web accessibility bulgarian flag english flag

Приложение 1: Балообразуване

БАЛООБРАЗУВАНЕ

по факултети, специалности и форми на обучение

Приложение № 1

ЛЕГЕНДА

Р – редовно обучение; З – задочно обучение;

КСИ – кандидатстудентски изпит; И1, И2, И3 – изпити;

ДЗИ, ДЗИ1, ДЗИ2 – държавни зрелостни изпити, положени след 2008 г.;

О1, О2, О3 – оценки от дипломата за средно образование;

СО – среден успех от дипломата за средно образование;

МИ – международни изпити по английски, френски, немски, испански и италиански език, които се признават в университета за КСИ по приравнителна скала за съответния език, обявена в справочника;

ОС – олимпиади, организирани от МОН, или национални и регионални състезания, признавани от съответния факултет.

Забележка: Оценки от ДЗИ, оценки от диплома за средно образование и среден успех се признават и от легализирани от МОН дипломи за средно образование, издадени в други държави.

ОКС

Факултет / специалност и форма на обучение

Бал

КСИ, ДЗИ и оценки от дипломата за средно образование, участващи в балообразуването

1

2

3

4

Факултет по математика и информатика

Бакалавър

 • Математика (Р)
 • Бизнес математика (Р)
 • Приложна
  математика (Р)
 • Математика, информатика и информационни технологии (Р)
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт (Р)

2xИ1+2xO1+O2+O3

или

2xИ1+2xИ2+O2+O3

(при липса на О1)

или

2xИ1+2xO1+2xИ2

(при липса на О2 и/или О3)

или

2xИ1+4xИ2

(при липса на
О1, О2 и О3)

И1:   КСИ (Математика или Информатика, или 80% от Български език) или

         ДЗИ (Математика или 80% от Български език и литература), или

         ОС (Математика или математическа лингвистика, информатика или информационни технологии)

И2:    КСИ (Информатика или Математика)

О1:    Математика

О2:    Информатика

О3:    Информационни технологии

 

Бакалавър

 • Информатика (Р, З)
 • Бизнес информационни технологии (Р, З)
 • Софтуерни технологии и дизайн (Р, З)
 • Софтуерно инженерство (Р, З)

2xИ1+O1+O2+2xO3

или

2xИ1+И2+O2+2xO3

(при липса на О1)

или

2xИ1+O1+3xИ2

(при липса на О2 и/или О3)

или

2xИ1+4xИ2

(при липса на
О1, О2 и О3)

И1:   КСИ (Математика или Информатика, или 80% от Български език) или

        ДЗИ (Математика или 80% от Български език и литература), или

        ОС (Математика или математическа лингвистика, информатика или информационни технологии)

И2:   КСИ (Информатика или Математика)

О1:   Математика

О2:   Информатика

О3:   Информационни технологии

Физически факултет

Бакалавър

 • Инженерна физика (Р, З)
 • Телеко­му­ни­ка­ционни и ин­фор­ма­цион­ни системи (Р)
 • Телекомуникации с мениджмънт (Р)
 • Информационно и компютърно инженерство (Р)
 • Компютърни и
  комуникационни системи (Р)
 • Хардуерни и софтуерни системи (Р)
 • Екоенергийни технологии  (Р)
 • Физика и астрономия (Р)
 • Физика и математика (Р)
 • Учител по предмета „Човекът и природата“ (Р)

4хИ1 + 2хО1

И1:   КСИ (Тест със събеседване по физика или Математика, или Биология, или Химия, или Български език) или

        ДЗИ (Физика и астрономия или Математика, или Биология и здравно образование, или Химия и опазване на околната среда, или Български език и литература), или

        ОС (Физика и астрономия)

О1:   Физика

Филологически факултет

Бакалавър

 • Българска филология (Р, З)

6 x И1

И1:   КСИ (Български език) или

        ДЗИ (Български език и литература), или

        ОС (Български език и литература)

Магистър

 • Славистика (Р)

       (Полски език, Чешки език, Сръб­ски и хърватски език)

6 x И1

И1:   КСИ (Български език или Английски език, или Немски език, или Френски език) или

        ДЗИ (Български език и литература или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Руски език) или

        ОС (Български език и литература)

Бакалавър

 • Английска филология (Р)
 • Български език и английски език (Р)
 • Лингвистика с ИТ
  (англ. език с втори чужд език) (Р)

         Чужд език – немски, френски, испански, руски,  чешки, полски или сръбски и хърватски език)

 • Приложна лингвистика (англ. език с втори чужд език) (Р)

          Чужд език -  испански,  немски, френски, италиански, португалски, руски,  чешки, полски, сръбски и хърватски, новогръцки, турски, корейски или китайски език

 • Лингвистика с маркетинг (англ. език с втори чужд език) (Р)

          Чужд език – немски, френски, испански, руски, чешки, полски или сръбски и хърватски език

 • Лингвистика с бизнес администрация (англ. език с втори чужд език) (Р)

          Чужд език – немски, френски, испански, руски, новогръцки, турски, чешки, полски или сръбски и хърватски език

6 x И1

И1:   КСИ (Английски език) или

        ДЗИ (Английски език), или

        МИ (Английски език), или

        ОС (Английски език), или

        СО (среден успех от легализирана диплома за средно образование от Англия или САЩ)

Бакалавър

 • Руска филология (Р, З*)
 • Български език и руски език (Р, З*)

* Обучението в задочна форма се провежда само ако броят на записаните студенти е не по-малък от 10. При неизпълнение на това условие приетите студенти могат да се пренасочат в редовната форма на обучение.

6 x ДЗИ1

или

6 х И1

или

3xИ2 + 3xО1

ДЗИ1:  (Руски език)

И1:      ОС (Руски език или Български език и литература) или 

           МИ (Руски език)

И2:      КСИ (Български език) или

           ДЗИ2 (Български език и литература),

О1:      Руски език или Английски език, или Френски език, или Немски език

Бакалавър

 • Френска филология (Р)
 • Приложна лингвистика (френски език с втори чужд език) (Р)

       Чужд език – английски, испански,  италиански или португалски език)

6 x И1

И1:   КСИ (Френски език) или

        ДЗИ (Френски език), или

        МИ (Френски език), или

        ОС (Френски език)

Бакалавър

 • Приложна лингвистика (немски език с втори чужд език) (Р)

        Чужд език – испански или английски език

6 x И1

И1:   КСИ (Немски език) или

        ДЗИ (Немски език), или

        МИ (Немски език), или

        ОС (Немски език)

Бакалавър

 • Български език и испански език (Р)

6 x И1

И1:   КСИ (Испански език) или

        ДЗИ (Испански език), или

        МИ (Испански език), или

        ОС (Испански език)

Бакалавър

 • Български език и немски език (Р)

6 x И1

И1:   КСИ (Немски език) или

        ДЗИ (Немски език), или

        МИ (Немски език), или

        ОС (Немски език)

Бакалавър

 • Български език и френски език (Р)

6 x И1

И1:   КСИ (Френски език или Български език) или

          ДЗИ (Френски език или Български език), или

          МИ (Френски език или Български език), или

          ОС (Френски език или Български език)

Бакалавър

 • Български език и италиански език (Р)

6 x И1

И1:   КСИ (Български език) или

         ДЗИ (Италиански език или Бълг. език и литература), или

         МИ (Италиански език), или

         ОС (Български език и литература или Италиански език)

Бакалавър

 

Магистър

 • Български език и ново­гръцки език (Р)
 • Балканистика (Р)

6 x И1

И1:   КСИ (Английски език, или Немски език, или Френски език, или Български език) или

         ДЗИ (Български език и литература или Английски език, или              
Немски език, или Френски език), или

         МИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Ново­гръцки език) или

         ОС (Български език и литература)

Бакалавър

 • Български език и турски език (Р)
 • Български език и корейски език (Р)

6 x И1

И1:   КСИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Български език) или

          ДЗИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Български език и литература), или

          МИ (Английски език или Немски език, или Френски език), или

          ОС (Български език и литература)

Бакалавър

 • Български език и
  китайски език (Р)

6 x И1

И1:   КСИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Български език) или

          ДЗИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Български език и литература), или

          МИ (Английски език или Немски език, или Френски език) или               приравнена оценка[1] от удостоверението за издържан HSK, или

          ОС (Български език и литература)

Бакалавър

 • Български език
  и история (Р, З)

6 x И1

И1:   КСИ (Български език или История на България) или

          ДЗИ (Български език и литература или История и цивилизация), или

          ОС (Български език и литература)

Философско-исторически факултет

Бакалавър

 • История (Р, З)
 • Археология (Р)

6 x И1

или

3xДЗИ1+3xО1

И1:      КСИ (История на България) или

            ДЗИ (История и цивилизация), или

            ОС (История и цивилизация)

ДЗИ1:  ДЗИ (Български език и литература, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Италиански език, или Руски език, или География и икономика)

О1:      История и цивилизация

Бакалавър

 • История и чужд език (Р)

6 x И1

И1:      КСИ (История на България или Български език, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език) или

            ДЗИ (История и цивилизация или Български език и литература, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Италиански език, или Руски език), или

            ОС (История и цивилизация или Български език и литература, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Италиански език, или Руски език)

Бакалавър

 
 • Гражданско образование и чужд език (Р)

6 x И1

или

4xДЗИ+2xО1

или

4xДЗИ+2xО2

И1:      КСИ (Български език или История на България, или Математика, или Психология, или География на България, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език), или

       МИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Италиански език, или Руски език), или

       ОС (Философия или История и цивилизация, или математика)

ДЗИ (Български език и литература, или Предметен цикъл „Философия“, или География и икономика, или История и цивилизация, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Италиански език, или Руски език, или Математика)

О1:      Български език и литература или  Английски език, или Немски език, или Френски език, или Руски език,

О2:      Предметен цикъл „Философия“, или История и цивилизация, или Математика, или География и икономика

Бакалавър

 • Философия (Р)

6xИ1

И1:      КСИ (Български език или История на България, или География на България, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Математика, или Психология) или

           ДЗИ (Български език и литература, или Предметен цикъл „Философия“, или География и икономика, или История и цивилизация, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Италиански език, или Руски език, или Математика) или

           ОС (Философия или История и цивилизация или   Национален кръг на ученическата олимпиада по философия и гражданско образование) или

           МИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Италиански език, или Руски език).

Бакалавър

 • Социология и науки за човека (Р)

6xИ1

или

4xДЗИ1+2xО1

И1:     КСИ (Български език или История на България, или Математика, или Психология, или Биология, или География на България, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език) или

           МИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Италиански език, или Руски език) или

          ОС (Философия или История и цивилизация, или математика)

ДЗИ1: Български език и литература, или Предметен цикъл „Философия“, или География и икономика, или История и цивилизация, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Италиански език, или Руски език, или Математика

О1:    Български език и литература или  Английски език, или Немски език, или Френски език, или Руски език, или История и цивилизация, или Математика, или Предметен цикъл „Философия“, или География и икономика, или Биология

Бакалавър

 • Социология на правото, икономиката и иновациите (Р)
 • Европеистика (Р, З)

6xИ1

или

4xИ1+О1+О2

или

4xИ1+ДЗИ1+ДЗИ2

или

2xДЗИ1+3xДЗИ2+О3

или

4xОС +О2+О3

 

И1:     КСИ (История на България или Математика, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Български език, или Психология) или

          МИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Италиански език, или Руски език) или

          ОС (Философия или математика)

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература)

ДЗИ2: ДЗИ (Предметен цикъл „Философия“, Чужд език, История и цивилизация, Математика)

О1:     Български език и литература

О2:     История и цивилизация

О3:     Математика или Философия

Бакалавър

 • Етнология (Р)
 • Социална
  антропология (Р)
 • Културен туризъм (Р)

6xИ1

 

И1:    КСИ (Български език или История на България, или География на България, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Математика) или

          ДЗИ (Български език и литература, или Предметен цикъл „Философия“, или География и икономика, или История и цивилизация, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Италиански език, или Руски език, или Математика) или

          ОС (Философия, История и цивилизация или Гражданско образование) или

          МИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Италиански език, или Руски език)

Бакалавър

 • Теология (Р, З)

6xИ1

или

6хДЗИ1

И1:     КСИ (Теология – устен)

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература, или Предметен цикъл „Философия“, или География и икономика, или История и цивилизация, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Италиански език, или Руски език, или Математика) или  ОС (Философия или История и цивилизация) или

          МИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Италиански език, или Руски език)

Биологически факултет

Бакалавър

 • Биология (Р, З)
 • Молекулярна
  биология (Р)
 • Медицинска биология (Р)
 • Екология и ООС (Р, З)
 • Екология на
  биотехнологичните
  производства (Р)
 • Фармацевтични биотехнологии (Р)
 • Приложна и индустриална екология (Р)

5xИ1+О1

И1:   КСИ (Биология) или

        ДЗИ (Биология и здравно образование или География и икономика), или ОС (Биология)

О1:   Биология

Бакалавър

 • Биоинформатика (Р)

5xИ1+О1

И1:   КСИ (Биология или Математика, или
Информатика) или

        ДЗИ (Биология и здравно образование или Математика, или География и икономика), или

        ОС (Биология или Математика, или
Информатика)

О1:   Биология

Бакалавър

 • Биология и химия (Р)

5xИ1+О1

И1:   КСИ (Биология или Химия) или

        ДЗИ (Биология и здравно образование или Химия и опазване на околната среда, или География и икономика, или Български език и литература), или

        ОС (Биология или Химия)

О1:   Биология

Бакалавър

 • Биология и английски език (Р)

3xИ1 + 3xИ2

или

3хИ1 + 3хО2

или

3хИ2 + 3хО1

или

2хИ3 + 2хО1 + 2хО2

И1: КСИ (Биология) или ДЗИ (Биология и здравно образование) или ОС (Биология)

И2: КСИ (Английски език) или ДЗИ (Английски език)

И3: КСИ (Български език) или ДЗИ (Български език и литература)

О1: Биология

О2: Английски език

Химически факултет

Бакалавър

 • Химия (Р, З)
 • Компютърна химия (Р)
 • Медицинска химия (Р)
 • Химия с маркетинг (Р)
 • Анализ и контрол (Р)

4xИ1+2xО1

И1:   КСИ (Химия или Тест със събеседване по физика, или Математика, или Биология, или Български език) или
ДЗИ (Химия и опазване на околната среда или Физика и астрономия, или Математика, или Биология и здравно образование, или Български език и литература), или

         ОС (Химия)

О1:    Химия и опазване на околната среда

Педагогически факултет

Бакалавър

 • Психология (Р, З)

 

6xИ1

или

3xИ2+2xДЗИ1+СО

И1:     КСИ Психология или

И2:     КСИ (Български език или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Математика)

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Руски език, или Математика)

СО:     Среден успех от дипломата

Бакалавър

 • Педагогика (Р)
 • Социална педагогика (Р)
 • Специална педагогика (Р)
 • Социални дейности (Р)

6xИ1

или

5xДЗИ1+СО

И:       Проверка на говорните и комуникативните способности

И1:     КСИ (Психология или Български език, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Математика) или

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Руски език, или Математика)

СО:     Среден успех от дипломата

Бакалавър

 

 • Начална училищна педагогика и чужд език (Р)

 

6xИ1

или

5xДЗИ1+СО

И:       Проверка на говорните и комуникативните способности

И1:     КСИ (Психология или Български език, или Английски език, или Математика, или История на България) или

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература или Английски език, или Математика, или История и цивилизация)

СО:     Среден успех от дипломата

Бакалавър

 • Начална училищна педагогика (Р)
 • Предучилищна педагогика (Р)
 • Предучилищна и начална училищна педагогика (Р,З)

6xИ1

или

5xДЗИ1+СО

И:       Проверка на говорните и комуникативните способности

И1:     КСИ (Психология или Български език, или Математика, или История на България) или

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература или Математика, или История и цивилизация)

СО:     Среден успех от дипломата

Бакалавър

 • Педагогика на обучението по технологии и предприемачество (Р)

 

6xИ1

или

5xДЗИ1+СО

И:        Проверка на говорните и комуникативните способности

И1:      КСИ (Български език или Английски език, или Математика, или История на България, или Биология, или Химия, или Тест със събеседване по физика)

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература или Математика, или Химия и ООС, или Физика и астрономия, или Биология и здравно образование, или География и икономика)

СО:     Среден успех от дипломата

Бакалавър

 • Педагогика на обучението по физическо възпитание (Р, З)

5xИ1+СО

И1:       КСИ (практически изпит по физическо възпитание)

СО:      Среден успех от дипломата

Бакалавър

 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство (Р)

3xИ1+И2+О1+СО

И:         Проверка на говорните и комуникативните способности

И1:       КСИ по изобразително изкуство (първи кръг)

И2:       КСИ по изобразително изкуство (втори кръг)

О1:       ДЗИ (Български език и литература) или оценка по български език и литература от дипломата

СО:       Среден успех от дипломата

Бакалавър

 • Графичен дизайн с реклама (Р)

3xИ1+И2+О1+СО

И1:       КСИ по изобразително изкуство (първи кръг)

И2:       КСИ по изобразително изкуство (втори кръг)

О1:       ДЗИ (Български език и литература) или оценка по български език и литература от дипломата

СО:       Среден успех от дипломата

Бакалавър

 • Педагогика на обучението по музика (Р)

6хИ1

или

2хДЗИ1+4хО1

И:         Проверка на говорните и комуникативните способности

И1:       КСИ (Музика)

ДЗИ1:   ДЗИ (Български език и литература)

О1:       Специален предмет – муз. инструмент/пеене

Бакалавър

 • Джаз и поп изпълнителско изкуство
 • Музика (Р)

6хИ1

или

2хДЗИ1+4хО1

И1:       КСИ (Музика)

ДЗИ1:   ДЗИ (Български език и литература)

О1:       Специален предмет – муз. инструмент/пеене

Бакалавър

 • Актьорство за драматичен театър (Р)

4xИ1+2хИ2

И1:       КСИ (втори кръг)

И2:       КСИ (трети кръг)

Юридически факултет

Магистър

 • Право (Р, З)

2xИ1+2xИ2+О1+О2

или

3xИ1+3xИ2

(при липса
на О1 и О2)

И1:      КСИ (История на България)

И2:      КСИ (Български език)

О1:      ДЗИ (История и цивилизация), ако
няма – оценка по история и цивилизация от дипломата

О2:      ДЗИ (Български език и литература), ако няма – оценка по български език и литература от дипломата

Факултет по икономически и социални науки

Бакалавър

 • Макроикономика (Р, З)
 • Маркетинг (Р, З)
 • Финанси (Р,З)
 • Счетоводство (Р, З)
 • Стопанско управление
  (Р, З)
 • Публична администрация (Р, З)
 • Мениджмънт на туристическия бизнес (Р, З)

6хИ1

 

или

 

6хДЗИ1х0,85

 

И1:       КСИ (Български език или Математика, или История на България, или География на България)

ДЗИ1:   ДЗИ (Български език и литература или Математика, или География и икономика)

Бакалавър

 • Международни икономически отношения (Р)

4хИ1+2хИ2

или

4хДЗИ1х0,85+2И2

 

И1:       КСИ (Български език или Математика, или История на България, или География на България)

И2:       КСИ (Английски език или Немски език, или Френски език) или

            МИ (Английски език или Немски език, или Френски език)

ДЗИ1:  ДЗИ (Български език и литература или Математика, или География и икономика)

Бакалавър

 • Политология (Р)

4xИ1+2xДЗИ1

или

6xИ1

или

6xДЗИ1

И1:       КСИ (История на България или География на България, или Английски език, или Немски език, или Френски език) или

            МИ (Английски език или Немски език, или Френски език)

ДЗИ1:   ДЗИ (Български език и литература или История и цивилизация, или География и икономика)

Записаните по условията за прием с предварителни кандидатстудентски изпити или получили отлични оценки от олимпиади, международни изпити (сертификати) и различни състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности, формират максимален бал 36,00.

 

[1] Удостоверението за издържан HSK от Ниво ІV приравнява получените точки по следната скала: 120 – 3,00; 125 – 3,30; 130 – 3,50; 135 – 3,80; 140 – 4,00; 145 – 4,30; 150 – 4,50; 155 – 4,80; 160 – 5,00; 165 – 5,30; 170 – 5,50; 175 – 5,80; 180 – 6,00.

Последна промяна на 15 Май 2017