web accessibility bulgarian flag english flag

Социална антропология

Професионално направление: Социология, антропология и науки за културата

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: социален антрополог

При завършване на специализиращ модул също и една от:

– експерт и посредник в областта на образованието;

– експерт и посредник в областта на здравеопазването;

– експерт и посредник за работа с маргиналните групи.

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      Спе­ци­ал­но­ст­та „Со­ци­ал­на­ ант­ро­по­ло­гия“ е уни­вер­си­те­тс­ка и се впис­ва  ус­пеш­но в ак­ре­ди­ти­ра­но­то професионално нап­рав­ле­ние „Со­ци­о­ло­гия, ант­ро­по­ло­гия и на­у­ки за кул­ту­ра­та“ във Философско-историческия факултет. Тя отговоря на нуждите на съвременното общество от специалисти, които изучават и посредничат в социалните взаимодействия между различни индивиди, групи, общности и институции и е в унисон с глобалните тенденции антрополозите да бъдат сред най-желаните и търсени експерти. Бакалавърската програма е в съответствие с европейските стандарти във висшето образование в социалните науки и дава възможности за участие в програми за обмен на студенти с европейски университети.

      Обучението по социална антропология запознава студентите с широк кръг от теми и проблеми, които в голямата си част не са застъпени в средното образование. Важни изследователски въпроси, на които се обръща внимание, са со­ци­ал­на­та ор­га­ни­за­ция на чо­веш­ки­те гру­пи, со­ци­ал­ните мре­жи и со­ци­ал­ната йе­рар­хия, со­ци­а­ли­за­цията и об­ра­зо­ва­нието, от­но­ше­нията меж­ду по­ло­ве­те, отношението към тялото и болестта, както и начините на лечение, храната и храненето, взаимодействието между човека и околната среда и ефектите от това и др.

      Светът около нас ни предизвиква със засилващи се процеси на смесване на различни групи, индивиди, общности вследствие на миграционните процеси, на глобализационните тенденции, високотехнологичните комуникации, визуализацията и виртуализацията на живота ни. Нарастването на ролята на социалната антропология е свързано, от една страна, с все по-голямата нужда от превод между различните форми на социална организация и комуникация на мигрантите, бежанците, хората със специални нужди, новите религиозни движения и др. От друга страна, мултинационалните компании все повече използват антрополози при разработване на рекламните и пазарните си стратегии за конкретни държави или региони.

      Социалните антрополози са експертите, които са посредници в отношенията между хората и институциите. За да бъдат добре подготвени професионално, студентите по социална антропология получават знания за социалната действителност в различните нейни измерения – по­ли­ти­чес­ка­, ико­но­ми­чес­ка­, пра­во­ва­, тех­ни­чес­ка и екологична. ­Освен към придобиването на нови познания обучението по социална антропология е насочено и към развиването на важни умения – студентите се научават да мислят критично и да анализират социалните отношения, да разработват различни академични текстове, визуални презентации и филми, както и да подготвят антропологична експертиза. За тази цел те се учат да провеждат самостоятелни изследвания, да представят идеите и резултатите от изследванията си, да разработват приложни проекти с решения на казуси и др. Практическите умения се усвояват и упражняват по време на две теренни изследвания през лятото и един стаж в институция. Теренната работа е експертно (чрез специалисти, които да помагат теоретично и методологически на младите изследователи), логистично (транспорт и настаняване извън Пловдив) и технически (чрез предоставяне на необходимите записващи устройства – диктофон, камера, фотоапарат) обезпечена от катедра „Етнология“ на Философско-историческия факултет.

      От трети курс студентите специализират в някоя от следните три насоки:

 • Модул „Антропология на медицината“ запознава студентите с различни аспекти на здравната грижа и нейното институционализиране и ги подготвя да запълнят важна ниша във взаимоотношенията между тези, които предоставят, и тези, които ползват здравни грижи, съдействайки за по-доброто функциониране на здравната система. Завършилите този модул получават допълнителната квалификация „експерт и посредник в областта на здравеопазването“.
 • Модул „Антропология на образованието“ предоставя на студентите експертно знание в сферата на образователните институции и им дава компетенции да разрешават проблеми и конфликтни ситуации между различните участници в системата – инспекторат, училищна администрация, преподавателски състав, педагогически съветници, обучаеми, родители и други. Те получават допълнителната квалификация „експерт и посредник в областта на образованието“.
 • Модул „Антропология на маргиналните групи“ подготвя студентите да опосредстват социалното взаимодействие между малцинства, маргинални групи, мигранти и бежанци, от една страна, и макрообществото, от друга страна, или между изброените и институциите, включително международните организации. Завършилите го получават допълнителна квалификация „експерт и посредник за работа с маргинални групи“.

      Придобилите бакалавърска степен по социална антропология могат да ра­бо­тят:

 • в сфе­ра­та на об­ра­зо­ва­ни­е­то – като експерти и посредници, които подпомагат функционирането на образователната система;
 • в областта на здравеопазването – като експерти и посредници във взаимодействието между предоставящи и ползващи здравни услуги;
 • в об­щи­нс­ки ад­ми­ни­ст­ра­ции и управленски структури – като експерти, които спомагат за успешното социално взаимодействие на различни равнища: индивид – общност, между различни общности (етнични, религиозни, статусни, генерационни и пр.), в общуването с институциите;
 • при работа с малцинствени групи в рамките на различни институции – напр. социално подпомагане, социални грижи, като педагогически съветници във връзка с премахването на етническото и религиозното разделение в българските училища;
 • в бизнес организации и мултинационални компании – при разработване на нови пазарни стратегии за различни социални и културни контексти;
 • в сред­ствата за масова ин­фор­ма­ция и новите медии;
 • в неп­ра­ви­те­л­стве­ни организации, които работят в областта на социалните дейности и социалното предприемачество;
 • в об­ла­ст­та на на­уч­ни­те изс­лед­ва­ния;
 • в сферата на при­лож­ни­те про­ек­ти, които социалните антрополози могат да обосновават идейно, да координират и да ръководят.

      Студентите, които желаят да придобият педагогическа правоспособност и квалификация на учител по дисциплините от философския цикъл в средното образование, могат да завършат специализиращ модул срещу допълнително заплащане.

      Получилите ба­ка­лавъ­рска степен имат пра­во да продъл­жат сво­е­то об­ра­зо­ва­ние в ма­гистъ­рски­те и докторските прог­ра­ми на ФИФ и други факултети на ПУ „Паисий Хилендарски“ или в други университети в България и чужбина.

      Повече информация за бакалавърската програма по социална антропология и учебния план на специалността може да се намери в специализирания сайт на Философско-историческия факултет (http://logos.uni-plovdiv.net).

Последна промяна на 19 Януари 2017