web accessibility bulgarian flag english flag

Туризъм

(Обучението се провежда във филиалите в Смолян и Кърджали.)

Професионално направление: Туризъм

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: специалист по организация и управление на туризма и отдиха

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване:

вж. Приложение № 2 – за филиала в гр. Кърджали

вж. Приложение № 3 – за филиала в гр. Смолян

 

     Спе­циал­ност­та „Ту­ризъм“ е уни­вер­си­тет­ска. Изу­ча­ват се след­ни­те ос­нов­ни дис­ци­пли­ни: Ос­но­ви на пра­во­то и нор­ма­тив­на­та уред­ба, Ос­но­ви на упра­в­ле­ние­то, Въ­ве­де­ние в ту­риз­ма, Гео­гра­фия на ту­риз­ма, Упра­вле­ние на ту­риз­ма, Ту­ро­пе­ра­тор­ска, агент­ска и транс­порт­на дей­ност, Мар­ке­тинг и ре­к­ла­ма, Хо­те­лиер­ство и ре­сто­ран­тьор­ство, Упра­вле­ние на чо­веш­ки­те ре­сур­си в ту­риз­ма.

      За­вър­ши­ли­те мо­гат да се ре­а­ли­зи­рат ка­то:

  • спе­циа­ли­сти в ту­ри­сти­че­ски и път­ни­че­ски фир­ми с про­фи­ли ту­ро­пе­ра­тор­ска, ин­фор­ма­цион­но-кон­сул­тант­ска и ек­скур­зо­вод­ска дей­ност;
  • спе­циа­ли­сти в ек­спло­а­та­цион­ни ту­ри­сти­че­ски фир­ми – хо­те­ли, хо­тел­ски ком­плек­си, ку­рорт­ни ком­плек­си и др.;
  • спе­циа­ли­сти по ту­ризъм и от­дих в дър­жав­на­та и об­щин­ска­та ад­ми­ни­стра­ция и в на­цио­нал­ни, ре­гио­нал­ни и ло­кал­ни ту­ри­сти­че­ски ор­га­ни­за­ции – съ­ю­зи, асо­ци­ации и др.

 

Последна промяна на 19 Януари 2017