web accessibility bulgarian flag english flag

Етнология

Професионално направление: Социология, антропология и науки за културата

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: етнолог

1) При завършване на модула „Общности, идентичности, култура“: експерт по култура, вероизповедание и работа с етноси

2) При завършване на модула „Наследство и музеи“: експерт в музеи и други културни институции

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

Специалността „Етнология“ е най-старата в България университетска програма с повече от четвъртвековна традиция. Тя предлага знания и умения в научна област, която само частично е представена в средното образование в България. Етнологията е едновременно изкушена от миналото и фокусирана върху настоящето. Затова и част от дисциплините, които се изучават, са свързани с фолклорната култура, традицията, религиите, митологиите и проблеми, свързани с паметта и наследството. А друга част са насочени към актуалните процеси, свързани с културното разнообразие и съжитеството на различията, които протичат в културата и обществото ни днес.

Етнологията се интересува от другостта и различието в разнообразните им реализации – от вярванията и практиките на най-далечните и екзотични общности и племена (другите извън „нас“) до културните проявления на различни групи, религиозни и етнични малцинства, субкултури в България (другите сред „нас“). Проявленията на етноложкото знание в модерния свят са насочени към културното наследство, културното разнообразие и съжителството на различията. Обучението по етнология се опитва да обхване универсума на познанието за културите – тяхната същност и особености (вярвания, традиции, ценности), проявления (език, облекло, храна, практики, материална култура, социални взаимодействия), динамика и устойчивост (исторически поглед и актуални измерения на българската култура, междукултурни срещи), изследване на културите и пр.

      Обучението по етнология наред с формирането на познание инвестира значителни усилия в изграждането на ключови умения и надграждането на компетенции. Една група умения са свързани с изследователската експертиза на етнолога: 1) работа с извори/ източници (хартиени и дигитални, онлайн и в библиотеки и архиви) – намиране, подбор, оценка; 2) работа на терен с информанти/събеседници – формулиране на въпроси, създаване на анкети и въпросници, комуникативни умения; 3) обработване, каталогизиране, архивиране на събрания теренен материал; 4) работа с научна литература – разбиране и осмисляне, критически прочит, анализ, синтез; 5) презентиране на собствените идеи – презентационни и комуникационни умения. Те биват системно изграждане в поредица от дисциплини в учебния план на специалността. Друга група умения, които обучението по етнология изгражда, са ключово важни в съвременния глобален, постмодерен, мултиетничен свят – това са умения за критическо мислене, за разбиране и приемане на другостта, за преодоляване на етноцентричните нагласи и медииране на междукултурни недоразумения.

                Принципи на обучението по етнология:

 • Принцип на интердисциплинарност – в изучаваните дисциплини се търси допирни точки с изследователските полета на други хуманитарни и социални науки.
 • Принцип на практическа приложимост – в учебния план по етнология са включени провеждането на две студентски практики, (в които студентите се учат да провеждат собствено етноложко изследване в различен социален контекст), изследователски практикум и стаж в културна институция. Извън академичния курикулум студентите имат разнообразни възможности да се включат в изследвания в рамките на различни научни и приложни проекти, по които преподавателите от катедра Етнология работят.
 • Принцип за високи академични и етични стандарти.

След трети курс студентите имат възможност да се ориентират в различни насоки в зависимост от личния си интерес. Учебният план предлага две възможности за специализация:

 • Модулът „Общности, идентичности, култура“ се насочва към дисциплини, които коментират проблемно по-конкретни въпроси, свързани с различни общности и култури (етнични и религиозни общности, субкултури и пр.), проблема за идентичността и идентификацията и др. Студентите, избрали този модул, получават допълнителна квалификация „експерт по култура, вероизповедание и работа с етноси“;
 • Модулът „Наследство и музеи“ запознава студентите по-задълбочено с проблемите на наследството и паметта (наследяване, отказ от наследство, валоризация на наследството, колективна памет и пр.), както и работата на различни културни институции – експозиции, музеи, архиви, етнографски комплекси, неправителствени и международни организации и пр. Студентите, избрали този модул, получават допълнителна квалификация „експерт в музеи и други културни институции“.

Студентите, които желаят да придобият педагогическа правоспособност и квалификация на учител по дисциплините от философския цикъл и гражданско образование в средното училище, могат да завършат специализиращ модул срещу допълнително заплащане.

Обучението по етнология в ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага на своите възпитаници широк кръг от знания и умения, които те могат да реализират в различни професионални сфери. Етнолозите могат да работят:

 • като държавни служители в администрациите на местната и централната власт (община, областна управа) – експерти в сферата на културата, етническите и религиозните взаимоотношения и др.;
 • в организации и центрове, работещи с мигранти и уязвими групи;
 • като посредници при контакти и конфликти между различни религиозно-етнически групи, които да съдействат за установяване на успешна комуникация и да са гарант за разрешаване на конфликта;
 • в неправителствени организации, които работят в различни проблемни насоки – взаимодействие с малцинства, бежанци, религиозни общности, изработване на практики, политики, стратегии в сферата на културата и пр.;
 • в музеи, читалища и други културни институции;
 • в образователните институции;
 • като изследователи, които се занимават с научна дейност и работят в полза на разширяването на проблемното поле на етнологията;
 • като автори, координатори и изпълнители на проекти в сферата на културата и етническите взаимодействия;
 • в средствата за масово осведомяване.

Получилите бакалавърска степен могат да продължат своето образование в магистърските и в докторските програми в Катедрата по етнология и в други национални и международни образователни и научни институции.

Повече информация за бакалавърската програма по етнология и учебния план на специалността може да се намери в специализирания сайт на Философско-историческия факултет (http://logos.uni-plovdiv.net).

 

Последна промяна на 17 Януари 2019