web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2013 г. » Решения на Академичния съвет от 20.12.2013 г.

Решения на Академичния съвет от 20.12.2013 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 20.12.2013 година

          (Протокол  №29)        

 

 

1. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

       доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки (Биохимия – Ензимология) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

      доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки (Биохимия – Биоорганична химия) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФМИ с Протокол №27/11.12.2013 година да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Люба Иванова Попова за срок от 1 (една) година, считано от 02.01.2014 г. 

3. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на Физическия факултет (Протокол №160/04.12.2013 година) да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Илия Викентиев Макрелов за още 1 (една) година, считано от 07.01.2014 г.

4. РЕШЕНИЕ: АС приема да бъде продължен трудовият договор на Дарка Хербез – лектор по сръбски език, за академичната 2014/2015 година, считано от 01.10.2014 г., по предложение на ФС на Филологическия факултет с Протокол №163/16.12.2013 г. 

5. РЕШЕНИЕ: АС приема да бъде продължен трудовият договор на Агнешка Жемба – лектор по полски език, за академичната 2014/2015 година, считано от 01.10.2014 г., по предложение на ФС на Филологическия факултет с Протокол №163/16.12.2013 г. 

6. РЕШЕНИЕ: АС приема да бъдат разкрити следните специалности към Филологическия факултет за академичната 2014/2015 година и утвърдени учебните им планове (по предложение на ФС на Филологическия факултет с Протокол №163/16.12.2013 г.):

 • Български език и иврит
 • Приложна лингвистика (Английски език и иврит)
 • Български език и корейси език
 • Приложна лингвистика (Английски език и корейски език)
 • Лингвистика с бизнес администрация.

7. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебен план на бакалавърската специалност „Биология, човешко поведение и здраве“ към Филиала в Смолян, приет от ФС на БФ с Протокол №194/17.12.2013 година.

8. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на специалност „Биология и химия“, приети от ФС на БФ с Протокол №193/26.11.2013 година и влизащи в сила от учебната 2014/2015 година:

 • хорариумът на дисциплината Обща и неорганична химия – I част в I семестър от 60/15/45 се променя на 60/0/60 при запазване на кредитите;
 • хорариумът на дисциплината Обща и неорганична химия – II част във II семестър от 45/15/45 се променя на 45/0/60 при запазване на кредитите.

9. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава разкриването на процедура за акредитация на Биологическия факултет в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии по предложение на ФС на БФ с Протокол №194/17.12.2013 година.

10. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следния състав на Комисия за признаване на дипломи за завършено образование по ОКС „Бакалавър и ОКС „Магистър”, придобити в чужбина към Биологическия факултет, предложена от ФС на БФ с  Протокол №193/26.11.2013 година:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Балик Маломиров Джамбазов-зам. декан

                        ЧЛЕНОВЕ:        Доц. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова

                                               Доц. д-р Илия Николов Илиев

11. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет при Биологическия факултет с Протокол №194/17.12.2013 година:

 1.  Доклади самооценки на следните докторски програми от професионално направление 4.3. Биологически науки към област на висше образование 4. Природни науки,  математика и информатика, съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2в (или т. 2г) и ал. 8 от Закона за висше образование:
 • Биохимия
 • Генетика
 • Клетъчна биология
 • Микробиология
 • Молекулярна биология

      2. Доклади за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет или Постоянна комисия по област на висшето образование от преходната процедура на:

 • Генетика
 • Клетъчна биология
 • Микробиология
 • Молекулярна биология.

12. РЕШЕНИЕ: АС признава дипломата на Пламена Димитрова Димитрова за завършена ОКС „Бакалавър“ по „Молекулярна биология“ по предложение на ФС на Биологическия факултет с Протокол №194/17.12.2013 година.

13. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от ФС на БФ с Протокол №194/17.12.2013 година нови магистърски програми и такси в направление 4.3. Биологически науки за учебната 2014/2015 година, както следва:

 • Биодиагностика – редовно обучение, срок на обучение 1 година, 2 семестъра, със семестриална такса – 990 лв.
 • Репродуктивна биология – редовно обучение, срок на обучение 1 година, 2 семестъра, със семестриална такса – 950 лв.

14. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове за обучение на докторанти по следните научни специалности, приети от ФС на БФ с Протокол №194/17.12.2013 година:

 • Екология и опазване на екосистемите
 • Генетика
 • Микробиология
 • Ботаника
 • Молекулярна биология
 • Физиология на растенията
 • Зоология
 • Клетъчна биология,

както и предложения учебен план за обучение на докторанти по научна специалност Биохимия, от професионално направление 4.3. Биологически науки към  област на висше образование 4. Природни науки,  математика и информатика.

15. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните актуализирани учебни планове, приети от ФС на ФМИ с Протокол №27/11.12.2013 година:

  1) Актуализирани учебни планове за ОКС „Магистър”, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година на следните специалности към Факултета по математика, информатика и информационни технологии;

 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията” (1 г.)
 • „Обучение по информационни технологии в началното училище” (1 г.)
 • „Софтуерни технологии“ (за професионални бакалаври, завършили колежи по направление 4.6. Информатика и компютърни науки) (2 г.)

  2) Актуализирани учебни планове за ОКС „Магистър” за студентите, започнали обучението си в тези специалности през учебната 2012/2013 година (за ІІ курс) за следните специалности:

 • „Софтуерни технологии” (2 г.)
 • „Бизнес информатика с английски език” (2 г.)
 • „Софтуерни технологии“ (за професионални бакалаври, завършили колежи по професио­нално направление 4.6. Информатика и компютърни науки) (2 г.)
 • „Обучение по информатика и информационни технологии” (2 г.)

  3) Актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър” за спец. „Педагогика на обучението по математика и информатика” (редовно обучение) за студентите, започнали обучението през:

               а) учебната 2012/2013 година (за ІІ курс)

               б) учебната 2011/2012 година (за ІІІ курс)

               в) учебната 2010/2011 година (за ІV курс).   

16. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебните планове на Факултета по икономически и социални науки, приети от ФС на ФИСН с Протоколи №80/17.09.2013 г., №81/28.10.2013 г., №83/16.12.2013 г.:

            1. Хорариумът на дисциплината Икономически теории се променя на 30 часа лекции и 15 часа упражнения.

            2. В специалност „МИО“:

 • дисциплината Икономически теории да се изучава във II курс 1 семестър на мястото на дисциплината Социология на икономиката.
 • дисциплината Социология на икономиката да се изучава във II курс 2 семестър.

            3. В специалност „Маркетинг“ дисциплината Международен маркетинг се въвежда в IV курс 2 семестър с хорариум в редовно обучение 30/0, в задочно обучение 15/0 и 4 кредита.

            4. В магистърска програма „Международна търговия“:

 • дисциплината Международни финансови организации и политики се въвежда в I курс 1 семестър с хорариум 30/0 и 5 кредита.
 • дисциплината Международно застраховане се премества от I курс 1 семестър в I курс 2 семестър.

            5. В магистърска програма „Бизнес икономика“ дисциплината Икономически теории се замества с дисциплината Теория и организация на социалното осигуряване.   

            6.  В специалност „Финанси“:

 • избираемата дисциплината Икономически и финансови основи на международните отношения се заменя с Международен бизнес в IV курс 1 семестър.
 • включва се избираемата дисциплина Технология на иновативното мислене и поведение в III курс 1 семестър.

17. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове на следните избираеми магистърски програми, приети от ФС на Физическия факултет с Протокол №160/04.12.2013 година:

 • Физика на кондензираната материя – РО за специалисти и неспециалисти, ЗО за специалисти и неспециалисти
 • Хранителна физика – РО за специалисти и неспециалисти, ЗО за специалисти и неспециалисти
 • Телекомуникационни и информационни системи – РО, ЗО
 • Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите – РО, ЗО
 • Фотоника и модерни оптични технологии – РО
 • Субатомна физика – ЗО.

18. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната промяна в учебния план на специалност „Начална училищна педагогика с чужд език“, приета от ФС на Филиала на ПУ в град Смолян с Протокол №7/21.10.2013 година: хорариумът на дисциплината Основи на изобразителното изкуство в І семестър от 15/15/0 се променя на 30/0/0 при запазване на кредитите.

19. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните краткосрочни курсове към Университетския център за кариерно развитие, завършващи със сертификат:

 • Арттерапевтични техники и интервенции I модул Изотерапия – 64 часа, 80 лева;
 • Арттерапевтични техники и интервенции II модул Фототерапия, Приказкотерапия и Куклотератия – 40 часа, 60 лева;
 • Арттерапевтични техники и интервенции III модул Ритмотерапия и Музикотерапия – 36 часа, 50 лева;
 • Технологии за включващо обучение на деца със СОП – 20 часа, 50 лева;
 • Технологии за включващо обучение на ученици със СОП – 20 часа, 50 лева;
 • Интегрирани технологии за приложение на родовите отношения в хуманитарната общообразователна подготовка – 20 часа, 50 лева;
 • Интегративен подход за математическо и музикално моделиране при слухови увреди – 20 часа, 50 лева;
 • Интегрирана технология за преодоляване на училищни затруднения при измерване на времето – 20 часа, 50 лева;
 • Диагностика на обучителни трудности и училищни затруднения – 20 часа, 80 лева;
 • Терапевтични интервенции при обучителни трудности и училищни затруднения – 20 часа, 80 лева.

20. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 5.1. Машинно инженерство, приет от КУНС на Техническия колеж в Смолян с Протокол №1/14.12.2013 година.

21. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната актуализация в състава на УС на ФНИ при ПУ:

    1. Освобождава проф. Славян Сапарев като член на УС

    2. Избира гл. ас. д-р Славчо Божков за представител на Техническия колеж – Смолян, в УС на ФНИ при ПУ.

22. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава отчетите на проекти, финансирани от ФНИ при ПУ съгласно Наредба №9 за междинен и краен етап, както следва:

 • от Конкурс „Идеи“ 2013/2014 – 4 класирани проекта, от които 4 с положителна оценка за първи етап и одобрени за финансиране за втори етап;
 • от Конкурс „Млади учени“ 2013/2014 – 5 класирани проекта, от които 5 с положителна оценка за първи етап и одобрени за финансиране за втори етап;
 • от Конкурс „Научни изследвания“ 2013/2014 – 12 класирани проекта, от които 12 с положителна оценка за първи етап и одобрени за финансиране за втори етап;
 • от Конкурс „Студентски и ученически проекти“ 2013 – 5 класирани проекта, от които 5 с положителна оценка (едногодишни);
 • от Конкурс „Студентски проекти“ 2013/2014 – 10 класирани проекта, от които 10 с положителна оценка за първи етап и одобрени за финансиране за втори етап.

23. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението за корекциите в бюджета за 2013 година – общо за Университета и по поделения съгласно приложението.

24. РЕШЕНИЕ: АС приема:

 1. Да се увеличат основните месечни работни заплати на работещите по трудови правоотношения в Университета – гр. Пловдив, с 5 %, считано от 01.01.2014 година.
 2. На основание Вътрешните правила за организация на работната заплата – чл. 9, ал. 7, на преподавателите със завишени основни месечни заплати увеличението да бъде с 5 %  към началните работни заплати.

 

 

 

Вярно с оригинала:                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК:

                             /Р. Гайдажиева/                                                                                    /Мария Зайкова/

 

Последна промяна на 21 Януари 2014
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg