web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2013 г. » Решения на Академичния съвет от 14.10.2013 г.

Решения на Академичния съвет от 14.10.2013 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 14.10.2013 година

          (Протокол  №  27)      

 

 

1. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

           професор по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

            професор по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика – Разпределени системи) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.8. Икономика (Финанси) със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник (за нуждите на Филиал „Любен Каравелов”, гр. Кърджали);

доцент по област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Транспортни системи и транспортни технологии), със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник (за нуждите на Технически колеж, гр. Смолян);

главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление (Управление на качеството) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

2. РЕШЕНИЕ: АС отхвърля искането на Христина Пенева Геновска, студентка от специалност „Медицинска химия“, за намаление на годишната такса за целия период на обучение, позована на чл. 95, ал. 2. от ЗВО. АС насочва г-ца Геновска към Студентски съвет за кандидатстване за помощ за обучение.

 

3. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните минимални възнаграждения за провеждане на наднормени и хонорувани часове, влизащи в сила от 01.01.2014 година:

 • на хоноруван асистент – 4.00 лева на час упражнение;
 • на хоноруван преподавател по западноевропейски, класически, западнославянски и чужди южнославянски езици, както и по български език на чужденци – 4.50 лева на час упражнение;
 • на нехабилитиран доктор – 5 лева на час упражнение;
 • на доцент – 6 лева на час упражнение;
 • на професор – 7 лева на час упражнение.

 

4. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните

 

Правила

за прием на документи за завършено висше образование в чужбина

за кандидати, които продължават своето обучение в ПУ „Паисий Хилендарски“

 

Необходими документи:

 1. Диплома за завършено ОКС „бакалавър“ или „магистър“ – превод с апостил, придружена от приложение и академична справка, удостоверяващи учебния план и придобития брой кредити,
 2. Лична карта;
 3. Молба за приемане в сътветната ОКС – „магистър“ или „доктор“.

      Ако процедурата по признаване на документите е все още в ход, кандидатът добавя в  молбата следния текст: "В случай че комисията открие нередности по документите, съм съгласен доброволно да напусна образователната програма."

Университетската комисия по признаване на чуждестранни дипломи се състои от:

 1. заместник-ректор по учебна дейност – председател,
 2. началник „Учебен отдел“,
 3. декан или заместник-декан по учебната дейност към Факултета, където ще се обучава кандидатът,
 4. технически секретар.

Процедурата включва следните етапи:

 1. Кандидатът представя своите документите на техническия секретар, който издава служебна бележка, че е приел документите, и ги придвижва към факултетската комисия.
 2. Факултетската комисия се състои минимум от трима членове: декан, заместник-декан по учебната дейност и хабилитиран преподавател, участващ в образователната програма.  Техническото лице изготвя текста на заповедта за състава на факултетската комисия и я придвижва до Ректора за одобрение и подпис. В заповедта се насрочват датата и мястото на заседанието, което трябва да се състои до 7 работни дни от датата на заповедта. Факултетската комисия излиза със становище за признаване на образователно-квалификационна степен, което предлага за гласуване на Факултетния съвет. Изготвя се препис-извлечение от ФС за признаване на образователно-квалификационната степен.
 3. Техническото лице изпраща запитване до Учебния отдел на Университета, издал дипломата, с цел удостоверяване истинността на представените документи.
 4. Техническото лице изготвя текста на заповедта за състава на Университетската комисия и я придвижва до Ректора за одобрение и подпис.
 5. Университетската комисия изготвя становище за признаване на образователно-квалификационната степен, което се гласува от Академичния съвет. Изготвя се препис-извлечение от решението на Академичния съвет.
 6. Техническият секретар придвижва пакета с документи до МОН за регистрация.
 7. Правилата за прием на документи за завършено висше образование в чужбина влизат в сила и за подадените вече молби.

5. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните нови учебни планове, приети от КУНС на ТК – Смолян, с Протокол №5/10.10.2013 година:

 • за специалност „Компютърни и комуникационни системи“ за ОКС „Професионален бакалавър“, редовно обучение;
 • за специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ за ОКС „Професионален бакалавър“, редовно обучение;
 • за специалност „Машиностроителна техника и технологии“ за ОКС „Професионален бакалавър“, редовно обучение;
 • за специалност „Автомобилна техника“ за ОКС „Професионален бакалавър“, редовно обучение.

 

6. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната промяна в учебния план на специалност „Химия с маркетинг“, приета от ФС на ХФ с Протокол №156А/11.10.2013 година и влизаща в сила от учебната 2013/2014 година: дисциплината Корпоративни финанси в трети семестър с хорариум 3/2/0 се променя на Обща финансова теория с хорариум 3/1/0 при запазване на кредитите.

 

7. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ХФ (Протокол №156/08.10.2013 година) да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Боян Симеонов Боянов за срок от 1 (една) година, считано от 20.01.2014 година.

 

8. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните еднократни (за учебната 2013/2014 г.) промени в учебния план на специалност „Право“, приети от ФС на ЮФ с Протокол №24/25.09.2013 година:

 • за редовно обучение – лекциите по Римско публично право се преместват от 2-ри курс 1-ви семестър във 2-ри курс 2-ри семестър при същия хорариум 30 часа лекции;
 • за задочно обучение – от зимен в летен семестър се преместват лекциите по Обща теория на правото (1-ви курс, 36 часа лекции), Финансово право (3-ти курс, 45 ч. лекции и 18 ч. упражнения), Обща теория на държавата (18 часа).

 

9. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на магистърска програма „Международни отношения“, приети от ФС на ЮФ с Протокол №24/25.09.2013 година и влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

 • в трети семестър отпада дисциплината Държавна служба;
 • кредитите на останалите четири задължителни дисциплини в трети семестър се увеличават на 6, а на избираемите дисциплини – на 3;
 • в четвърти семестър отпада задължителната дисциплина Международно трудово право;
 • кредитите на останалите задължителни дисциплини в четвърти семестър се увеличават на 6;
 • защитата на дипломната работа (15 кредита) се включва в учебния план за четвърти семестър.

 

10. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФМИИТ с Протокол №25/09.10.2013 г. актуализирани учебни планове за следните магистърски програми, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

 • „Бизнес информатика с английски език” (1 година)
 • „Бизнес информатика с английски език” (2 години).

 

11. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФМИИТ с Протокол №25/09.10.2013 г. актуализирани учебни планове за следните магистърски програми, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

 • „Обучение по математика в училище” (1 година)
 • „Обучение по информатика и информационни технологии” (1 година)
 • „Обучение по информатика и информационни технологии” (2 години).

 

12. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следното предложение на ФС на ФМИИТ (Протокол №24/25.09.2013 г.) за промяна в квалификационната характеристика на магистърската програма от професионално направление 4.5. Математика, влизаща в сила от учебната 2013/2014 г.: текстът „Приемат се кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен по специалност от професионални направления „Математика”, „Ин­форматика и компютърни науки”, „Физически науки”; педагогически специалности „Ма­те­ма­ти­ка и информатика”, „Физика и математика”; инженерни и икономически специалности или дру­ги, сходни на тях (в които е изучавана достатъчно математика).“ да се промени на: „За обучение в магистърската програма от професионално направление 4.5. Математика:

1)      „Приложна математика – 1 година“ се приемат кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен по:

 • професионални направления 4.5. Математика, 4.6. Ин­форматика и компютърни науки, 4.1. Физически науки;
 • професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., специалност „Ма­те­ма­ти­ка и информатика”, „Физика и математика” и сродни;
 • област на висше образование 5. Технически науки;

2)      „Приложна математика – 2 години“ се приемат кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен, различна от изброените в 1)“.

13. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните предложения на ФС на ФМИИТ (Протокол №24/25.09.2013 г.) за промяна в квалификационните характеристики на двугодишните магистърски програми от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки:

 • в квалификационните характеристики на магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“  и  „Софтуерни технологии“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, текстът  “… и 2 години за бакалаври по физически, икономически, инженерни и сродни на тях специалности”, да се промени на: “… и 2 години за бакалаври от всички други специалности”. Решението влиза в сила от учебната 2013/2014;
 • записани студенти бакалаври по инженерни и сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език – 2 години“ и „Софтуерни технологии – 2 години“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 430 лв.

 

14. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФМИИТ с Протокол №24/25.09.2013 година:

 • актуализиран учебен план на магистърска програма „Приложна математика” (1 година), влизащ в сила от учебната 2013/2014 година;
 •    учебен план и квалификационна характеристика на магистърска програма „Приложна математика” (2 години), влизащи в сила от учебната 2013/2014 година.

 

15. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФМИИТ с Протокол №24/25.09.2013 година актуализирани учебни планове за следните магистърски програми, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

 •  „Софтуерни технологии” (1 година)
 •  „Софтуерни технологии” (2 години).                                                         

   

16. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ФМИИТ (Протокол №25/09.10.2013 г.) за утвърждаване на капацитет на професионално направление 4.5. Математика в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, както следва:

 •    за ОКС "Бакалавър" – 400 (редовна форма на обучение)
 •    за ОКС "Магистър" – 100 (редовна форма на обучение)
 •    общо за направлението – 500 студенти (редовна форма на обучение).

 

17. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка по професионално направление 4.5. Математика за ОКС „Бакалавър” и за ОКС „Магистър”, приет от ФС на ФМИИТ с Протокол №25/09.10.2013 година.

 

18. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка по професионално направление 4.5. Математика за ОНС „Доктор” по докторска програма „Алгебра и теория на числата”, приет от ФС на ФМИИТ с Протокол №25/09.10.2013 година.

 

19. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка по професионално направление 4.5. Математика за ОНС „Доктор” по докторска програма „Математически анализ”, приет от ФС на ФМИИТ с Протокол №25/09.10.2013 година.

 

20. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за изпълнение на задължителните препоръки на ПКПНМИ при НАОА от предходната процедура за програмна акредитация по професионално направление 4.5. Математика за ОКС „Бакалавър” и за ОКС „Магистър”, приет от ФС на ФМИИТ с Протокол №25/09.10.2013 година.

 

21. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за изпълнение на задължителните препоръки на ПКПНМИ при НАОА от предходната процедура за програмна акредитация по професионално направление 4.5. Математика за ОНС „Доктор” по докторска програма „Алгебра и теория на числата”, приет от ФС на ФМИИТ с Протокол №25/09.10.2013 година.

 

22. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за изпълнение на задължителните препоръки на ПКПНМИ при НАОА от предходната процедура за програмна акредитация по професионално направление 4.5. Математика за ОНС „Доктор” по докторска програма „Математически анализ”, приет от ФС на ФМИИТ с Протокол №25/09.10.2013 година.

 

23. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на Физическия факултет с Протокол №158/02.10.2013 година актуализирани и нови учебни планове, както следва:

 • актуализиран учебен план за магистърска програма „Електронна и лазерна техника”, 3 семестъра (специалисти), такса за редовно обучение – 550 лв. за семестър, такса за задочно обучение – 450 лв. за семестър;
 • нов учебен план за магистърска програма „Електронна и лазерна техника”, 4 семестъра (неспециалисти), такса за редовно обучение – 550 лв. за семестър, такса за задочно обучение – 450 лв. за семестър;
 • актуализиран учебен план за магистърска програма „Иконофизика”, 3 семестъра, задочна форма на обучение, такса 500 лв. за семестър;
 • нов учебен план за магистърска програма „Учител по физика”, 2 семестъра (специалисти), редовна форма на обучение, такса 500 лв. за семестър;
 • нов учебен план за магистърска програма „Учител по физика”, 4 семестъра (неспециалисти), редовна форма на обучение, такса 500 лв. за семестър.

 

24. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложеното от ФС на Физическия факултет с Протокол №158/02.10.2013 г. провеждане на курс по английски език към „Центъра за квалификация” на Физическия факултет с хорариум 120 часа и такса 220 лв.

 

25. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните предложения на ФС на Педагогическия факултет с Протокол №1/25.09.2013 г. за магистърските програми през учебната 2013/2014 година:

 • учебен план за магистърска програма „Приложна психология“ за специалисти – 2 семестъра задочно обучение при семестриална такса от 650 лева;
 • учебен план за магистърска програма „Приложна психология“ за неспециалисти – 4 семестъра задочно обучение при семестриална такса от 650 лева;
 • обучение на руски студенти в магистърска програма „Училищна психология“ с такса 700 лева на семестър.

 

26. РЕШЕНИЕ: АС избира за гост-преподаватели към катедра „Естетическо възпитание“ на Педагогическия факултет през учебната 2013/2014 година:

проф. Анастасия Иванова Савинова-Семова – на цял норматив,

доц. Иван Лилов Налбантов – на цял норматив.

 

27. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФФ с Протокол №161/26.09.2013 г. да бъде открит лекторат по италиански език през академчината 2013/2014 година във връзка с подписването на спогодбата за културно сътрудничество между  Република България и  Република Италия и да бъде сключен трудов договор с д-р Роберто Адинолфи, лектор по практически италиански език.

 

28. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФФ с Протокол №161/26.09.2013 г. поправки към учебния план на магистърска програма „Учител по български език и литература“ със срок на обучение 4 семестъра, както следва:

 • корекция на квалификацията,  необходима за кандидатстване: да бъде вписано, че магистърската програма е предназначена за неспециалисти без квалификация по български език и литература.
 • вместо задължителната дисциплина АЗЕЛ в трети семестър се въвежда задължителната дисциплина Чужди литератури.

 

29. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФФ с Протокол №161/26.09.2013 г. учебен план на магистърска програма „Превод за европейските институции“.

 

30. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от ФС на ФФ с Протокол №161/26.09.2013 г. учебен план на магистърска програма „Превод и интеркултурна комуникация“.

 

31. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ФФ с Протокол №161/26.09.2013 г. промяна в учебния план на специалностите „Лингвистика и информационни технологии“, „Лингвистика и маркетинг“, „Приложна лингвистика с втори чужд език испански език“: дисциплината Фонетика на СИЕ да се премести от I курс II семестър във II курс II семестър.

 

32. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ФФ с Протокол №161/26.09.2013 г. еднократна промяна в учебните планове на специалностите „Славянска филология“ (IV курс), „Българска филология“, „Руска филология“ и „Български език и руски език“ (III курс) за академичната 2013/2014 година: лекционният курс по дисциплината Историческа лингвистика да бъде преместен от първи във втори семестър.

 

33. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ФФ с Протокол №161/26.09.2013 г. еднократна промяна в учебния план на специалност „Славянска филология“ (IIкурс) за академичната 2013/2014 година: лекционният курс по дисциплината Културни реалии на Сърбия и Хърватия да бъде преместен от първи във втори семестър.

 

34. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетото от ФС на ФФ с Протокол №161/26.09.2013 г. включване на Факултативна дисциплина Увод в билингвалното образование с хорариум 15/0 или 30/0 и 2 кредита в VIII семестър в учебните планове на специалностите „Български език и китайски език“, „Български език и немски език“, „Български език и турски език“ и в VII семестър на специалност „Български език и руски език“.

 

35. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетото от ФС на БФ с Протокол №191/09.07.2013 г. разкриване на редовна форма на обучение (за биолози) по магистърска програма „Екология и опазване на екосистемите“ за учебната 2013/2014 година – срок на обучение 1.5 години, 3 семестъра; семестриална такса 600 лева.

 

36. РЕШЕНИЕ: АС удостоява проф. д.ик.н. Иванка Димова Съйкова с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

37. РЕШЕНИЕ: АС приема студентите, завършили успешно курса по практически български език, да представят индивидуален протокол от ДЕСПЧС, съдържащ информация за хорариума, оценката от изпита и получените кредити, на инспектора от съответната специалност, в която се обучават, за вписване в академичната справка, издавана в края на обучението им.

 

38. РЕШЕНИЕ: АС приема курсът по практически български език за чуждестранни граждани от Европейския съюз с хорариум 120 часа към ДЕСПЧС да се заплаща 280 лева (приравнено към една семестриална такса на филологическите специалности по държавна поръчка).

 

39. РЕШЕНИЕ: АС приема, че студент, който се прехвърля от друго висше училище, се обучава по учебния план на курса, в който е записан, и завършва по реда и условията на съответния випуск.

  

40. РЕШЕНИЕ: АС приема следните актуализирани такси и възнаграждания за процедури по ЗРАСРБ, влизащи в сила за процедурите от ноемврийската сесия на 2013 година:

 • Доктор – 400 лева за рецензия, 150 лева за становище;
 • Доктор на науките – 650 лева за рецензия, 220 лева за становище;
 • Доцент – 600 лева за рецензия, 200 лева за становище;
 • Професор – 720 лева за рецензия, 240 лева за становище;
 • Председател на жури – 100 лева + 50 лева за технически сътрудник;
 • Кандидатите, които не са граждани на страни членки на ЕС, заплащат такса в двоен размер за процедурата по придобиване на научната степен „доктор на науките“.

   

41. РЕШЕНИЕ: АС приема корекциите на плана по бюджета на ПУ „Паисий Хилендарски“ към 30.09.2013 година, както следва:

 

 1. По приходите:

Наименование

параграф от ЕБК

По план

Корекция

План към 30.09.2013 г.

§§24-04 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

12523761

(-)3000

12520761

§§36-19 Други неданъчни приходи

2024

(+)3000

5024

 

§§45-01 Текущи дарения, помощи и други    безвъзмездно получени суми от страната

20000

(+)100000

120000

§§46-10 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от ЕС

700000

(-)100000

600000

 

 1. По разходите:

Дейност „Научноизследователско дело“

Наименование

параграф от ЕБК

По план

Корекция

План към 30.09.2013 г.

 • §§10-51 Командировки в страната

15000

(+)15000

30000

 

 • §§10-52 Краткосрочни командировки в

чужбина

49314

(-)15000

34314

 

Дейност „Международни програми, споразумения, дарения и помощи от чужбина“

Наименование

параграф от ЕБК

По план

Корекция

План към 30.09.2013 г.

§§10-15 Материали

 

174540

(-)100000

74540

§§10-52 Краткосрочни командировки в чужбина

350000

(+)100000

450000

 

§§10-20 Разходи за външни услуги

150000

(-)39027

110973

 

§§43-09 Други субсидии и плащания

0

(+)39027

39027

 

§§45-00 Субсидии за организации с нестопанска цел

0

(+)260000

260000

§§52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

350000

(-)250000

100000

§§52-05 Придобиване на стопански инвентар

50000

(-)10000

40000

 

 

42. РЕШЕНИЕ: АС приема средствата от увеличената субсидия, получени съгласно ПМС 121/2012 г.  за 2013 година, да се използват за материално и организационно осигуряване на учебния процес в съответните факултети през финансовата 2013 година.

 

 

 

 

Вярно с оригинала:                                                             ПРОТОКОЛЧИК:

                                  /Р. Гайдажиева/                                                                   /Мария Зайкова/

 

 

Последна промяна на 18 Юни 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg