web accessibility bulgarian flag english flag

Компютърна химия

Професионално направление: Химически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: химик – компютърна химия

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    През 2004 г. за първи път в България бе създадена бакалавърска специалност „Компютърна химия“ в Химическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

    Обучението в тази специалност комбинира две направления. Първото обхваща химическите дисциплини, формиращи базовата подготовка на студентите по основните дялове на химичното знание: обща и неорганична химия, органична химия, аналитична химия, физикохимия и химични технологии. Вторият аспект на програмата развива и изгражда знания и умения, свързани с приложението на компютърни технологии за решаване на проблеми в различни области на химията, като ба­зи дан­ни и ос­но­ви на прог­ра­ми­ра­не­то, хи­мич­на ин­фор­ма­ти­ка и би­о­ин­фор­ма­ти­ка, ком­пютър­но мо­де­ли­ра­не в хи­ми­я­та и ком­пютъ­рен ди­зайн на би­о­ло­гич­но ак­тив­ни ве­ще­ст­ва.

    Практическите занятия необходими за успешна професионална реализация на дипломираните бакалаври съставляват 57% от общата аудиторна заетост като комбинират компетенции за работа в химическа лаборатория с умения за използване на компютърни технологии в областта на химията.  

    Обучаваните бакалаври в специалността „Компютърна химия“ се подготвят за следните дейности:

  • обслужване на тех­но­ло­гич­ния про­цес в хи­мич­ни ла­бо­ра­то­рии за конт­рол или под­по­ма­га­не на хи­мич­ни про­из­во­д­ства, полз­ва­щи из­чис­ли­тел­ни­ сис­те­ми, изг­раж­да­щи или под­дър­жа­щи ин­фор­ма­ци­он­ни мре­жи;
  • раз­ра­бот­ва­не, внед­ря­ва­не и усъвър­ше­н­ства­не на тех­но­ло­гии чрез соф­ту­е­ри за ди­зайн на ле­ка­р­стве­ни продукти, биологично активни ве­ще­ст­ва, но­ви ма­те­ри­а­ли, мо­де­ли­ра­не и си­му­ли­ра­не на про­це­си, съз­да­ва­не на прог­ра­ми и ба­зи от дан­ни, екс­пе­рт­ни сис­те­ми и др.;
  • раз­ра­бот­ва­не и поддържане на системи за контрол на качеството при из­пит­ва­не на ма­те­ри­а­ли, су­ро­ви­ни, по­луп­ро­дук­ти и про­дук­ти от про­миш­ле­­но­ст­­та, фар­ма­цев­ти­ка­та, коз­ме­ти­ка­та, селс­ко­то сто­па­н­ство, обек­ти на окол­на­та сре­да;
  • на­уч­но-при­лож­ни изс­лед­ва­ния в сфе­ра­та на хи­ми­я­та, фар­ма­цев­ти­ка­та, би­о­­тех­но­ло­ги­ите, на­но­тех­но­ло­ги­ите, ин­фор­ма­ти­ка­та, еко­ло­ги­я­та и др.;
  • работа в европейски и български регулаторни институции, занимаващи се с валидиране, одобрение и регистрация на нови химични субстанции за бита, агрохимикали, лекарства и др.

      Мно­гоб­рой­ни­те въз­мож­нос­ти за про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция про­из­ти­чат от успешната комбинация на двете основни направления по хи­мия и компютърни науки. Завършилите намират много добра реализация у нас и в чужбина.

   Мотивираните студенти имат възможност да получат стипендии за обучение в рамките на един семестър в европейски университети.

      При же­ла­ние па­ра­лел­но с ба­ка­лавъ­рска­та прог­ра­ма по ком­пютър­на хи­мия сту­ден­ти­те мо­гат да се включат и в курсове за получаване на допълнителна квалификация в предлагани от факултета програми.

      Ком­би­ни­ра­на­та под­го­тов­ка по хи­мия и при­до­би­ти­те ком­пютър­ни уме­ния са от­лич­на пред­пос­тав­ка завър­ши­ли­те об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­ната сте­пен „ба­ка­лавър“ да продъл­жат обу­че­ни­е­то си по ма­гистъ­рски прог­ра­ми във фа­кул­те­та или извън не­го.

Последна промяна на 18 Януари 2018