web accessibility bulgarian flag english flag

Етнология

Професионално направление: Социология, антропология и науки за културата

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: етнолог

1) При завършване на модула „Общности, идентичности, култура“: експерт по култура, вероизповедание и работа с етноси

2) При завършване на модула „Наследство и музеи“: експерт в музеи и други културни институции

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

     Специалността „Етнология“ е акредитирана университетска програма и предлага знания и умения в научна област, която само частично е представена в средното образование в България. Обучението по етнология разчита на знания по История, Човек и общество, Философия, Български език и литература и други дисциплини с хуманитарна насоченост.

      Етнологията в Пловдивския университет има повече от четвъртвековна традиция и за това време е създадена школа със собствена визия и авторитетно присъствие на национално и международно равнище. Бакалавърската програма по етнология е в съответствие с европейските стандарти във висшето образование и дава възможности за участие в програми за обмен на студенти в европейски университети.

      В пловдивската етнология е заложено класическото разбиране за изучаването на човека и човешките общности – изследване на традиционните общества и техните културни измерения – митология, фолклор, религии и др. Проявленията на етноложкото знание в модерния свят са насочени към култур­ното наследство, културното разнообразие и съжителството на различията. Тя е наука, която се интересува от другостта и различието в разнообразните им общностни и идентичностни реализации – от най-далечните екзотични ритуали и практики до културните проявления на малцинствените общности в България (материална култура, нематериално културно наследство, култура на хранене, култура на обличане и на взаимодействие и т.н.). Обучението по етнология застъпва принципа на интердисциплинарност и търси допирни точки с изследователските полета на други науки, като философия, филология, социология, етнография, фолклористика, психология.

      Обучението по етнология има за цел да предостави знания за културното разнообразие и културното наследство в различните му измерения, но и също така да развие у студентите умения за разбиране и приемане на другостта, за преодоляване на етноцентричните нагласи, за критическо мислене и проблематизиране на всекидневните очевидности. В съвременния все по-глобали­зиращ се, постмодерен, мултиетничен свят етнологията предлага ключови компетенции. Етнолозите заемат важна посредническа позиция и помагат за намаляване на комуникативната пропаст между култури, религии, етноси, държави и за възстановяване на социалната тъкан, която политическата, икономическата и ценностната криза от последните десетилетия до голяма степен разруши.

      Важен принцип на обучението е практическата му насоченост. Това се реализира чрез провеждането на две емпирични изследвания на терен и един стаж в културна институция в рамките на бакалавърската програма, при които студентите се учат да поставят и следват изследователски цели, да наблюдават и описват етноложки проблеми, да разговарят с хората и да извличат необходимата информация, като спазват етичния кодекс на етнолога. Част от важните умения, които студентите развиват, е да обработват и архивират събрания терен материал, да го обобщават и анализират, да представят резултатите от него пред по-малка или по-голяма аудитория (чрез доклад на конференция, презентация в семинарни занятия, етнографски филм и др.).

      Едно от приложенията на етнологията е в областта на културното наследство, което в съвременния свят има разнообразни проявления и форми – материално, визуално, дигитално, виртуално, и помага на хората не само в поддържането на тяхната идентичност, но и служи като ресурс за местно и общностно развитие с техните локални и глобални измерения. Затова и студентите придобиват знания и умения за оценяване, изработване на експертиза, проектиране и работа с културно наследство.

      След трети курс студентите имат възможност да се ориентират в различни насоки в зависимост от личния си интерес. Учебният план предлага две възможности за специализация:

 • Модул „Общности, идентичности, култура“ се насочва към дисциплини, които коментират проблемно по-конкретни въпроси, свързани с различни общности и култури (етнични и религиозни общности, субкултури и пр.), проблема за идентичността и идентификацията и др. Студентите, избрали този модул, получават допълнителна квалификация „експерт по култура, вероизповедание и работа с етноси“,
 • Модул „Наследство и музеи“ запознава студентите по-задълбочено с проблемите на наследството и паметта (наследяване, отказ от наследство, валоризация на наследството, колективна памет и пр.), както и работата на различни културни институции – експозиции, музеи, архиви, етнографски комплекси, неправителствени и международни организации и пр. Студентите, избрали този модул, получават допълнителна квалификация „експерт в музеи и други културни институции“.

     --- 

      Студентите, които желаят да придобият педагогическа правоспособност и квалификация на учител по дисциплините от философския цикъл и гражданско образование в средното училище, могат да завършат специализиращ модул срещу допълнително заплащане.

      Обучението по етнология в ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага на своите възпитаници широк кръг от знания и умения, които те могат да реализират в различни професионални сфери. Етнолозите могат да работят:

 • като държавни служители в администрациите на местната и централната власт (община, областна управа) – експерти в сферата на културата, етническите и религиозните взаимоотношения и др.;
 • в организации и центрове, работещи с мигранти и уязвими групи;
 • като посредници при контакти и конфликти между различни религиозно-етнически групи, които да съдействат за установяване на успешна комуникация и да са гарант за разрешаване на конфликта;
 • в неправителствени организации, които работят в различни проблемни насоки – взаимодействие с малцинства, бежанци, религиозни общности, изработване на практики, политики, стратегии в сферата на културата и пр.;
 • в музеи, читалища и други културни институции;
 • в образователните институции;
 • като изследователи, които се занимават с научна дейност и работят в полза на разширяването на проблемното поле на етнологията;
 • като автори, координатори и изпълнители на проекти в сферата на културата и етническите взаимодействия;
 • в средствата за масово осведомяване.

      Получилите бакалавърска степен могат да продължат своето образование в магистърските и в докторските програми в Катедра етнология и в други национални и международни образователни и научни институции.

      Повече информация за бакалавърската програма по етнология и учебния план на специалността може да се намери в специализирания сайт на Философско-историческия факултет (http://logos.uni-plovdiv.net).

 

Последна промяна на 18 Януари 2018