web accessibility bulgarian flag english flag

Консервационна биология и екотуризъм

(Обучението се провежда само във филиала в гр. Смолян.)

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: биолог, специалист по организация и управление в сферата на екотуризма

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 3

 

     Обучението в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по специалността „Консервационна биология и екотуризъм“ се осъществява само в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ от филиала в Смолян и е в съответствие с мисията, целите и задачите, описани в Стратегията за развитие на Пловдивския университет. Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, водени от висококвалифицирани преподаватели в областта на биологическите науки и туризма. Разработените учебни програми по отделните дисциплини и предвидените теренни практики запознават студентите с различните методи за изследване на биоразнообразието, както и със стратегиите за опазване на растителните и животинските видове в природата. В хода на обучението си студентите формират умения за експериментиране, наблюдение и анализиране в лабораторни и теренни условия, критично мислене и работа в екип.

    Като съдържание учебният план на бакалавърската програма съдържа както фундаментални и профилиращи биологически дисциплини, така и дисциплини, запознаващи студентите с управлението и маркетинга в сферата на туризма, туристическото екскурзоводство и туроператорската дейност. Това, както и наличната материална база и значимият природен ресурс на Смолянския регион, e предпоставка за качествена и сериозна подготовка на бъдещи биолози с компетенции в областта на консервационната биология и екотуризма.

    Завършилите специалността „Консервационна биология и екотуризъм“ придобиват професионална квалификация „биолог, специалист по организация и управление в сферата на екотуризма“, като притежават освен биологични, също и специфични теоретични познания и практически умения в областта на екотуризма. Всичко това им дава възможност да работят като биолози в университети, научни институти, медицински заведения, държавни институции и неправителствени организации, както и в туристически дружества, туроператорски агенции и др.

Последна промяна на 04 Февруари 2016