web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2013 г. » Решения на Академичния съвет от 22.04.2013 г.

Решения на Академичния съвет от 22.04.2013 г.

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 22.04.2013 година

     (Протокол  №  23)    

 

 

1. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет приема отчета и дава много добра оценка за дейността на УИ „Паисий Хилендарски“ ЕООД през 2012 година.

 

2. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия – Органичен синтез) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника – Фикология) със срок 3 (три) месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент  по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология) със срок 3 (три) месеца от обнародването му в Държавен вестник.

 

3. РЕШЕНИЕ: АС приема във връзка с обявяването на конкурси за заемане на академични длъжности за нуждите на филиалите в гр. Смолян и гр. Кърджали и Техническия колеж в гр. Смолян да се отменят решенията на АС, протоколи №14/28.05.2012 година и № 15/25.06.2012 година.

АС приема решенията за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности да се вземат от катедрите по компетенции на Пловдивския университет след подаден доклад от Директора на съответния филиал или колеж до Ректора на университета, след което да се даде ход на процедурите по общия ред съгласно действащото законодателство.

 

4. РЕШЕНИЕ: АС приема да не бъде прекъсван трудовият договор на доц. д-р София Димитрова Балтова за срок от една година.

 

5. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава разкриването на нова специалност „Софтуерни технологии и дизайн” (редовно и задочно обучение) за ОКС „Бакалавър” към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2013/2014 година, както и учебните ѝ планове и квалификационни характеристики, приети от ФС на ФМИ с Протокол №19/17.04.2013 година.

 

6. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Академичния календар на Факултета по математика и информатика, приет от ФС на ФМИ с Протокол №19/17.04.2013 година.

                                 

7. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... на докторска програма „Методика на обучението по информатика”, приет от ФС на ФМИ с Протокол №19/17.04.2013 година.

 

8. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... на докторска програма „Методика на обучението по математика”, приет от ФС на ФМИ с Протокол №19/17.04.2013 година.

 

9. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... на докторска програма „Методика на обучението по математика и информационни технологии”, приет от ФС на ФМИ с Протокол №19/17.04.2013 година.

 

10. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... на докторска програма „Методика на обучението по информационни технологии”, приет от ФС на ФМИ с Протокол №19/17.04.2013 година.

 

11. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... на докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии”, приет от ФС на ФМИ с Протокол №19/17.04.2013 година.

 

12. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за изпълнение на препоръките при програмната акредитация на обучението по образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... на докторските програми „Методика на обучението по информатика”, „Методика на обучението по математика”, „Методика на обучението по информационни технологии”, „Методика на обучението по информатика и информационни технологии”, „Методика на обучението по математика и информационни технологии”,  приети от ФС на ФМИ с Протокол №19/17.04.2013 година.

 

13. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава учебните планове за следните докторски програми по професионално направление 4.1. Физически науки, приети от ФС на ФФИТ с Протокол №154/17.04.2013 година:

 • „Електрични, магнитни и оптични свойства на  кондензираната материя“
 • „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“

 

14. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава учебните планове на следните специалности от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, приети от ФС на ФФИТ с Протокол №154/17.04.2013 година:

 • „Телематика” за ОКС „Бакалавър” редовно обучение  
 • „Телематика” за ОКС „Магистър” редовно обучение
 • „Телематика” за ОКС „Магистър” задочно обучение

 

15. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава учебния план на специалност „Инженер по информационни и комуникационни системи” за ОКС „Магистър” (за завършили ОКС „Бакалавър” в чужбина) задочно обучение, приет от ФС на ФФИТ с Протокол №154/17.04.2013 година.

 

16. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава разкриването на следните краткосрочни квалификационни курсове към Химическия факултет, приети от ФС на ХФ с Протокол №153/18.04.2013 година:

 • „Рефлексия и обучение по природни науки“ – 4 учебни часа с такса 20 лева, когато курсът се провежда на територията на Химическия факултет, и такса 25 лева, когато курсът се провежда в други градове;
 • „Екологично възпитание чрез обучението по природни науки“ – 5 учебни часа с такса 25 лева, когато курсът се провежда на територията на Химическия факултет, и такса 30 лева, когато курсът се провежда в други градове.

 

17. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава следните постоянни промени в учебния план на специалност „Теология“ (редовно и задочно обучение), приети от ФС на ФИФ с Протокол №69/15.04.2013 година и влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

Редовно обучение

 • във ІІ (летен) семестър да се изучава дисциплината АВИТО с хорариум 0/15;
 • да се изучава вместо в ІV (летен) семестър в V (зимен) семестър  дисциплината Методика с хорариум 30/15;
 • да се изучава в VІІ (зимен) семестър дисциплината Църковно право с хорариум 30/0 вместо с хорариум 30/15;
 • да се изучава в VІІ (зимен) семестър дисциплината Текуща педагогическа практика с хорариум 0/30 вместо с хорариум 0/15;
 • да се изучава в VІІІ (летен) семестър дисциплината Преддипломна педагогическа практика с хорариум 0/75 вместо с хорирум 0/60;

Задочно обучение

 • да се изучава във ІІ (летен) семестър дисциплината АВИТО с хорариум 0/8;
 • да се изучава вместо в ІV (летен) семестър в V(зимен) семестър дисциплината Методика с хорариум 15/8;
 • да се изучава в VІІ (зимен) семестър дисциплината Църковно право с хорариум 15/0 вместо с хорариум 15/8;
 • да се изучава в VІІ (зимен) семестър дисциплината Текуща педагогическа практика с хорариум 0/15 вместо с хорариум 0/8;
 • да се изучава в VІІІ (летен) семестър дисциплината Преддипломна педагогическа практика с хорариум 0/38, вместо с хорариум 0/30.

 

18. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет присъжда почетния знак на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на проф. д-р Асен Асенов Карталов по случай неговата 80-годишнина.

 

19. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет присъжда почетния знак на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на доц. д-р Любен Борисов Портев по случай неговата 80-годишнина.

 

20. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава обучението и учебните планове на магистърските програми „Училищна психология“ и „Психология на управлението“ за специалисти, завършили специалност „Психология“, със срок на обучение 2 семестъра и за неспециалисти със срок на обучение 4 семестъра, задочна форма, такса 650 лева на семестър, приети от ФС на ПФ с Протокол №10/09.04.2013 година.

 

21. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава обучение по магистърските програми „Училищна психология“ и „Психология на управлението“ към Педагогическия факултет на територията на Филиала в гр. Смолян при минимална група от 20 студенти (по предложение на ФС на ПФ с Протокол №10/09.04.2013 година).

 

22. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава актуализирания учебен план на магистърска програма „Медицинска биология“, приет от ФС на БФ с Протокол №188/26.03.2013 г., който да влезе в сила от учебната 2013/2014 год.

Форма на обучение: редовно и задочно обучение

Срок на обучение: 1,5 години, 3 семестъра.

Семестриална такса: 900 лв. редовно обучение; 700 лв. задочно обучение.

 

23. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 4.3. Биологически науки за следните специалности към Биологическия факултет, приет от ФС на БФ с Протокол №188/26.03.2013 година:

 ОКС „БАКАЛАВЪР”

1. БИОЛОГИЯ – редовно и задочно обучение

2. МЕДИЦИНСКА БИОЛОГИЯ – редовно обучение

3. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ  – редовно обучение

4. ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ – редовно и задочно обучение

5. ЕКОЛОГИЯ НА БИОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ  ПРОИЗВОДСТВА – редовно обучение

6. БИОИНФОРМАТИКА – редовно обучение

 ОКС „МАГИСТЪР”

7.БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЕКОЛОГИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ – за биолози – редовно и       задочно обучение

8.БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЕКОЛОГИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ  –  за небиолози редовно

и задочно обучение 

9.МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ – редовно и задочно обучение

10.БИОИНФОРМАТИКА – редовно и задочно обучение

11.МЕДИЦИНСКА БИОЛОГИЯ – редовно и задочно обучение

12.ПАРАЗИТОЛОГИЯ – редовно и задочно обучение

13.ГЕНЕТИКА – редовно и задочно обучение

14.БИОФАРМАЦЕВТИЧНА БИОХИМИЯ – за биолози – редовно и задочно обучение

15.БИОФАРМАЦЕВТИЧНА БИОХИМИЯ – за небиолози редовно и задочно обучение

16.МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ И БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИ за биолози – редовно и задочно обучение

17.МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ И БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИ за небиолози –редовно  и задочно обучение

18.БИОТЕХНОЛОГИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ – за биолози – редовно и задочно обучение

19.БИОТЕХНОЛОГИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ – за небиолози – редовно и задочно обучение

20.ЛЕЧЕБНИ И ЕТЕРИЧНИ РАСТЕНИЯ – за биолози – редовно и задочно обучение

21.ЛЕЧЕБНИ И ЕТЕРИЧНИ РАСТЕНИЯ – за небиолози – редовно и задочно обучение

22.ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ – за биолози – редовно и задочно обучение

23.ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ - за небиолози- редовно и задочно обучение

24.ЕКОЛОГИЯ НА ВОДНИ ЕКОСИСТЕМИ И  АКВАКУЛТУРНИ ПРОИЗВОДСТВА – за биолози – редовно и задочно обучение

25.ЕКОЛОГИЯ НА ВОДНИ ЕКОСИСТЕМИ И  АКВАКУЛТУРНИ ПРОИЗВОДСТВА – за небиолози редовно и задочно обучение

26.ЕКОЛОГИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ  НА ОКОЛНАТА СРЕДА – за биолози – редовно и задочно обучение

27.ЕКОЛОГИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ  НА ОКОЛНАТА СРЕДА – за небиолози – редовно и задочно обучение.

 

24. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 4.3. Биологически науки на специалност „Биология и опазване на околната среда“ редовно обучение за ОКС „Бакалавър“ във Филиала на ПУ в град Кърджали, приет от Филиалния съвет с Протокол №1/18.03.2013 година.

 

 

Вярно с оригинала:                                                             ПРОТОКОЛЧИК:

                                  /Р. Гайдажиева/                                                                   /Мария Зайкова/

Последна промяна на 08 Август 2013
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg