична и органична химия, физикохимия и химични технологии студентите ще придобият задълбочена теоретична и практическа подготовка по аналитична химия, включваща широк спектър от класически и високотехнологични инструментални методи за анализ.

    Обучението по тази специалност включва най-новите метрологични концепции и терминология с акцент върху актуалните норми, процедури, документи и системи за контрол и осигуряване на качеството на химичните изпитвания, които са неотменна част от аналитичната дейност в съвременните изпитвателни и контролни центрове. Студентите ще се запознаят с организационни практики и регулаторни изисквания за акредитиране на лаборатории в съответствие с препоръките на националния орган по акредитация в България.

    Практическите занятия, необходими за успешна професионална реализация на дипломираните бакалаври, съставляват 54% от общата аудиторна заетост с акценти върху овладяването на класически и инструментални методи за анализ и системите за осигуряване и контрол на качеството. 

    Възможностите за професионална реализация произтичат преди всичко от универсалната приложимост на получените фундаментални химически знания в комбинация с компетенциите по анализ и контрол на реални обекти.

    Обучаващите се бакалаври по специалността „Анализ и контрол“ се подготвят за следните дейности:

  • изпълнители, контрольори или одитори в структури на държавни органи на Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването, оторизирани да извършват контролни функции;
  • аналитици в:
  • контролни лаборатории на Изпълнителната агенция по околната среда, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по лекарствата и др.;
  • фирмени лаборатории, контролиращи конкретни производствени процеси или окачествяващи готова продукция;
  • частни лабораторни комплекси за изпитване на химични, фармацевтични, биотехнологични, хранително-вкусови, индустриални и други продукти;
  • участници в екипи, осъществяващи научни и приложни изследвания в областта на химията, фармацевтиката, биотехнологиите, нанотехнологиите, екологията;
  • членове на екипи за развиване и внедряване на нови методи за анализ и контрол;
  • консултанти по процедури на акредитация и надзор на действащи аналитични лаборатории.

      Мотивираните студенти имат възможност да получат стипендии за обучение в рамките на един семестър в европейски университети.

      При желание паралелно с обучението си в бакалавърската програма „Анализ и контрол“ студентите могат да се включат в курсовете за получаване на допълнителни квалификации, предлагани във факултета.

      Завър­ши­ли­те об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­ната сте­пен „ба­ка­лавър“ мо­гат да продъл­жат обу­че­ни­е­то си по обя­ве­ни­те ма­гистъ­рски прог­ра­ми в Хи­ми­чес­кия фа­кул­тет, както и в ма­гистъ­р­ски прог­ра­ми на дру­го вис­ше учи­ли­ще у нас или в чуж­би­на.

Последна промяна на 16 Март 2018