web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2020/2021 » Справочник за кандидат-студенти 2020/2021 » Характеристика на специалности » Педагогически факултет » Педагогика на обучението по технологии и предприемачество - без прием през учебната 2020/2021 г.

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество - без прием през учебната 2020/2021 г.

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, учител по технологии и предприемачество

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    В тази специалност студентите получават цялостна фундаментална общопрофесионална, теоретична и практическа подготовка в областта на техниката, предприемачеството, основни знания по икономика на фирмата, маркетинг, информационни технологии, методика на обучението по техника, по технологии и предприемачество.

    Професионалната квалификация на завършилите специалността е "учител по технологии и предприемачество", с която могат  да извършват учебно-възпитателна, научноизследователска, методическа или организационно-управленческа дейност, свързана с обучението по техника, технологии и предприемачество в системата на училищното образование; да заемат длъжности и да извършват дейности  в държавни, частни и общински институции, за които се изисква педагогическо образование. Те могат да бъдат и ръководители на школи, курсове, кръжоци с технико-технологическа иþ предприемаческа насоченост;  експерти по технико-технологично обучение и професионално образование;  директори на училища.

    Широкият спектър на получените професионални знания дава възможност на завършилите специалността да се реализират в една по-широка сфера на дейност в различни институции за социално подпомагане и услуги, центрове за трудова терапия, социализация, бюра по труда, инспекции по охрана на труда. Обучението дава широки теоретични и практически знания за организация и управление на малък и среден бизнес, стопанство, производство и предприемачество.

    За­бе­леж­ка: Не се при­е­мат до­ку­мен­ти на кан­ди­да­т­ства­щи­те за спе­ци­ал­ността „Пе­да­го­ги­ка на обу­че­ни­е­то по тех­но­ло­гии и предприемачество“ без удос­то­ве­ре­ние за пред­ва­ри­тел­но издър­жан из­пит, из­да­де­но от ко­ми­си­я­та за про­вер­ка на го­вор­ни­те и ко­му­ни­ка­тив­ни­те спо­соб­нос­ти.

    Забележка: Обучението по тази специалност се провежда при минимум 15 записали се студенти.

 

Последна промяна на 07 Май 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg