web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2013 г. » Решения на Академичния съвет от 25.03.2013 г.

Решения на Академичния съвет от 25.03.2013 г.

   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 25.03.2013 година

   (Протокол  №22)    

 

 

1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава Докладите самооценки  по приетите критерии за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … на следните факултети и филиали:

 

Биологически факултет

ОКС „бакалавър“

А1. Биология и химия (редовно обучение)

А2. Биология и английски език (редовно обучение)

А3. Биология и физика (редовно обучение)

ОКС „магистър“

А4. Учител по биология – за биолози без професионална квалификация учител (редовно и задочно обучение)

А5. Учител по биология – за притежаващи ОКС „бакалавър“

Педагогически факултет

ОКС „бакалавър“

A 1. Педагогика на обучението по физическо възпитание (редовно и задочно обучение)

A 2. Педагогика на обучението по музика (редовно обучение)

A 3. Педагогика на обучението по изобразително изкуство (редовно обучение)

A 4. Педагогика на обучението по бит и технологии (редовно обучение)

ОКС „магистър“

A 5. Спорт в училище (редовно обучение)

A 6. Педагогика на обучението по музика в ДГ и СОУ (задочно обучение)

A 7. Педагогика на обучението по изобразително изкуство (задочно обучение)

A 8. Педагогика на обучението по графичен дизайн (задочно обучение)

A 9. Педагогика на обучението по технологии и предприемачество (задочно обучение)

A 10. Актьорство и режисура за училищен театър (задочно обучение)

Факултет по математика и информатика

ОКС „бакалавър“

A1. Математика и информатика (редовно обучение)

ОКС „магистър“

A2. Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 1 г. (редовно обучение)

A3. Обучение по информатика и информационни технологии в училище – 2 г. (редовно обучение)

A4. Обучение по информационни технологии в началното училище – 1 г. (задочно обучение)

A5. Обучение по информационни технологии в прогимназията – 1 г. (задочно обучение)

A6. Обучение по математика в училище – 1 г. (редовно обучение)

Факултет физика и инженерни технологии

ОКС „бакалавър“

A1. Физика и математика (редовно обучение)

ОКС „магистър“

A2. Учител по физика – 3 семестъра за специалисти (задочно обучение)

A3. Учител по физика – 4 семестъра за неспециалисти (задочно обучение)

Филологически факултет

ОКС „бакалавър“

А1. Български език и руски език (редовно и задочно обучение)

А2. Български език и английски език (редовно обучение)

А3. Български език и новогръцки език (редовно обучение)

А4. Български език и италиански език (редовно обучение)

А5. Български език и история (редовно обучение)

А6. Български език и испански език (редовно обучение)

А7. Български език и турски език (редовно обучение)

А8. Български език и китайски език (редовно обучение)

ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“

А9. Методика на обучението по български език и литература за неспециалисти (редовно обучение)

А10. Методика на чуждоезиковото обучение за специалисти –  френски език, немски език, испански език, руски език (редовно обучение)

А11. Методика на чуждоезиковото обучение за неспециалисти – френски език, немски език, испански език, руски език (редовно обучение)

Химически факултет

ОКС „бакалавър“

А1. Химия и физика (редовно обучение)

ОКС „магистър“

А2. Учител по химия (редовно и задочно обучение)

Филиал – Кърджали

ОКС „бакалавър“

А 1. Български език и английски език (редовно обучение)

А 2. Български език и история (редовно обучение)

Филиал – Смолян

ОКС „бакалавър“

А1. Български език и английски език (редовно обучение)

А2. Български език и история с културен мениджмънт (редовно обучение)

А3. Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт (редовно обучение)

 

2. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава Доклад самооценка  по приетите критерии за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … на ПУ „Паисий Хилендарски“ съгласно чл. 81, ал. 1, т. 1 и ал. 8 от Закона за висше образование.

 

3. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава следните предложения, приети с Протокол от 21.03.2013 год. на Бюджетната комисия при ПУ „Паисий Хилендарски“:

 1. АС приема за 2013 година „Вътрешен фонд финансиране, структурни и ценови несъответствия“ да се формира на база 5% от средствата за финансиране на образователната дейност на отделните факултети – к. 14 от Таблица 5.
 2. АС приема отчета за бюджета по факултети за 2013 година и плана на бюджета за 2013 година.
 3. АС приема при нормално протичане на изпълнението на бюджета за 2013 година факултетите и звената с положителен баланс при изпълнение на бюджета за 2012 година да изплатят допълнителни трудови възнаграждения, както следва:
  • Факултет по икономически и социални науки – 3 пъти по 70 000 лева;
  • Факултет по математика и информатика – 3 пъти по 50 000 лева;
  • Педагогически факултет – 3 пъти по 65 000 лева;
  • Филологически факултет – 3 пъти по 40 000 лева;
  • Юридически факултет – 2 пъти по 36 000 лева;
  • Биологически факултет – 2 пъти по 10 000 лева;
  • Физическо възпитание – 3 пъти по 13 000 лева;
  • Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти – 3 пъти по 25 000 лева.

            АС дава право на горепосочените факултети и звена за начисляване и изплащане на фактически положени наднормени часове по правилата от решението на АС за организация на учебния процес през 2012/2013 година.

 1. АС приема разпределението на приходите от магистърски програми, курсове, специализации, дарения, КСК и други допълнителни приходи, формирани във факултетите и звената, в съотношение 70% за факултетите (звената) и 30% за финансиране на общите разходи на университета, считано от 01.01.2013 година.

 

4. РЕШЕНИЕ: АС приема бюджетната политика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за 2013 година.

 

5. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава корекцията на плана по бюджета за първото тримесечие на 2013 година, съгласно приложението на хартиен носител.

 

6. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава график на учебния процес през учебната 2013/2014 година, както следва:

 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА НА

27.IХ.2013 година /петък/ от 11.00  часа в  СПОРТНА ЗАЛА

БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 236 А

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

2013/2014 г.

 

Дни

октомври

ноември

декември

януари -  2014 г.

Понеделник

30.IХ.

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

Вторник

1.X

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

Сряда

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1.01.

8

15

Четвъртък

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

Петък

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

Събота

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

Неделя

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

седмици

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

К.В.

13

14

15

 

Първи седмици -1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Втори седмици – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

 

Първи семестър:

Редовно обучение: 30.09.2013 г. – 18.01.2014 г.

Изпитна сесия на редовно обучение: 19.01.2014 г. – 16.02.2014 г.

Коледна ваканция: 24.12.2013 г. – 01.01.2014 г. (включително)

Задочно обучение: 26.08.2013 г. – 29.09.2013 г.

Изпитна сесия на задочно обучение: 01.10.2013 г. – 23.12.2013 г.

 

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – ВТОРИ СЕМЕСТЪР 

2013/2014 г.

 

Дни

февруари

март

април

май

Понеделник

17.02.

24

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

Вторник

18

25

4

11

18

25

1.04.

8

15

22

29

6

13

20

27

Сряда

19

26

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

Четвъртък

20

27

6

13

20

27

3

10

17

24

1.05.

8

15

22

29

Петък

21

28

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

Събота

22

1.03.

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

Неделя

23

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1.06.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

седмици

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Първи седмици - 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ; Втори седмици – 2,  4, 6, 8, 10, 12, 14

 

Втори семестър:

Редовно обучение: 17.02.2014 г. – 01.06.2014 г.

Изпитна сесия на редовно обучение: 02.06.2014 г. – 30.06.2014 г.

/Биологически факултет : 1.07.2014 г. – 31.07.2014 г./

Великденска ваканция: 18.04.2014 г. – 22.04.2014 г.

Задочно обучение: 19.01.2014 г. – 16.02.2014 г.

Изпитна сесия на задочно обучение: 17.02.2014 г. – 31.05.2014 г.

 

7. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

професор по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник;

професор по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните частици) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

            доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – Френска литература) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.8. Икономика (Политическа икономия – Планиране и прогнозиране) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

8. РЕШЕНИЕ: АС признава дипломите за ОКС „Бакалавър“ на следните чуждестранни граждани (по предложение на ФС на ПФ с Протокол № 8/12.03.2013 год.):

 

 1. Марко Гатц (Общ университет в Хаген, изд. на 30.11.2001 г. в задочен университет – общ университет в Хаген), националност: Ф Р Германия
 2. Михаел Кьониг (Институт по публична администрация във Висбаден, изд. на 23.01.2004 г. Висбаден), националност: Ф Р Германия
 3. Флориян Зеебауер (Специализирано висше учебно заведение по публична администрация, изд. на 29.08.2003 г., Любек), националност: Ф Р Германия
 4. Фолкер Нишпор (Университет на въоръжените сили на ФРГ Мюнхен, изд. на 25.03.1994 г. Нойбиберг), националност: Ф Р Германия
 5. Томас Улмер (Дуално висше училище Баден-Вюрттенберг, изд. на 30.09.1989 г. в Дуално висше училище Баден-Вюрттенберг, професионална академия Маннхайм), националност: Ф Р Германия
 6. Доминик Брицин (Кьолнски университет, изд. на 26.01.2005 г. в Кьолн), националност: Ф Р Германия
 7. Сванте Петерсен (Долносаксонска служба по въпроси на социалната политика, младежта и семесйството. Изпитна служба на федерална провинция Долна Саксония за медицински професии, изд. на 10.11.2005 г. в университет „Георг Аугуст” Гьотинген), националност: Ф Р Германия
 8. Жан-Хуго Константин Мок (Райнланд Пфалц, изд. на 23.05.2003 г. от Министерство на правосъдието, Държавна служба за изпити на юристи), националност: Ф Р Германия
 9. Денис Зутер (Специализирано висше учено заведение Кайзерслаутерн, изд. на 28.08.2008 г. в СВУЗ Кайзерслаутерн) националност: Ф Р Германия
 10. Фюрс Норберг (Университет Залцбург, изд. на 05.09.2009 г. в Университет в Залцбург), националност: Австрия
 11. Тимур Дурмус (Райнски университет Фридрих Вилхем Бон, изд. на 20.07.2011 г. в Райнски университет Фридрих Вилхем Бон), националност: Ф Р Германия
 12. Стефани Боле (Университет за приложни науки Мюнстер, изд. на 07.02.2011 г. в Мюнстер), националност: Ф Р Германия
 13. Шварц Кристиян (Кьолнски бизнес колеж, изд. на 28.09.2008 г., в Кьолнски бизнес колеж) националност: Ф Р Германия

 

9. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебните планове на следните магистърски програми, приети на ФС на ПФ с Протокол № 8/12.03.2013 год.:

 • „Училищна психология“ – 4 семестъра за специалисти, задочно обучение, влиза в сила за студенти, приети през летния семестър на учебната 2012/2013 година
 • „Психология на управлението“ – 4 семестъра за специалисти, задочно обучение, влиза в сила за студенти, приети през летния семестър на учебната 2012/2013 година.

 

10. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава групово обучение по предложение на ФС на ПФ с Протокол № 8/12.03.2013 година, както следва:

 • групово обучение за придобиване на професионална квалификация „Учител“ от лица с висше образование по ПМС 162 от 1997 година – два семестъра при семестриална такса 500 лева;
 • групово обучение за придобиване на професионална квалификация „Учител по английски език“ – два семестъра при семестриална такса за първи семестър 500 лева и семестриална такса за втори семестър 330 лева.

 

11. РЕШЕНИЕ: АС приема следните промени в наименованията на магистърски програми от област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, приети от ФС на ФИФ с Протокол № 68/18.03.2013 година и отнасящи се завършващите студенти с оглед тяхното дипломиране:

 • Наименованието на магистърска програма “Институции, държавни традиции и национална сигурност” се променя на “Институции и държавни традиции”;
 • Наименованието на магистърска прогарама “Архивистика и документалистика. Защита на информацията” се променя на “Архивистика и документалистика”.

 

            12. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава обучението по нова магистърска програма „Общество и право” към Катедра „Приложна и институционална социология“, валидна от учебната 2013/2014 г., прието от ФС на ФИФ с Протокол № 68/18.03.2013 година.

 

13. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава обучението по следните семинари за допълнителна квалификация на преподаватели по философия, приети от ФС на ФИФ с Протокол № 68/18.03.2013 година:

 • Сократическият диалог в образованието – хорариум 16 часа, такса 50 лв.
 • Оценяването в обучението по философия – хорариум 10 часа, такса 35 лв.
 • Целеполагане и планиране в преподаването на философия – хорариум 12 часа, такса 45 лв.
 • Философски техники – хорариум 12 часа, такса 45 лв.
 • Използване на Интернет в преподаването на философия – хорариум 12 часа, такса 45 лв.
 • Използване на аудио-визуални технологии в преподаването на философия – хорариум 12 часа, такса 45 лв.

 

            14. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните еднократни промени в учебния план на специалност „Теология“, редовно и задочно обучение, приети от ФС на ФИФ с Протокол № 68/18.03.2013 година:

 • Специалност „Теология“, редовно обучение, випуск 2009/2010, ІV курс за 2012/2013 учебна година да изучава в VІІ (летен) семестър дисциплината Текуща педагогическа практика (ТПП) с хорариум 0/60.
 • Специалност „Теология“, задочно обучение, випуск 2009/2010, ІV курс за 2012/2013 учебна година да изучава в VІІ (летен) семестър дисциплината Текуща педагогическа практика (ТПП) с хорариум 0/30.
 • Специалност „Теология“, задочно обучение, випуск 2009/2010, ІV курс за 2012/2013 учебна година да изучава вместо в VІІ семестър ИД (15/0) и в VІІІ семестър ИД (0/15), само в VІІІ (зимен) семестър избираема дисциплина Индивидуална християнска нравственост с общ хорариум 15/15.

 

15. РЕШЕНИЕ: АС приемаа следната корекция в учебния план на специалност „Балканистика“, влизаща в сила от учебната 2012/2013 година:

 • отпада дисциплината АЗЕЛ с хорариум 30/15 в четвърти семестър и 45/15 в пети семестър;
 • въвежда се дисциплината Западноевропейска литература с хорариум 45/0 и 4 кредита в пети семестър;
 • освободените часове и кредити се разпределят, както следва:

в четвърти семестър – добавят се 30 часа упражнения плюс 3 кредита за Практически новогръцки език и 15 часа упражнения плюс 1 кредит за Старогръцки език (хорариумът на дисциплината става 30/30);

в пети семестър – добавят се още 15 часа упражнения плюс 1 кредит за Практически новогръцки език, така че хорариумът на дисциплината става 105 часа.

 

16. РЕШЕНИЕ: АС приема еднократно за втория семестър на учебната 2012/2013 година да бъдат удвоени часовете по Втори славянски език в трети курс на специалност "Славянска филология" поради непровеждането им през първия семестър заради технически пропуск.

 

 

17. РЕШЕНИЕ: АС приема да не бъде прекъсван трудовият договор на доц. д-р Йордан Йорданов Костурков за срок от една година, считано от 03.07.2013 г.

 

18. РЕШЕНИЕ: АС приема да не бъде прекъсван трудовият договор на доц. д-р Дейвид Брус Дженкинс за срок от една година, считано от 21.07.2013 г. до 01.07.2014 година.

 

19. РЕШЕНИЕ: АС разрешава ползването на неплатен отпуск от 15.03.2013 г. до 30.06.2013 г. на доц. д-р Елена Славова Гетова във връзка с работата й като лектор в Страсбург, Франция.

 

20. РЕШЕНИЕ: АС приема да бъде продължен договорът на лектора по сръбски език Дарка Хербез за академичната 2013/2014 година с периода от 01.09.2013 г. до 01.09.2014 година.   

 

21. РЕШЕНИЕ: АС утвържвава предложението на ФС на БФ (Протокол № 187/19.02.2013 г.) за разкриване на нова магистърска програма „Учител по биология“, учебния ѝ план, квалификационната характеристика и такса за обучение, както следва:   

 • учебен план и квалификационната характеристика за биолози без придобита професионална квалификация „Учител по биология“ – 1 година (2 семестъра) при семестриална такса 480 лева за редовно обучение и 450 лева за задочно обучение;
 • учебен план и квалификационната характеристика за биолози с придобита професионална квалификация „Учител по биология“ в ОКС „Бакалавър“ – 1 година (2 семестъра) при семестриална такса 480 лева за редовно обучение и 450 лева за задочно обучение.

 

22. РЕШЕНИЕ: АС утвържвава предложението на ФС на ФМИ (Протокол № 18/20.03.2013 г.) за създаване на нова катедра „Софтуерни технологии“ към Факултета по математика и информатика на базата на съществуващите три катедри от направление 4.6. Информатика и компютърни науки – „Компютърна информатика“, „Компютърни технологии“ и „Компютърни системи“.

 

23. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на ОНС «Доктор» от професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по химия и доклад за изпълнение на препоръките от предходната акредитация, приети от ФС на ХФ с Протокол № 152/21.03.2013 г.

 

24. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава обявяването на прием за учебната 2012/2013 година по магистърска програма «Медицинска химия» – редовно обучение (2 семестъра) и «Медицинска химия» за неспециалисти – редовно обучение (4 семестъра) при семестриална такса 900 лв. по предложение на ФС на ХФ с Протокол № 152/21.03.2013 година.

 

25. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава следните еднократни промени в учебните планове на магистърската програма „Медицинска химия“ – редовно и задочно обучение, приети от ФС на ХФ с Протокол № 152/21.03.2013 г. и важащи само за учебната учебната 2012/2013 година:

 • дисциплината Химия на лекарствените вещества от І семестър се премества във ІІ семестър със запазване на хорариума и кредитите;
 • дисциплината Клинична химия от ІІ семестър се премества във І семестър със запазване на хорариума и кредитите.

 

26. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в магистърски програми, приети от ФС на ФФИТ с Протокол № 153/20.03.2013 година:

 • Магистърската програма „Хранителна физика” се преименува във „Физика на храните”.
 • В магистърската програма „Физика на храните” (4 семестъра) дисциплината Научноизследователска практика от III сем. се заменя с избираема дисциплина II Научноизследователска практика по механични и термични свойства на храните или Научноизследователска практика по електрични и оптични свойства на храните.
 • В магистърската програма „Физика на кондензираната материя” (2 семестъра) – дисциплината Научноизследователска практика по физика на кондензираната материя от I сем. се заменя с избираема дисциплина II Научноизследователска практика по физика на диелектричните материали или Научноизследователска практика по физика на полимерните материали.
 • В магистърската програма „Физика на кондензираната материя” (4 семестъра) – дисциплината Научноизследователска практика по физика на кондензираната материя от III сем. се заменя с избираема дисциплина II Научноизследователска практика по физика на диелектричните материали или Научноизследователска практика по физика на полимерните материали.

 

27. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебен план на специалност „Право“ (редовно и задочно обучение) с отразени двуседмични стажове (100 учебни часа) в края на 2, 3 и 4 курс съответно в Общинска администрация, Районна прокуратура и Окръжен съд, приет от ФС на ЮФ с Протокол № 20/19.03.2013 година.

 

28. РЕШЕНИЕ: АС приема прехвърлянето на студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“ от други висши училища в страната и чужбина при наличието на капацитет да се осъществява при следните условия:

 • студентите да имат заверен поне един семестър;
 • да представят академическа справка;
 • да представят разрешение от Ректора на висшето училище, от което идват;
 • да имат подадена молба по образец до Ректора на ПУ с посочена форма на обучение.

 

29. РЕШЕНИЕ: АС приема, че прехвърляне  на студенти по специалност "Право" в ЮФ може да се извърши в момента (при започнал втори семестър за учебната 2012-2013 година), като ректорът определя условията, реда и критериите за прехвърлянето  (по предложение на ФС на ЮФ с Протокол № 20/19.03.2013 година).

 

30. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 4.3. Биологически науки на специалност „Биология, човешко поведение и здраве“ във Филиала на ПУ в град Смолян, приет от Филиалния съвет с Протокол № 5А/18.03.2013 г.

 

31. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава разкриването, учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Биология и опазване на околната среда“ от професионално направление 4.3. Биологически науки, ОСК „Бакалавър“, редовно обучение във Филиала на ПУ в гр. Кърджали, приети от Филиалния съвет с  Протокол № 1/18.03.2013 г.

 

32. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава промените в учебните планове на специалности „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Български език и английски език“ и „Български език и история“ във Филиала на ПУ в гр. Кърджали, приети от Филиалния съвет с  Протокол № 1/18.03.2013 г.

 

33. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава преструктурирането и числения състав на следните катедри във Филиала на ПУ в гр. Кърджали, приети от Филиалния съвет с Протокол № 1/18.03.2013 г.:

 • Филологически и исторически науки
 • Природо-математически науки
 • Педагогика и обществени науки

 

34. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава сума в размер на 275 лева за заплащане на наем на жилище за лектор по чужд език, назначен или командирован на работа в Пловдивския университет, считано от учебната 2012/2013 година.

 

 

Вярно с оригинала:                                                             ПРОТОКОЛЧИК:

                                  /Р. Гайдажиева/                                                                   /Мария Зайкова/

Последна промяна на 31 Октомври 2013
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg