web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2013 г. » Решения на Академичния съвет от 21.01.2013 г.

Решения на Академичния съвет от 21.01.2013 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 21.01.2013 година

     (Протокол  №  20)    

 

 

1. РЕШЕНИЕ: АС приема Правилата за внасяне, подготовка и приемане на Университетския правилник, приложени към Протокола на хартиен носител, с направените уточнения и допълнения по съдържанието и състава на временната комисия по подготовката на проект за Правилник.

 

2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за процедура за промяна на капацитета на Юридическия факултет за обучение по специалност от регулираните професии “Право“, ОКС „Магистър“ редовно и задочно обучение (шифър 3.6. от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 от 24.06.2002 г.).

 

3. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

професор по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки; научна специалност Екология и опазване на екосистемите със срок 3 (три) месеца от обнародването му в ДВ;

професор по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.6. Право; научна специалност Международно право и международни отношения със срок 3 (три) месеца от обнародването му в ДВ;

доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата; научна специалност Социология (Социология на неравенствата) със срок 3 (три) месеца от обнародването му в ДВ;

главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки; научна специалност Екология и опазване на екосистемите със срок 3 (три) месеца от обнародването му в ДВ;

            главен асистент по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика; научна специалност Специална педагогика със срок 2 (два) месеца от обнародването му в ДВ.

 

4. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава обявянето на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.1. Машинно инженерство; научна специалност Транспортни системи и транспортни технологии със срок 3 (три) месеца от обнародването му в ДВ (за нуждите на Техническия колеж в гр. Смолян) с препоръка да бъде насочен по компетенция в съответен технически университет.

 

5. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните корекции в учебния план на специалност “Физическо възпитание” – редовно и задочно обучение, приети от ФС на ПФ с Протокол № 4/18.12.2012 година:

 

СТАР УЧЕБЕН ПЛАН – редовно обучение

НОВ УЧЕБЕН ПЛАН – редовно обучение

Спортна статистика и организация на научноизследователската дейност – ІІІ сем. 30+0+30

Спортна статистика и организация на научноизследователската дейност – V сем. 30+0+30

Педагогика – ІІІ сем. 20+10+0

Педагогика – V сем. 20+10+0

Теория и методика на физическото възпитание – V-VІ сем. 30+30+0/45

Теория и методика на физическото възпитание – ІІІ-ІV сем. 30+30+0/45

Управление на спорта – VІІ сем. 20+10+0

Спортна анимация – VІІ сем. 20+10+0

Спортен мениджмънт – VІІ сем. 20+10+0

Спортен мениджмънт и маркетинг – VІІ сем. 20+10+0

 

СТАР УЧЕБЕН ПЛАН – задочно обучение

НОВ УЧЕБЕН ПЛАН – задочно обучение

Спортна статистика и организация на научноизследователската дейност – ІV сем. 30+0+30

Спортна статистика и организация на научноизследователската дейност – V сем. 30+0+30

Теория и методика на физическото възпитание – V сем. 40+40+0/45

Теория и методика на физическото възпитание – ІV сем. 40+40+0/45

Управление на спорта – VІІ сем. 10+5+0

Спортна анимация – VІІ сем. 10+5+0

Спортен мениджмънт – VІІ сем. 10+5+0

Спортен мениджмънт и маркетинг – VІІ сем. 10+5+0

 

6. РЕШЕНИЕ: АС приема следното предложение на ФС на ПФ по отношение на индивидуалното обучение, прието с Протокол № 4/18.12.2012 година:

 • за специалност „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ за дисциплините Специален предмет, Задължителен акордеон, Задължително пиано, Задължителна китара /китарен съпровод за китаристи/ и Задължителни ударни инструменти /перкусионни състави за ударни/ обучението да се провежда в групи от 3 души за 1 час;
 • за специалност „Педагогика на обучението по музика“ за дисциплините Специален предмет, Задължително пиано, Задължителен акордеон обучението да се провежда в групи от 5 души за 1 час.

 

7. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава промяна в наименованието на следните специалности, приета от ФС на ФФИТ с Протокол № 151/16.01.2013 г.:

 • „Информационна физика и комуникации“ в „Информационна физика и телекомуникации“ за ОКС „Бакалавър“;
 • „Инженер по информационни и комуникационни системи“ в „Телекомуникационни и информационни системи“ за ОКС „Магистър“.

 

8. РЕШЕНИЕ: АС прима да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Илия Викентиев Макрелов за срок от една година, считано от 07.01.2013 година.

 

9. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебен план на спец. „Инженерна физика“ за ОКС „Бакалавър“, приет от ФС на ФФИТ с Протокол № 151/16.01.2013 г., с включени четири избираеми профила:

 • Нови материали
 • Полимери и полимерни технологии
 • Лазерни и фотонни технологии
 • Медицинска физика.

 

10. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебните планове на следните специалности, приети от ФС на ФФИТ с Протокол № 151/16.01.2013 година:

 • „Телекомуникации с мениджмънт“ за ОКС „Бакалавър“ редовно обучение;
 • „Физика с информационни технологии“ за ОКС „Бакалавър“ редовно обучение.

 

11. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната еднократна промяна в учебния план на специалност „История“, приета от ФС на ФИФ с Протокол № 66/21.01.2013 година: учебната дисциплина Историография да се изучава вместо в трети семестър в първи семестър за учебната 2012/2013 година.

12. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава разкриването на задочно обучение в специалност „История“ (в поток с БЕИ), прието от ФС на ФИФ с Протокол № 66/21.01.2013 година.

 

13. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава ПОСТОЯННАТА промяна в учебния план на специалност „Археология“, приет от ФС на ФИФ с Протокол № 66/21.01.2013 година и влязъл в сила от учебната 2012/2013 година, като І част е с форма на оценяване текуща оценка, вместо с изпит, за следните двусеместриални дисциплини:

 

Дисциплина

Част

Семестър

Форма на оценяване

История на стария свят

І част

1 семестър

Т.о. (текуща оценка)

История на стария свят

ІІ част

2 семестър

И (изпит)

Средновековна българска история

І част

2 семестър

Т.о. (текуща оценка)

Средновековна българска история

ІІ част

3 семестър

И (изпит)

Средновековна обща история

І част

3 семестър

Т.о. (текуща оценка)

Средновековна обща история

ІІ част

4 семестър

И (изпит)

Нова обща история

І част

5 семестър

Т.о. (текуща оценка)

Нова обща история

ІІ част

6 семестър

И (изпит)

История на българия (1878-1944)

І част

6 семестър

Т.о. (текуща оценка)

История на българия (1878-1944)

ІІ част

7 семестър

И (изпит)

 

14. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на МП “Управление на културното наследство“, приети от ФС на ФИФ с Протокол № 66/21.01.2013 година:

 •  дисциплината Методология на проекти се премества ЕДНОКРАТНО от ПЪРВИ във ВТОРИ семестър за учебната 2012/2013 год.
 • дисциплината Дигитално наследство и образование от II семестър се заменя ПОСТОЯННО с Избираема дисциплина със същия хорариум и кредити. 

 

15. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните ПОСТОЯННИ промени в учебния план на бакалавърскaта програмa „Социология”, приети от ФС на ФИФ с Протокол № 66/21.01.2013 г.: учебната дисциплина Икономическа социология да се изучава вместо в шести (летен) семестър в пети (зимен) семестър. Дисциплината е с хорариум 30/30 и носи 5 кредита. На нейно място в шести (летен) семестър да се изучава допънителна Избираема дисциплина. Промяната да влезе в сила от учебната 2013/2014 година.

 

16. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава нормативът за изпитани кандидат-докторанти и докторанти да бъде променен, както следва:

 • за изпит по специалността: за 1 изпитан да се отчитат по 5 часа упражнения на всеки член от комисията;
 • за изпит по чужд език: за 1 изпитан да се отчита по 1 час упражнения на всеки член от комисията.

 

17. РЕШЕНИЕ: АС приема следните годишни такси за обучение по финансови направления през учебната 2013-2014 година (подробен списък по професионални направления е приложен към протокола на хартиен носител):

 

 Финансово направление

Годишни такси

редовно обучение

Годишни такси задочно обучение

Максим. допустими по закон (ред. об.)

 Докторанти

(ред. об. / зад. об.)

Максимално допустими по закон (докторан-ти ред. об.)

ФН № 1

420 лева

340 лева

462 лева

660 лева / 560 лева

924 лева

ФН № 2

560 лева

440 лева

738 лева

660 лева / 560 лева

1476 лева

ФН № 3

640 лева

520 лева

1062 лева

860 лева / 660 лева

2124 лева

ФН № 6

660 лева

560 лева

2310 лева

860 лева / 660 лева

4620 лева

Чуждестранни граждани – всички направления

                                                                                   3000 евро редовно обучение 

                                                                                   2000 евро задочно обучение

Чуждестранни гражданидокторанти:

                                                                        4000 евро редовно обучение

                                                                        3000 евро задочно обучение

Езиков курс: 3000 евро

 

18. РЕШЕНИЕ: АС приема да бъде отпусната временна финансова помощ в размер на 1000 лева на ДЗЗД „Екотехнологии 21“, които да бъдат възстановени на ПУ в срок до 6 месеца.

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала:                                                             ПРОТОКОЛЧИК:

                                  /Р. Гайдажиева/                                                                   /Мария Зайкова/

 

 

Последна промяна на 08 Август 2013
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg