web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2013 г. » Решения на Академичния съвет от 20.05.2013 г.

Решения на Академичния съвет от 20.05.2013 г.

           Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

          на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 20.05.2013 година

       (Протокол  №  24)    

 

 

1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните решения, приети от УС на Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“:

1. Преразпределение на субсидията за научноизследователска и художествено-творческа дейност на Пловдивския университет по Наредба №9 (Приложение 1)

2. Указание за провеждане на конкурс „Студентски проекти“ (Приложение 2)

3. Експертна карта за оценка на предложенията към конкурс „Студентски проекти“ (Приложение 3).

 

2. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Архивистика и документалистика) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник (за нуждите на Филиал –Смолян);

доцент по област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – Когнитивна лингвистика) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник;

доцент по област на висше образование 4. Природни науки, матема­ти­ка и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология – Молекулярна вирусология) със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник (конкурсът да бъде обявен през есенната сесия м. ноември 2013 година);

доцент по област на висше образование 4. Природни науки, матема­ти­ка и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология – Биоинформатика) със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник (конкурсът да бъде обявен през есенната сесия м. ноември 2013 година);

главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник – 2 места;

главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, матема­ти­ка и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки (Биохимия) със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник;

главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, матема­ти­ка и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите) със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

3. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план за специалност „Химия“ – задочно обучение, приети от ФС на ХФ с Протокол №154/16.05.2013 година, които да влязат в сила от учебната 2013/2014 година:

 • дисциплината Обща физика І във ІІ семестър с хорариум 15/0/30 да стане 20/0/30 със запазване на кредитите. Промяната влиза в сила за випуск 2013;
 • дисциплината Обща физика ІІ в ІІІ семестър с хорариум 15/20/30 да стане 20/0/30 със запазване на кредитите. Промяната влиза в сила за випуск 2013.

 

4. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план за специалност „Химия“ – редовно обучение, приети от ФС на ХФ с Протокол №154/16.05.2013 година, които да влязат в сила от учебната 2013/2014 година:

 • дисциплината Обща физика І във ІІ семестър с хорариум 30/15/45 да стане 45/0/45 със запазване на кредитите;
 • дисциплината Метрология и статистика в химията се преименува на Статистика и метрология в химията и се прехвърля от ІІІ в ІV семестър. Хорариумът от 15/30/0 се променя на 30/30/0 със запазване на кредитите. Промяната влиза в сила за випуск 2012;
 • дисциплината Аналитична химия ІІ в ІV семестър с хорариум 45/0/105 се променя на 45/0/90, като кредитите от 12 стават 10. Промяната влиза в сила за випуск 2012;
 • дисциплината Органична химия І в V семестър с хорариум 75/15/105 да стане 45/30/105 с промяна на кредитите от 13 на 12. Промяната влиза в сила за випуск 2011;
 • въвежда се нова дисциплина Стереохимия в V семестър с хорариум 15/0/0, която завършва с текуща оценка и носи 1 кредит. Промяната влиза в сила за випуск 2011;
 • дисциплината Органична химия ІІ в VІ семестър с хорариум 75/15/105 да стане 60/30/105 със запазване на кредитите. Промяната влиза в сила за випуск 2011.

 

5. РЕШЕНИЕ: АС признава на Тодор Тодоров диплома за ОКС “Бакалавър” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.2. Химически науки, издадена на 15.03.2012 година от Университета Георг Симон Ом, Нюрнберг (по предложение на ФС на ХФ с Протокол №154/16.05.2013 година).

 

6. РЕШЕНИЕ: АС приема да не бъде прекъсван трудовият договор на доц. д-р Елена Димитрова Гергова за срок от една година, считано от 11.08.2013 година.

 

7. РЕШЕНИЕ: АС приема да не бъде прекъсван трудовият договор на доц. д-р Савка Георгиева Маринова  за срок от една година, считано от 02.09.2013 година.

 

8. РЕШЕНИЕ: АС приема да не бъде прекъсван трудовият договор на доц. д-р Иван Христов Джамбов за срок от една година, считано от 09.10.2013 година.

 

9. РЕШЕНИЕ: АС приема да не бъде прекъсван трудовият договор на проф. д.б.н. Янко Ангелов Коларов за срок от една година, считано от 20.06.2013 година.

 

10. РЕШЕНИЕ: Академичният съвет утвърждава Доклад самооценка за оценяване на проект за откриване на професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, приет от ФС на ФФИТ с Протокол №155/13.05.2013 година.

 

11. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната промяна в учебния план на магистърската програма „Публична администрация“, приета от ФС на ЮФ с Протокол №21/09.05.2013 г. и влизаща в сила от учебната 2013/2014 година: променя се наименованието на дисциплината Въведение в гражданското и вещно право на Гражданскоправна основа на публичната администрация.

 

12. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебен план на магистърската програма „Актуална русистика“, приет от ФС на ФФ с Протокол №158/13.05.2013 година.

 

13. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФФ с Протокол №158/13.05.2013 година за разкриване на обучение за следдипломна квалификация за учители по немски, френски и испански език, учебния план и семестриалната такса от 500.00 лева. Реализирането на обучението да се осъществи от Катедрата по романистика и германистика в сътрудничество с организацията Заедно в час/Teach For Bulgaria с ръководител гл. ас. д-р Кана Димитрова.

 

14. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната постоянна промяна в учебния план на специалност „Лингвистика с информационни технологии с испански език“, приета от ФС на ФФ с Протокол №158/13.05.2013 година: учебните занятия по Фонетика на СИЕ  като втори чужд език да се преместят от I курс във II курс II семестър.

 

15. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФФ с Протокол №158/13.05.2013 година промени в учебни планове, както следва:

 • в специалност „Приложна лингвистика за втори чужд език: немски, френски и испански език, III курс, VI семестър, дисциплината Теория на превода на втори чужд език да се преименува в Практикум по превод;
 • в специалност „Лингвистика и информационни технологии“ с немски език като втори чужд език, II курс, III семестър, Избираема дисциплина 1 – Практикум по правопис на чуждия език да се преименува в Практическа граматика;
 • в специалност „Приложна лингвистика“ с немски език като втори чужд език, II курс, III семестър, Факултативна дисциплина 2 – Практикум по правопис на чуждия език да се преименува в Практическа граматика.

 

16. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФФ с Протокол №158/13.05.2013 година на студентите, обучаващи се по специалността „Лингвистика с информационни технологии“ (английски език и втори чужд език) да се разреши допълнително обучение извън учебния план с цел получаване на професионална квалификация „Учител по английски език“. За целта е необходимо да посещават задължителните според държавните изисквания дисциплини със съответния хорариум и да положат успешно изпитите (Психология, Педагогика, Методика на обучението по английски език, Хоспетиране, Текуща педагогическа практика, Преддипломна педагогическа практика, АВИТО). Освен тези дисциплини се включват и изучаваните предмети по английски език и литература. Студентите, които изпълнят необходимите условия, получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по английски език“, което е приложение към дипломата за висше образование, ОКС „Бакалавър“. Обучението е безплатно и е с продължителност два семестъра.

 

17. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложения от ФС на ФФ с Протокол №158/13.05.2013 година учебен план на магистърската програма „Учител по български език и литература“ със срок на обучение 4 семестъра при семестриална такса от 450.00 лева, предназначена за завършили филологически специалности без квалификация по български език и литература и без педагогическа квалификация.

 

18. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава новите учебни планове на бакалавърските програми „Етнология“ (редовно обучение), „Социална антропология“ (редовно обучение) и „Теология“ (редовно и задочно обучение), приети от ФС на ФИФ с Протокол №70/13.05.2013 година.

 

19. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава новите учебни планове на следните магистърски програми, приети от ФС на ФИФ с Протокол №70/13.05.2013 година:

 • “Етнология (общности, идентичности, култура)” – 2 семестъра (за специалисти),  такса 550 лв. на семестър и 250 лв. за подготовка и защита на дипломна работа;
 •  “Управление на културното наследство” – 3 семестъра, такса 600 лв. на семестър и 250 лв. за защита на дипломна работа;
 •  “Културен туризъм и културно проектиране” – 2 семестъра за специалисти и 4 за неспециалисти, такси съответно 550 лв. и 500 лв. на семестър, както и 250 лв. за защита на дипломна работа;
 •  “Медии, общество, култура (Журналистика, реклама, PR)” – 4 семестъра, такса  600 лв. на семестър и 250 лв. за подготовка и защита на дипломна работа;
 •  “Управление на иновациите и изследователската дейност” – 3 семестъра, такси: I и II семестър по 600 лв. на семестър;IIIсеместър – 450 лв. и 250 лв. за подготовка и защита на дипломна работа;
 •  “Социоанализа и междучовешки отношения (теория, емпирия, клинични практики)”:
  • за специалисти – 3 семестъра, такса 550 лв. на семестър и 250 лв. за подготовка и защита на дипломна работа;
  • за неспециалисти – 4 семестъра, такса 500 лв. на семестър и 250 лв. за подготовка и защита на дипломна работа;
 • ”Общество и право”– 3 семестъра, такси:  I и II семестър по 600 лв. на семестър;IIIсеместър – 450 лв. и 250 лв. за подготовка и защита на дипломна работа.

 

20. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната постоянна промяна, валидна за учебния план от 2010 г. VIII семестър на специалност „Етнология“ и приета от ФС на ФИФ с Протокол №70/13.05.2013 година: дисциплината Антропология на наследството се замества с дисциплината Културно-историческо наследство със същия хорариум и кредити.

 

21. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните постоянни промени в учебните планове на специалности „Етнология“ и „Социална антропология“, приети от ФС на ФИФ с Протокол №70/13.05.2013 година:

 • в учебния план на специалност „Етнология“, валиден от 2012 година: дисциплината Етно- и социолингвистика от III семестър се преименува на Етнолингвистика;
 • в учебния план на специалност „Етнология“, валиден от 2010 година: дисциплината Етно- и социолингвистика от VII семестър се преименува на Етнолингвистика;
 • в учебния план на специалност „Социална антропология“, валиден от 2012 г.: дисциплината Етно- и социолингвистика от III семестър се преименува на Социолингвистика;
 • в учебния план на специалност „Социална антропология“, валиден от 2010 г.: дисциплината Етно- и социолингвистика от V семестър се преименува на Социолингвистика.

 

22. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните постоянни промени в  учебния план на специалност „Социална антропология“, приети от ФС на ФИФ с Протокол №70/13.05.2013 година:

 • дисциплината Антропология на биотехнологиите и биовластта с хорариум 30/15  да бъде преместена от VI в VІII сем. без промяна на хорариума. На нейно място да се включи Антропология на медицината със същия хорариум (отVII сем.);
 • в същия учебен план да бъдат включени постоянно задължителните дисциплини: Интеркултурна комуникация (VII сем., 30/15), Антропология на киберпространството (VII сем., 30/15) и Антропология на тялото (VII сем., 30/15) на мястото на досегашните ИД 2 Социология на неравенствата и социалните стратификации и Антропология на медицината;
 • в VIIсеместър да бъдат включени постоянно в рамките на избираем модул дисциплините: Човекът и храната (30/15), Биоетични проблеми на репродуктивните технологии (30/15) и Практикум (30/15);
 • в VIII сем. да бъдат включени постоянно в рамките на избираем модул дисциплините: Биополитика на населението“ (30/15) и Социология на медицинските институции (30/15);
 • дисциплината Социална политика (30/15) се премества от VII в VIII семестър на мястото на ИД със същия хорариум (ИД се премества вVII семетър).

 

23. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната постоянна промяна в учебния план на специалност „Философия“, приета от ФС на ФИФ с Протокол №70/13.05.2013 година: хорариумът на дисциплината Държавна преддипломна практика (VIII летен семестър) се увеличава от 30/0 на 30/15, извънаудиторната заетост се намалява от 60 на 45 часа и кредите се запазват 3 (три). Промяната влиза в сила от учебната 2013/2014 година.

 

24. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните постоянни промени в учебните планове от 2012 година на специалности „Социална антропология“ и „Етнология“, приети от ФС на ФИФ с Протокол №70/13.05.2013 година:

 • в учебния план на специалност „Социална антропология“ от 2012 г. дисциплината Социология на неравенствата и социалните стратификации с хорариум 30/15  да бъде преместена от IV в VІ сем. без промяна на хорариума. На нейно място да бъде включена дисциплината Eтносоциология със същия хорариум (от VI в IV сем);
 • в учебния план на специалност „Етнология“ от 2012 г. дисциплината Културно-историческо наследство с хорариум 30/15 да бъде преместена от IV в VІ сем. без промяна на хорариума. На нейно място да се включи дисциплината Eтносоциология със същия хорариум (от VI в IV сем).

 

25. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната еднократна промяна в учебния план на специалност „Философия“, приета от ФС на ФИФ с Протокол №70/13.05.2013 година: за учебната 2013/2014 година часовете по Философия на Новото време (XIX век), част I,  за III курс да бъдат взети от доц. д-р Райчо Пожарлиев БЛОКОВО вместо от доц. д-р Емил Григоров. Промяната се налага поради продължителния престой на доц. Григоров в чужбина и невъзможността му да взима часовете. Поради тази причина, до назначаването на нов преподавател по дисциплините Етика и Философия на Новото време (XIX век), доц. Григоров ще бъде в неплатен отпуск, а часовете му ще бъдат взети от други щатни и хонорувани преподаватели.

 

26. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика с Протокол №20/15.05.2013 година:

1) Актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър”, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година на следните специалности към Факултета по математика и информатика

 • „Информатика” (редовно и задочно обучение)
 • „Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение)
 • „Софтуерни технологии и дизайн” (редовно и задочно обучение)
 • „Бизнес математика” (редовно обучение)

            2) Актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър” за специалност „Информатика” (редовно и задочно обучение) за започналите обучението в тази специалност през:

                  а) учебната 2012/2013 година (от ІІ курс)

                  б) 2011/2012 година (от ІІІ курс)

                  в) 2010/2011 година (от ІV курс)

            3) Актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър” за специалност „Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение) за започналите обучението в тази специалност през:

                        а) учебната 2012/2013 година (от ІІ курс)

                        б) 2011/2012 година (от ІІІ курс)

                        в) 2010/2011 година (от ІV курс).

           

27. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава частичните промени, приети от Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика с Протокол №20/15.05.2013 година и влизащи в сила от учебната 2013/2014 година в учебните планове на следните специалности по професионално направление 4.5. Математика:

 • за специалност „Математика”

а) в ІV курс, Б триместър – дисциплината Механика се заменя с Теория на игрите (30/0/40);

 • за специалност „Приложна математика”

а) в ІV курс, Б триместър – дисциплината Механика се заменя с Теория на игрите (30/0/40);

б) в ІV курс, Б триместър – дисциплината Информационно моделиране се заменя със Статистически софтуер (30/0/40);

 • за специалност „Бизнес математика”

а) във ІІ курс, А триместър на учебната 2013/2014 година дисциплината Математически анализ 2 се заменя със Софтуерни системи по математика.   

 

28. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава частичните промени, приети от Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика с Протокол №20/15.05.2013 година и влизащи в сила от учебната 2013/2014 година в учебните планове на следните специалности по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...:

 • за специалност  „Математика и информатика”

а) в ІІІ курс, Б триместър – дисциплината Теория на числата се заменя с Методи за решаване на математически задачи  (20/20/0);

б) във ІІ курс, Б триместър – дисциплината Теория на вероятностите и математическа статистика се изучава в общ хорариум (40/20/20).       

 

29. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФМИ (Протокол №20/15.05.2013 година) наименованието на Факултета по математика и информатика да бъде променено на Факултет по математика, информатика и информационни технологии от началото на учебната 2013/2014 година. 

 

30. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ПФ (Протокол №11/10.05.2013 година) за провеждане на обучение от Педагогическия факултет на територията на филиал „Любен Каравелов“ в гр. Кърджали по магистърската програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (след ОКС „Бакалавър“) – 3 семесъра задочно обучение при семестриална такса 450 лева, професионална квалификация педагог, детски и начален учител за учебната 2013/2014 година.

 

31. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ПФ (Протокол №11/10.05.2013 година) за провеждане на обучение от Педагогическия факултет на територията на филиал „Любен Каравелов“ в гр. Кърджали по магистърската програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (след ОКС „Професионален бакалавър“) – 6 семесъра задочно обучение при семестриална такса 450 лева, професионална квалификация педагог, детски и начален учител за учебната 2013/2014 година.

 

32. РЕШЕНИЕ: АС удостоява акад. Антонио Фернандес Де Бухан и Фернандес с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

 

33. РЕШЕНИЕ: АС удостоява проф. д-р Василка Кирилова Тъпкова-Заимова с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

 

34. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на Министъра на физическото възпитание и спорта тенисистката Цветана Пиронкова да бъде записана в специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ на Педагогическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ на основание чл. 68, ал. 6 от Закона за висшето образование в Република България.

 

 

Вярно с оригинала:                                                             ПРОТОКОЛЧИК:

                                  /Р. Гайдажиева/                                                                   /Мария Зайкова/

Последна промяна на 08 Август 2013
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол