web accessibility bulgarian flag english flag

Социална антропология

Професионално направление: Социология, антропология и науки за културата

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: социален антрополог

При завършване на специализиращ модул също и една от:

– експерт и посредник в областта на образованието;

– експерт и посредник в областта на здравеопазването;

– експерт и посредник за работа с маргиналните групи.

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   Специалността „Социална антропология“ е първата университетска специалност в България,която вече има сериозни позиции в национален и международен контекст. Социалните антрополози изучават социалните взаимодействия и посредничат между различни индивиди, групи, общности и институции в унисон с глобалните тенденции. 

   Светът около нас ни предизвиква със засилващи се процеси на смесване на различни групи, индивиди, общности вследствие на миграционните процеси, на глобализационните тенденции, високотехнологичните комуникации, визуализацията и виртуализацията на живота ни. Нарастването на ролята на социалната антропология е свързано, от една страна, с все по-голямата нужда от превод между различните форми на социална организация и комуникация на мигрантите, бежанците, хората със специални нужди, новите религиозни движения и др. От друга страна, мултинационалните компании все повече използват антрополози при разработване на рекламните и пазарните си стратегии за конкретни държави или региони.

   Социалните антрополози са експертите, които са посредници в отношенията между хората и институциите. За да бъдат добре подготвени професионално, студентите по социална антропология получават знания за социалната действителност в различните нейни измерения – политическа, икономическа, правова, техническа и екологична. Важни въпроси, на които се обръща внимание, са социалната организация на човешките групи, социалните мрежи и социалната йерархия, социализацията и образованието, отношенията между половете, отношението към тялото и болестта, както и начините на лечение, храната и храненето, взаимодействието между човека и околната среда и ефектите от това и др. Освен към придобиването на нови познания обучението по социална антропология е насочено и към развиването на важни умения – студентите се научават да мислят критично и да анализират социалните отношения, да подготвят визуални презентации и филми, както и да подготвят антропологична експертиза, да провеждат самостоятелни изследвания, да представят идеите и резултатите от изследванията си, да разработват приложни проекти с решения на казуси и др. Практическите умения се усвояват и упражняват по време на две теренни изследвания през лятото и един стаж в институция.

   От трети курс студентите специализират в един от следните модули: Антропология на образованието, Антропология на маргиналните групи, Антропология на здравеопазването. При желание те могат да се включат и в програмата за специализация по медиация. (Тази допълнителна квалификация е платена; за повече информация виж https://logos.uni-plovdiv.net/en/specializacia-po-mediacia.)

   Придобилите бакалавърска степен по социална антропология могат да работят:

 • в сферата на образованието – като експерти и посредници, които подпомагат функционирането на образователната система;
 • като медиатори при работа с малцинствени групи в рамките на различни институции – напр. социално подпомагане, социални грижи, като педагогически съветници във връзка с премахването на етническото и религиозното разделение в българските училища;
 • като медиатори при разрешаване на новите форми на конфликти;
 • в организации и центрове, работещи с мигранти и уязвими групи;
 • в общински администрации и управленски структури – като експерти, които спомагат за успешното социално взаимодействие на различни равнища: индивид – общност, между различни общности (етнични, религиозни, статусни, генерационни и пр.), в общуването с институциите;
 • в областта на здравеопазването – като експерти и посредници във взаимодействието между предоставящи и ползващи здравни услуги;
 • в бизнес организации и мултинационални компании – при разработване на нови пазарни стратегии за различни социални и културни контексти;
 • в средствата за масова информация и новите медии;
 • в неправителствени организации, които работят в областта на социалните дейности и социалното предприемачество;
 • в областта на научните изследвания;
 • в сферата на приложните проекти, които социалните антрополози могат да обосновават идейно, да координират и да ръководят.

   Студентите, които желаят да придобият педагогическа правоспособност и квалификация за преподавател по гражданско образование в средното училище, могат да завършат специализиращ модул срещу допълнително заплащане.

   Бакалавърската програма е в съответствие с европейските стандарти в във висшето образование в социалните науки и дава възможности за участие в програми за обмен на студенти с европейски университети. Получилите бакалавърска степен имат право да продължат своето образование в магистърските и докторските програми на ФИФ и други факултети на ПУ „Паисий Хилендарски“ или в други университети в България и чужбина.

   Повече информация за бакалавърската програма по социална антропология и учебния план на специалността може да се намери в специализирания сайт на Философско-историческия факултет (http://logos.uni-plovdiv.net).

 

Последна промяна на 17 Януари 2019