web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2013 г. » Решения на Академичния съвет от 18.11.2013 г.

Решения на Академичния съвет от 18.11.2013 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 18.11.2013 година

          (Протокол  №  28)      

 

 

 

            1. РЕШЕНИЕ:

            1. АС оценява КСК’2013 като изключително успешна и приема Отчета за нейното провеждане.

            2. АС изразява благодарност на академичния, учебно-помощния и техническия персонал на ПУ, участвал в организацията, администрирането и провеждането на КСК’2013 за проявената отговорност и акуратност.

            3. АС обявява КСК’2013 за приключила и приема препоръките за организация и провеждане на КСК’2014.

            4. Таблицата от кандидатстудентския справочник относно формирането на бала по специалности да се коригира с въвеждане на опростени правила за формиране на бал за всички специалности на принципа "не по-сложни от използваните при последното заключително класиране/прием", вкл. и с провеждане на изпити под формата на тест за отделни специалности. Предложения от факултетите на правила за формиране на бала за прием в новообявени специалности се предават в УИЦ до 18.12.2013 година, а актуализираната таблица следва да се приеме от първия АС през 2014 година.

                                                                                     Отг.:   проф. Г. Тотков

                                                                                    Срок: 15.01.2014 г.

            5. Да се приеме план-програма за подготовка на КСК’2014, вкл. съответна план-сметка за финансиране от приходите на КСК’2013.                                                                                                                                               Отг.:    доц. Ж. Чолакова

                                                                                    Срок: 15.01.2014 г.

 

2. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

            професор по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки (Биохимия) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

професор по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на растенията) със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – История на английската литература – Викторианска литература) със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика в началния етап на СОУ) със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

            главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математи­ка и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

            главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, матема­ти­ка и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

3. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ХФ (Протокол №157/12.11.2013 година) да не бъде прекъсван трудовият договор на доц. д-р Стоянка Георгиева Христоскова за срок от 1 (една) година, считано от 13.03.2014 година.

 

4. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ПФ (Протокол №2/05.11.2013 година) да не бъде прекъсван трудовият договор на доц. д-р Тодорка Христова Кушева за срок от 1 (една) година, считано от 30.03.2014 година.

 

5. РЕШЕНИЕ: АС признава на Михаил Сергеев Милев ОКС „Професионален бакалавър”, специалност „Телематика”, професионално направление 4.1. Физически науки по предложение на Комисията за признаване на ОКС към Физическия факултет (Протокол №1/10.12.2012 г.).

 

6. РЕШЕНИЕ: АС признава на Иван Христов Динков ОКС "Бакалавър" по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика по предложение на ФС на ФМИИТ (Протокол №26/13.11.2013 година).

 

7. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението ФС на Филологическия факултет (Протокол №162/11.11.2013 г.) за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, както следва:

 • на Ленка Михайлова Немцова (завършила Карлов университет, Факултет по хуманитарни науки, Чешка република, с придобита на 13.06.2001 г. ОКС „Бакалавър“ по обща антропология – интегрални студии за човека) признава ОКС „Бакалавър“ по обща антропология по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата;
 • на Йоана Малгожата Магнер (завършила Познански университет „Адам Мицкевич“, Република Полша, с придобита на 07.09.2013 г. ОКС „Магистър“ по българска филология) признава ОКС „Магистър“ по българска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология;
 • на Лидия Дочкова Шамова (завършила Университет на Барселона, Испания, с придобита на 22.09.2010 г. ОКС „Бакалавър“ по славянска филология) признава ОКС „Бакалавър“ по славянска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология.

 

8. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложенията на ФС на ФМИИТ, приети с Протокол №26/13.11.2013 годиина:

І. Да се приложат следните формули за изчисляване на състезателния бал за прием на студенти за учебната 2014/2015 година в бакалавърските специалности на ФМИИТ по професионални направления: 1.3. Педагогика на обучението по ...;  
4.5. Математика; 4.6. Информатика и компютърни науки:

 

Направление

Специалност

Формула

 

1.3. Педагогика на обучението по . . .

 • Математика и информатика

2М+И+ИТ+2К

 

4.5. Математика

 • Математика
 • Приложна математика
 • Бизнес математика

 

4.6. Информатика и компютърни науки

 • Информатика
 • Бизнес информационни технологии
 • Софтуерни технологии и дизайн

М+И+2ИТ+2К

 

 

Съкращение

Оценка от дипломата за средно образование по

 

М

Математика

 

И

Информатика

 

ИТ

Информационни технологии

 

 

 

 

К е по-голямата стойност от К1 и К2:

К=max(K1,K2)

 

К1 е най-голямата оценка от:

 • ДЗИ по математика
 • КСИ по математика
 • КСИ по информатика

 

К2 е 80% от най-голямата оценка от:

 • ДЗИ по български език и литература
 • КСИ по български език

 

 

 

 

ДЗИ

Държавен зрелостен изпит

 

КСИ

Кандидатстудентски изпит

         

 

Забележки:

1. Оценката, призната с протокол въз основа на регламента за прием на студенти за специалностите във ФМИИТ на ПУ „Паисий Хилендарски”, получили призови места на национални и регионални състезания по:

 • информатика и информационни технологии, може да замени оценката от КСИ по информатика;
 • математика и математическа лингвистика, може да замени оценката от КСИ по математика.

2. Само ако кандидат-студентът няма в дипломата си някоя от необходимите за формиране на бала оценки, те могат да се заменят, както следва:

 • И – от КСИ по информатика;
 • ИТ – от КСИ по информатика.

ІІ. Кандидат-студенти, получили бал 33 или по-голям, съответстващ на отлична оценка от конкурсен изпит, да бъдат записвани веднага.  

 

9. РЕШЕНИЕ: АС дава право на Факултета по математика, информатика и информационни технологии да признава на участници в международния проект „Европейска интеграция на Югоизточна Европа ІІ. Европейска интеграция на икономики и пазари на труда чрез TVET“, записани за студенти във ФМИИТ, кредити ECVET за ECTS. Признаването на кредити да се извършва от комисия, назначена със заповед на Декана на ФМИИТ.

 

10. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебен план за следдипломна квалификация „Учител по физика”, ЗО, такса – 350 лв. на семестър, приет от ФС на Физическия факултет с Протокол №159/24.10.2013 година.

 

11. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на специалност „Химия и физика“, приети от ФС на ХФ с Протокол №157/12.11.2013 година и влизащи в сила от учебната 2014/2015 година:

 • хорариумът на дисциплината Обща и неорганична химия – I част в I семестър от 60/15/45 се променя на 60/0/60 при запазване на кредитите;
 • хорариумът на дисциплината Обща и неорганична химия – II част във II семестър от 45/15/45 се променя на 45/0/60 при запазване на кредитите.

 

12. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ХФ с Протокол №157/12.11.2013 година и влизащи в сила от учебната 2014/2015 година нови учебни планове и квалификационни характеристики на следните специалности от професионално направление 4.2. Химически науки, ОКС „Бакалавър“:

 • „Анализ и контрол“ – редовно обучение;
 • „Екологична и химия“ – редовно обучение;
 • „Компютърна химия“ на английски език – редовно обучение.

 

13. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове на специалност „Право“ редовно и задочно обучение за учебната 2013/2014 г., приети от ФС на ЮФ с Протокол №26/12.11.2013 година.

 

14. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебен план на магистърската програма „Публична администрация“ за учебната 2013/2014 г., приет от ФС на ЮФ с Протокол №26/12.11.2013 година.

 

15. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИФ с Протокол №74/11.11.2013 г. постоянни промени в учебния план на бакалавърска програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“, както следва:

 • Избираема дисциплина от Блок „Методология“  Теория на системите да се изучава в четвърти (летен) вместо в трети (зимен) семестър.
 • Избираема дисциплина от Блок „Социална политика“ Социология на образованието да се изучава в трети (зимен) вместо в четвърти (летен) сместър.

 

16. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ФИФ с Протокол №74/11.11.2013 г. постоянна промяна в учебния план от 2010 година на специалност „Социална антропология“ (само за III и IV курс): дисциплината Социология на неравенствата и социалните стратификации се замества с Избираема дисциплина, като кредитите и хорариумът се запазват.

 

17. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИФ с Протокол №74/11.11.2013 г. еднократни промени в учебния план на магистърска програма „Културен туризъм и културно проектиране“ (2012-2014 г.), както следва:

            I. Във връзка с оптимизиране на учебния процес и синхронизиране на учебния план 2012-2014 г. с учебния план 2013-2015 година

 • дисциплината Културни политики  с хорариум 30/0, 4 кредита от ІІІ сем. се премества в ІV сем.
 • дисциплината Културата като ресурс с хорариум 30/0, 4 кредита от от ІV сем. се премества в ІІІ сем.
 • дисциплината Визуална антропология  с хорариум 30/0, 4 кредита от ІІІ сем. се премества в ІV сем.
 • дисциплината Избираема дисциплина с хорариум 30/0, 4 кредита от от ІV сем. се премества в ІІІ сем.
 • дисциплината Академично писане в 4 сем. променя общия брой аудиторни и извънаудиторни часове от 90 на 60 ч. и съответно се променя броят на получаваните кредити от 3 на 2
 • дисциплината Туристическа реклама и връзки с обществеността се преименува на Реклама и рекламни политики

            II. Еднократна промяна в учебния план на магистърска програма „Културен туризъм и културно проектиране“ (2013-2014) за студенти с начални компетенции по туризъм

 • дисциплината Музеи и наследство с хорариум 30/0, 4 кредита от ІІІ сем. се премества в ІV сем.
 • дисциплината Културно проектиране и управление на културни събития и продукти с хорариум 30/0, 4 кредита от от ІV сем. се премества в ІІІ сем.

 

18. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ФИФ с Протокол №74/11.11.2013 г. постоянна промяна в учебния план на специалност „Социология“: учебна дисциплина Икономика на техническа промяна да се изучава в пети (зимен) вместо в шести (летен) семестър.

 

19. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ФИФ с Протокол №74/11.11.2013 г. еднократна промяна в учебния план на специалност „Философия“ (IV курс VII семестър): студентите от Педагогическия модул на специалността да изучат още една Избираема дисциплина, която са пропуснали в III курс VI семестър.

 

20. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИФ с Протокол №74/11.11.2013 г. учебни планове и промяна в наименованията на предложените магистърски програми, както следва:

 • „Архивистика и документалистика. Защита на информацията“ вместо „Архивистика и документалистика“
 • „Сигурност в публичния и частния сектор. Държавни институции и традиции“ вместо „Институции и държавни традиции“.

 

21. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФИФ с Протокол №74/11.11.2013 г. учебни планове и такси на следните магистърски програми за учебната 2013/14 година:

 • „Философия, култура, всекидневие“ – три семестъра, такса по 630 лв. на семестър;
 • „Философия, хуманитаристика, литература“ – три семестъра, такса по 630 лв. на семестър.

 

22. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава нов учебен план на магистърската програма „Актуална българистика“, приет от ФС на Филологическия факултет (Протокол №162/11.11.2013 г.) и влизащ в сила от академичната 2013/2014 година.

 

23. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на магистърска програма „Актуална русистика“, приети от ФС на Филологическия факултет (Протокол №162/11.11.2013 г.):

 • храриумът на теоретичния курс Литературна комуникация (с преподавател проф. д.ф. н. Огнян Сапарев) да бъде редуциран от 60 на 30 часа лекции;
 • еднократно (за учебната 2013/2014 година) теоретичният курс Литературна комуникация (с преподавател проф. д.ф. н. Огнян Сапарев) да бъде общ за студентите от езиковедския и литературоведския профили в магистърската програма „Актуална русистика”;
 • еднократно (за учебната 2013/2014 година) лекционният курс Актуални проблеми на съвременното руско езикознание в контекста на световното (с преподавател проф. д.ф.н. Стефана Димитрова) – обща дисциплина за студентите от езиковедския и литературоведския профили, да бъде преместен от първи във втори семестър;
 • еднократно (за учебната 2013/2014 година) лекционният курс Поетика и херменевтика (теория на интерпретацията) за литературоведския профил (с преподавател гл. ас. д-р Димитър Кръстев) да бъде преместен от втори в първи семестър;
 • еднократно (за учебната 2013/2014 година) лекционният курс Проблеми на сравнително-историческото езикознание за езиковедския профил (с преподавагел гл. ас. д-р Атанаска Тошева) да бъде преместен от втори в първи семестър;
 • да бъде включена в учебния план на литературоведския профил (през първия семестър) на магистърска програма „Актуална русистика” дисциплината Съвременна руска проза с хорариум 30 часа лекции (с преподавател гл. ас. д-р Кръстина Арбова) – теоретичният курс е за сметка на редуцирания хорариум на дисциплината Литературна комуникация;
 • еднократно (за учебната 2013/2014 година) лекционният курс Увод в когнитивната лингвистика за езиковедския профил (с преподавател гл.ас. д-р Юлиана Чакърова) да бъде преместен от първи във втори семестър;
 • еднократно (за учебната 2013/2014 година) лекционният курс Съвременният жаргон и културата на общуване за езиковедския профил (с преподавател гл. ас. д-р Милена Стойкова) да бъде преместен от втори в първи семестър.

 

24. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебните планове на специалности във Филологическия факултет, приети от ФС на ФФ (Протокол №162/11.11.2013 г.):

 • Специалност „Българска филология“ и „Български език и история“

В рамките на дисциплината Съвременен български език (Стилистика) в IV курс VIII семестър да се обособи модул Бизнес комуникация от 15 часа, който да завършва с изпит и формата на завършване на дисциплината да бъде интегрална оценка.

Като Факултативна дисциплина 2 да се предложи дисциплина Особености на публичната комуникация с хорариум 15 часа лекции, 15 часа упражнения в I курс II семестър.

 • Специалност „Български език и чужд език“

Да се въведе еднократно във II курс IV семестър Факултативна дисциплина Особености на публичната комуникация с хорариум 15 часа лекции, 15 часа упражнения (за българистичния модул).

Факултативна дисциплина 3 да се раздели на два модула, всеки от които по 15 часа – в III курс VI семестър и в IV курс VII семестър (за чуждоезиков модул).

 • Специалност „Български език и английски език“

Като Факултативна дисциплина 3 да се предложи дисциплина Превод за специфични цели с хорариум от 30 часа в III курс VI семестър.

Да се въведе дисциплина Основи на бизнес комуникацията като Факултативна дисциплина 4 с хорариум от 30 часа в IV курс VIII семестър.

 • Специалност „Английска филология“

Като Факултативна дисциплина 4 да се предложи дисциплина Превод за специфични цели с хорариум от 30 часа в IV курс VIII семестър.

 • Специалност „Руска филология“

Като Факултативна дисциплина 4 да се предложи дисциплина Бизнес администрация (модул 1) с хорариум от 15 часа в III курс, VI семестър.

Като Факултативна дисциплина 5 се предложи дисциплина Бизнес администрация (модул 2) с хорариум от 15 часа в IV курс VII семестър.

 • Специалност „Приложна лингвистика“

За 1 език: във Факултативна дисциплина 3 във II курс IV семестър с хорариум от 30 часа да се въведат модул Бизнес комуникация с хорариум от 15 часа и модул Превод за специфични цели с хорариум от 15 часа.

За 2 език: във Факултативна дисциплина 4 в III курс VI семестър с хорариум от 30 часа да се въведат модул Бизнес комуникация с хорариум от 15 часа и модул Превод за специализирани цели с хорариум от 15 часа.

 • Специалност „Лингвистика с информационни технологии“

За 1 език: дисициплината Практикум по превод (Английски език) да стане Превод за специфични цели в IV курс VIII семестър.

За 2 език: в Избираема дисциплина 3 в III курс, VI семестър с хорариум от 30 часа да се въведат модул Бизнес комуникация с хорариум от 15 часа и модул  Превод за специализирани

цели с хорариум от 15 часа.

 

25. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава нов учебен план на магистърската програма „Образованието по български език и литература в средното училище“ (за специалисти), който влиза в сила от академичната 2013/2014 година и нов ръководител на програмата гл. ас. д-р Фани Бойкова (по предложение на ФС на ФФ с Протокол №162/11.11.2013 г.).

 

26. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ФФ с Протокол №162/11.11.2013 г. промяна в учебните планове на специалностите „Лингвистика с информационни технологии“, „Лингвистика с маркетинг“, „Приложна лингвистика с втори чужд език – испански език“: дисциплината Фонетика на СИЕ да се премести от I курс II семестър във II курс IV семестър.

 

27. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ПФ с Протокол №2/05.11.2013 г. учебен план за допълнителна квалификация по специалност „Педагогика на обучението по бит и технологии“ – три семестъра задочно обучение при семестриална  такса за групово обучение 350 лева, за индивидуално обучение – 450 лева.

 

28. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ПФ с Протокол №2/05.11.2013 г. за член на университетската комисия за признаване на дипломи на чуждестранни студенти да бъде избран проф. д-р Галин Борисов Цоков.

 

29. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната еднократна (за учебната 2013-2014 г.) промяна в учебния план на специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“: дисциплината Лингвистични особености на обучението по чужд език да се премести от V в VI семестър, приета от ФС на ПФ с Протокол №2/05.11.2013 г.

 

30. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава семестриална такса от 750 лв. за редовно обучение през учебната 2013/2014 г. по магистърска програма „Генетика (за биолози)“ по предложение на ФС на БФ с Протокол №192/22.10.2013 година.

 

31. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализациите, приети от ФС на Филиал – Кърджали, с Протокол №3/28.10.2013 година, както следва:

 • актуализирани учебни бланове на специалностите „Стопанско управление“, „Туризъм“, „Начална училищна педагогика и чужд език“;
 • актуализиран състав на Филиалния съвет със следните имена: Пенка Стоянова Младенова – главен счетоводител, Татяна Делчева Иванова – началник Учебен отдел.

 

32. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава списъчния състав на Общото събрание на Студентския съвет за учебната 2013-2014 година, приложен към протокола на хартиен носител.

 

33. РЕШЕНИЕ: АС приема за принос в организацията и провеждането на магистърски програми, допълнителни курсове и други, водещи до увеличение на собствените приходи на Университета в рамките на бюджета за 2013 година, и на основание чл. 18. (1) от ВПРЗ и чл. 40. (1) от КТД, да се начисли и изплати през месец декември 2013 година еднократно допълнително възнаграждение на персонала от Университета в размер на една основна месечна заплата.

  

34. РЕШЕНИЕ: АС приема договорите за възнагражденията за персонал по международни и национални програми, програми и договори към министерства и др., да бъдат начислявани с включени осигурителни вноски за сметка на работодателя, като допустим разход за съответния проект са осигурителните плащания от страна на работодателя, ако изрично не е упоменато друго по съответната програма.

 

 

Вярно с оригинала:                                                             ПРОТОКОЛЧИК:

                                  /Р. Гайдажиева/                                                                   /Мария Зайкова/

Последна промяна на 03 Декември 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg