web accessibility bulgarian flag english flag

Туризъм

(Обучението се провежда във филиала в гр. Смолян )

Професионално направление: Туризъм

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: специалист по организация и управление на туризма и отдиха

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна (само платено обучение)

Балообразуване:

вж. Приложение № 2 – за филиала в гр. Кърджали

вж. Приложение № 3 – за филиала в гр. Смолян

  

   Специалността „Туризъм“ е университетска. Обучението в нея има за цел подготовката на широкопрофилни и висококвалифицирани кадри в отрасъл „Туризъм“ на националната икономика, притежаващи знания и умения за работа в отделните сектори на туристическата индустрия, в съответствие със съвременните изисквания на българската и чуждестранна туристическа практика.

   Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър по туризъм“ могат да получат професионална реализация като:

  • собственици на предприятия от туристическия бизнес от различен ранг, както в масовия, така и в специализираните видове туризъм;
  • ръководни кадри на туроператорски фирми, хотели и ресторанти;
  • екскурзоводи и аниматори;
  • ръководни кадри, организатори и консултанти в национални, регионални и локални туристически организации и сдружения (съвети, съюзи, асоциации,камари и др.);
  • организатори и ръководни кадри на туристически информационни центрове;
  • организатори и консултанти в пътнически и рекламни агенции.

   Дипломираните бакалаври по специалност „Туризъм“ могат да продължат образованието си в магистърските програми на факултета.

Последна промяна на 15 Май 2018