web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Филиали » Технически колеж - гр. Смолян

Технически колеж - гр. Смолян

ТЕХНИЧЕСКИЯТ КОЛЕЖ В ГРАД СМОЛЯН ОБУЧАВА СТУДЕНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ: 

  • „Машиностроителна техника и технологии“
  • „Автомобилна техника“
  • „Електроенергийна техника“
  • „Компютърни и комуникационни системи“
  • „Телематика“.

Срокът на обу­че­ние за всич­ки спе­ци­ал­нос­ти е три го­ди­ни в ре­дов­на фор­ма на обу­че­ние. 

Завър­ши­ли­те по­лу­ча­ват диплома за ВИСШЕ образование с об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен „Про­фе­си­о­на­лен ба­ка­лавър” и мо­гат да продъл­жат об­ра­зо­ва­ни­е­то си в ма­гистъ­рски прог­ра­ми по съответното професионално направление в ПУ „Паисий Хилендарски“ и дру­ги вис­ши учи­ли­ща.

 

За контакти:

4700 гр. Смолян, ул. “Дичо Петров” №28,

тел. 0301 63327; 0878 503055; 0878 503004

E-mail: tk-smolian@dir.bghttp://www.tk-smolian.eu

Последна промяна на 02 Септември 2016