web accessibility bulgarian flag english flag

Макроикономика

Професионално направление: Икономика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: икономист

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна (задочната форма е само в платено обучение)

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      „Мак­ро­ико­но­ми­ка“ е ши­ро­ко­про­фил­на уни­вер­си­тет­ска спе­циал­ност в про­фе­си­онал­ното на­пра­вле­ние „Ико­но­ми­ка“, изу­ча­ва­на в ав­то­ри­тет­ни вис­ши учи­ли­ща и фа­ку­лте­ти по ико­но­ми­ка и упра­вле­ние. За­вър­ши­ли­те та­зи спе­циал­ност мо­гат да се ре­а­ли­зи­рат ус­пеш­но в раз­лич­ни обла­сти на сто­пан­ство­то: ре­гио­нал­но упра­вле­ние и пла­ни­ра­не, пу­блич­ни фи­нан­си, бан­ко­во и за­стра­хо­ва­тел­но де­ло.

      Сту­ден­ти­те по­лу­ча­ват ба­зо­ва тео­ре­тич­на ико­но­ми­че­ска под­го­тов­ка и при­до­би­ват зна­ния и уме­ния за упра­вле­ние на на­цио­нал­ни, ре­гио­нал­ни, отра­сло­ви ико­но­ми­че­ски си­сте­ми.

      Же­ла­ещи­те мо­гат да продъл­жат об­уче­ние­то си в ма­ги­стър­ските про­гра­ми на фа­ку­лте­та.

Последна промяна на 15 Май 2018