web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2013 г. » Решения на Академичния съвет от 18.02.2013 г.

Решения на Академичния съвет от 18.02.2013 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 18.02.2013 година

      (Протокол  №  21)    

 

 

1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложената структура на Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“, приложена към Протокола на хартиен носител.

 

2. РЕШЕНИЕ: АС приема предложената План-програма за организиране и провеждане на КСК-2013 година, приложена към Протокола на хартиен носител.

                                                 

3. РЕШЕНИЕ:

 1. АС приема отчета за касово изпълнение на бюджета за 2012 г. – общо за Пловдивския университет и поделенията му: Университет – гр. Пловдив, НПД – гр. Пловдив, Филиал – гр. Смолян, Филиал – гр. Кърджали, Технически колеж – гр. Смолян.
 2. АС приема бюджета на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“ за 2013 година обобщен и по поделения разпределен по параграфи съгласно Единната бюджетна класификация.
 3. АС утвърждава годишен лимит на разходи за представителни цели и посрещане на гости за 2013 г. в размер на 12000 лв.
 4. АС утвърждава бюджета на Студентския съвет за 2013 г. в размер на 80000 лв.

 

4. РЕШЕНИЕ:

 1. АС приема годишния финансов отчет и баланс на Пловдивския университет за 2012 година.
 2. АС приема годишния финансов отчет и баланс на Университетското издателство “Паисий Хилендарски” за 2012 година.
 3. АС приема годишния финансов отчет и баланс на УТБ “Паисий Хилендарски” – Пампорово, за 2012 година.
 4. АС реши Университетско издателство “Паисий Хилендарски” и УТБ – Пампорово, да не разпределят дивиденти.

След проверка и заверка на ГФО от Сметната палата информацията от сборния финансов отчет и баланс на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” да се публикува в сайта на Университета.

 

5. РЕШЕНИЕ: АС приема конкурсите за заемане на академични длъжности в ПУ „Паисий Хилендарски“ да бъдат обявявани два пъти годишно – през месец юни и през месец ноември.

 

6. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

професор по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – Ономастика) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици: Руски език – Лингвокултурология) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.6. Право (История на българската държава и право) със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление (Социално управление – Социология на икономиката) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

доцент област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по математика) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по българска литература) със срок 3 (три) месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.4. Социални дейности (Социални дейности) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Социална педагогика) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

7. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план за обучение на докторанти по докторска програма Методика на обучението по химия към Химическия факултет, приет от ФС на ХФ с Протокол № 151/13.02.2013 година.

 

8. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на специалност „Химия с маркетинг“, които да влязат в сила от учебната 2013/2014 год. (предложени от ФИСН, обсъдени и приети от  ФС на ХФ с Протокол № 151/13.02.2013 година):

 • дисциплината Теория на икономиката в І семестър с хорариум 3/1/0 се променя на Обща икономическа теория със запазване на хорариума и кредитите (промяната влиза в сила от учебната 2013/2014 година);
 • дисциплината Финанси в ІІІ семестър с хорариум 3/2/0 се променя на Основи на финансите със запазване на хорариума и кредитите (промяната влиза в сила от учебната 2013/2014 година);
 • дисциплината Финанси в ІІІ семестър с хорариум 3/2/0 се променя на Корпоративни финанси със запазване на хорариума и кредитите (промяната е еднократна и важи за випуск 2012 година);
 • дисциплината Маркетинг на индустриалния пазар в VІ семестър с хорариум 2/1/0 се променя на Пласмент и пласментна политика със запазване на хорариума и кредитите (промяната е еднократна и важи за випуск 2011 и 2012 година);
 • дисциплината Стратегически маркетинг в VІІ семестър с хорариум 2/1/0 се променя на Маркетинг на индустриалния пазар със запазване на хорариума и кредитите (промяната е еднократна и важи за випуск 2011 и 2012 година);
 • дисциплината Комуникации и комуникационна политика в VІІ семестър с хорариум 1/1/0 се променя на Бизнес комуникации и връзки с обществеността със запазване на хорариума и кредитите (промяната е еднократна и важи за випуск 2010, 2011 и 2012 година);
 • дисциплината Психология на търговията, която се предлага за избор на студентите в V семестър, се заменя с дисциплината Държавно и публично управление със запазване на хорариума и кредитите (промяната важи от учебната 2013/2014 година за випуск 2011 година);
 • дисциплината Връзки с обществеността, която се предлага за избор на студентите в VІІІ семестър, се заменя с дисциплината Директен маркетинг със запазване на хорариума и кредитите (промяната е еднократна и важи за випуск 2010, 2011 и 2012 година).

 

8. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава разкриването на следните краткосрочни квалификационни курсове (продължителност 8 часа, такса 120 лева, завършват с издаване на сертификат) към Химическия факултет, приети от ФС на ХФ с Протокол № 151/13.02.2013 година:

 • “Базова статистика и метрология в химичния анализ”;
 • “Неопределеност при химични изпитвания и изготвяне бюджет на неопределеността на резултати от химични анализи”;
 • “Вътрешно-лабораторно валидиране на процедурата на изпитване при химични анализи”.

 

9. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава разкриването на междуфакултетна Лаборатория за компютърно подпомагане на обучението и научните изследвания и приложения Правилник за структурата и дейността й (предложението е съгласувано с ръководствата на Филологическия, Философско-историческия и Биологическия факултет и е взето от ФС на Химическия факултет с Протокол № 151/13.02.2013 год.).

 

10. РЕШЕНИЕ: АС приема да не бъде прекратяван трудовият договор на проф. д-р Магдален Димитров Златанов за срок от 1 (една) година, считано от 16.03.2013 година.

 

11. РЕШЕНИЕ: АС приема да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р  Стоянка Георгиева Христоскова за срок от 1 (една) година, считано от 13.03.2013 година.

 

12. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава разкриването и учебния план на нова специалност към Филологическия факултет за учебната 2013/2014 г. “Лингвистика с маркетинг“ с четири езикови профила (английски език, немски език, френски език и руски език), прети от ФС на ФФ с Протокол № 153/08.10.2012 година. 

 

13. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната промяна в учебния план на специалност „Лингвистика с информационни технологии“: да отпадне държавен изпит Дипломен проект по информационни технологии, приета от ФС на ФФ с Протокол № 153/08.10.2012 година. 

 

14. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава от учебната 2012/2013 година дисциплината Обществено-политическа лексика на турския език да бъде добавена като Избираема дисциплина 4 в учебния план на специалност „Български език и турски език“ и Факултативна дисциплина 4 в учебните планове на специалностите „Приложна лингвистика (английски език и турски език)“ и „Приложна лингвистика (немски език и турски език)“ във втори семестър на трети курс (шести семестър) с хорариум 15/0, кредити – 3 и форма на завършване – изпит (прието от ФС на ФФ с Протокол № 156/11.02.2013 г.).

 

15. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната промяна в учебния план на специалностите БЕНЕ и РЕНЕ за дисциплината Немска литература I част: изпитът във II курс III семестър отпада и остава само във II курс IV семестър (приета от ФС на ФФ с Протокол № 156/11.02.2013 г.).

 

16. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление от нерегулираните професии за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ редовно и задочно обучение от професионално направление 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО..., приет от ФС на ФФ с Протокол № 156/11.02.2013 г.).

 

17. РЕШЕНИЕ: АС признава на Стефан Пирц ОКС „Магистър“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление (по предложение на ФС на ФМИ с Протокол № 17/13.02.2013 година).

 

18. РЕШЕНИЕ: АС приема да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Цветанка Стефанова Инджова за  срок от 1 (една) година, считано от 19.03.2013 г.

 

19. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните еднократни промени в обучението на студентите от втори курс редовно обучение за учебната 2012/2013 година в специалност „Педагогика на обучението по бит и технологии“, приети от ФС на ПФ с Протокол № 7/13.02.2013 година:

 • в IV семестър дисциплината Механика отпада, като се заменя с дисциплината Технология на металообработването (запазват се хорариумът, самоподготовката и броят на кредитите 3);
 • в IV семестър дисциплината Профилирано техническо обучение – IV част (Храни и хранане) отпада, като се заменя с дисциплината Философия на техниката и технологията с хорариум 30 часа лекции, 90 часа самоподготовка и запазване на кредитите 4.
 • в IV семестър дисциплината Икономическа география отпада, като се заменя с дисциплината АВИТО с хорариум 15/0/15, самоподготовка 60 часа, кредити 3.

 

20. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава обучение по следните магистърски програми към Педагогическия факултет за учебната 2013/2014 година, приети от ФС на ПФ с Протокол № 6/05.02.2013 година:

 1. Училищна психология – редовно обучение, държавна поръчка, 2 семестъра за завършили специалност „Психология“ – 15 бр.
 2. Психология на управлението – редовно обучение, държавна поръчка, 2 семестъра за завършили специалност „Психология“ – 15 бр.
 3. Приложна психология – редовно обучение, държавна поръчка, 2 семестъра за завършили специалност „Психология“ – 15 бр.
 4. Приложна психология – задочно обучение, 3 семестъра за специалисти, 5 семестъра за неспециалисти, 650 лева семестриална такса;
 5. Специална и приобщаваща педагогика (на английски език) и учебен план – за придобиване на професионална квалификация специален педагог, 2 години задочно обучение, 3000 евро годишна такса, с директор проф. д.п.н. Дора Левтерова. Магистърската програма е предназначена за завършили ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. Необходимо е кандидатите да притежават сертификат за педагогическа квалификация и документ за владеене на английски език.
 6. Предучилищна и начална училищна педагогика (след ОКС „Професионален бакалавър“) – 6 семестъра задочно обучение при 450 лева семестриална такса.

 

21. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава разкриването на процедура за подготовката на учебна документация, свързана с магистърска програма "Логопедагогика" към Педагогическия факултет (по предложение на ФС на ПФ с Протокол № 7/13.02.2013 година).

 

22. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава групово обучение с такса от 500 лева за придобиване на професионална квалификация „Учител“ от лица с висше образование по ПМС 162 от 1997 год. (по предложение на ФС на ПФ с Протокол № 6/05.02.2013 г.).

 

23. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебен план на специалност „Фотоника и модерни оптични технологии“ за ОКС „Магистър“ редовно и задочно обучение, приет от ФС на ФФИТ с Протокол № 152/13.02.2013 година.

  

24. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава семестриална такса в размер на 400 лева за обучение в магистърската програма „Учител по физика (за неспециалисти)“, приета от ФС на ФФИТ с Протокол № 150/12.12.2012 година.

  

25. РЕШЕНИЕ: АС приема да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Христо Георгиев Христов за срок от 1 (една) година, считано от 14.03.2013 година.

 

26. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава разкриването и учебния план на нова магистърска програма „Социоанализа и междучовешки отношения (теория, емпирия, клинични практики)“ към Философско-историческия факултет, валидна от учебната 2012/2013 година (по предложение на ФС на ФИФ с Протокол № 66/21.01.2013 година).

 

27. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава промените в учебния план на специалност „Български език и история” (с добавката, че дисциплините Педагогика, Методика и Психология ще бъдат приведени към изискванията на ПМС 162 по брой часове) и преименуването й в специалност „Български език и история с културен мениджмънт”, приети от ФС на Филиала в гр. Смолян с Протокол № 4А от 11.02.2013 г.

 

28. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава 35 души числен състав на Филиалния съвет на Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в град Кърджали, който включва:

 

 1. Поц. д-р Иван Джамбов – Председател на ФС, Директор на Филиал – Кърджали
 2. Проф. д-р Запрян Козлуджов – Ректор на ПУ „Паисий Хилендарски”
 3. Проф. д.п.н. Пламен Радев – Педагогически факултет
 4. Проф. д.п.н. Веселин Василев – Педагогически факултет
 5. Проф. д-р Евгения Иванова – Директор на Филиал – Смолян
 6. Доц. д-р Жоржета Чолакова – Зам.-ректор, Филологически факултет
 7. Доц. д-р Костадин Куцаров – Филологически факултет
 8. Доц. д-р Иван Чобанов – Зам.-декан на Филологическия факултет
 9. Проф. д-р Румен Младенов – Декан на Биологически факултет
 10. Доц. д-р Иванка Димитрова – Зам.-декан на Биологическия факултет
 11. Проф. д-р Иван Иванов – Декан на Факултет по икономически и социални науки
 12. Проф. д-р Желка Генова – Факултет по икономически и социални науки
 13. Доц. д-р Красимира Кръстанова – Декан на Философско-историческия факултет
 14. Проф. д.и.н. Петър Гаренов – Философско-исторически факултет
 15. Доц. д-р Румяна Танкова – Декан на Педагогическия факултет
 16. Проф. д.п.н. Дора Левтерова – Педагогически факултет
 17. Доц. д-р Надя Бояджиева – Юридически факултет
 18. Доц. д-р Ваня Найденова – Филиал – Кърджали
 19. Доц. д.п.н. Димитър Арнаудов – Филиал – Кърджали  
 20. Доц. д-р Дора Щерева – Филиал – Кърджали  
 21. Доц. д-р Иван Илиев – Филиал – Кърджали  
 22. Доц. д-р Мая Горчева – Филиал – Кърджали  
 23. Гл.ас. д-р Десислава Арнаудова – Филиал – Кърджали  
 24. Гл.ас. д-р Елисавета Семерджиева – Филиал – Кърджали  
 25. Гл.ас. д-р Дамян Борисов – Филиал – Кърджали
 26. Гл.ас. д-р Даниела Димитрова – Филиал – Кърджали
 27. Гл.ас. д-р Десислава Пенкова – Филиал – Кърджали
 28. Гл.ас. д-р Димитър Димитров – Филиал – Кърджали
 29. Мария Щерева – началник Учебен отдел – Филиал – Кърджали 
 30. Мария Желязкова – гл. счетоводител – Филиал – Кърджали 
 31. Анна Петрова Атанасова – студентка І курс БЕАЕ   
 32. Йълдъз Руфат Камбер – студентка ІІ курс ПУПЧЕ  
 33. Тихомир Добрев Манков – студент ІІ курс Стопанско управление
 34. Миглена Андреева Крумова – студентка ІІІ курс БЕИ 
 35. Нейлян Ремзиева Ахмедова – студентка ІІ курс ЕООС

 

29. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните решения на УС на Фонд „Научни изследвания“, приети с Протокол № 59/13.02.2013 година:

 1. План за конкурсите и разпределение на средствата от субсидията за присъщата на ПУ „Паисий Хилендарски“ научноизследователска и художествено-творческа дейност през 2013 г. (Приложение 1)
 2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешните конкурси за научни изследвания в Пловдивския университет за 2013 г., съгласно Наредба № 9/03 на МОМН (Приложение 2)
 3. Указания за подготовка на предложенията за финансиране на научноизследователски проекти конкурс „Научни изследвания“ 2013/2014 г. (Приложение 3)
 4. Указания за подготовка на предложенията за финансиране на научноизследователски проекти конкурс „Млади учени“ 2013/2014 г. (Приложение 4)
 5. Указания за подготовка на предложенията за финансиране на научноизследователски проекти конкурс „Допълнителна финансова подкрепа към текущи национални и международни проекти“  за 2013 г. (Приложение 5)
 6. Указания за подготовка на предложенията за финансиране на научноизследователски проекти конкурс „Идеи“ 2013/2014 г. (Приложение 6)
 7. Указания за подготовка на предложенията за финансиране на научноизследователски проекти конкурс „Студентски и ученически проекти“ 2013 г. (Приложение 7)
 8. Указания за подготовка на предложенията за финансиране на научноизследователски проекти конкурс „Частично финансиране на научни и творчески форуми“ 2013 г. (Приложение 8)
 9. Карта за експертна оценка на проект за „Научни изследвания“ и „Идеи“ към Фонд НИ, ПУ (Приложение 9)
 10. Карта за оценяване на проектни предложения за „Млади учени“ (Приложение 10)
 11. Карта за оценяване на проектни предложения за „Студентски и ученически проекти“ (Приложение 11)

 

30. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната промяна в състава на УС на Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“:

 1. Представител на Биологическия факултет – проф. д-р Балик Джамбазов
 2. Представител на ФФИТ – доц. д-р Силвия Петрова Стоянова.

 

 

 

Вярно с оригинала:                                                             ПРОТОКОЛЧИК:

                                  /Р. Гайдажиева/                                                                   /Мария Зайкова/

Последна промяна на 08 Август 2013
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg