web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2013 г. » Решения на Академичния съвет от 17.06.2013 г.

Решения на Академичния съвет от 17.06.2013 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 17.06.2013 година

      (Протокол  №  25)    

 

 

1. РЕШЕНИЕ: АС приема корекциите на плана по Бюджета на ПУ „Паисий Хилендарски“ за месец юни 2013 година, както следва:

 1. По приходите:

          1. Увеличение на §§4501 – Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната – с 20000 лв.

Б. По трансферите:

Корекция на субсидия за капиталови разходи:

1. Намаление на субсидия за капиталови разходи на Университет – гр. Пловдив, от 150494 лв. на 130494 лв.

2. Увеличение на субсидия за капиталови разходи на Филиал – гр. Смолян, от 30000 лв. на 50000 лв.

В. По разходите:

          1. Корекция на плана по бюджета на капиталовите разходи на Университет – гр. Пловдив:

 • §§5202 – Придобиване на сгради – увеличение с 800000 лв.
 • §§5203 – Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – намаление с   920000 лв.
 • §§5205 – Придобиване на стопански инвентар – увеличение със 100000 лв.

                2. Корекция на плана по бюджета за капиталовите разходи на Филиал – гр. Смолян, по §§ 5203 – Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – увеличение с 20000 лв.

 

2. РЕШЕНИЕ: АС обявява конкурс за заемане на академичната длъжност:

доцент по област на висшето образование 8. Изкуства; професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Пластична анатомия и рисуване) със срок 3 (три) месеца от обявяването му в ДВ.

 

3. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализирания учебен план на специалност “Химия и физика” – редовно обучение, влизащ в сила от учебната 2013/2014 година и приет от ФС на ХФ с Протокол №154 А/14.06.2013 година.   

 

4. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ХФ с Протокол №154А/14.06.2013 година промяна в учебния план на специалност „Химия“ – задочно обучение, която да влезе в сила от учебната 2013/2014 година, а именно: дисциплината Метрология и статистика в химията в ІV семестър се променя на Статистика и метрология в химията със запазване на хорариума и кредитите.

 

5. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове на специалност „Право“ – редовно и задочно обучение, приети от ФС на ЮФ с Протокол №22/10.06.2013 г., както следва:

 • учебен план на специалност „Право“, редовно обучение, в сила за I и II курс на учебната 2013/2014 година;
 • учебен план на специалност „Право“, задочно обучение, в сила за I и II курс на учебната 2013/2014 година;
 • учебен план на специалност „Право“, редовно обучение, в сила за III, IV и V курс на учебната 2013/2014 година;
 • учебен план на специалност „Право“, задочно обучение, в сила за III, IV и V курс на учебната 2013/2014 година.

 

6. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет на НАОА при акредитацията на докторските програми по „Граждански процес“, „История на държавата и правото“ и „Наказателно право“ от професионално направление 3.6. Право, област на висше образование Социални, стопански и правни науки в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, приет от ФС на ЮФ с Протокол №22/10.06.2013 година.

 

7. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка на професионално направление 3.7. Администрация и управление, приет от ФС на Факултета по икономически и социални науки с Протокол №79/17.06.2013 година.

 

8. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на специалност „Политология“ за ОКС „Бакалавър“, приети от ФС на ФИСН с Протокол №79/17.06.2013 година:

 • дисциплината История на международните отношения от V семестър се премества в VІ семестър;
 • дисциплината Теория на международните отношения от VІ семестър се премества в V семестър;
 • дисциплината Емпиричен политологически анализ се замества с практика;
 • дисциплината Международна икономика в ІV семестър се замества с дисциплината Политическата промяна;
 • избираемата дисциплината Теория на публичния избор в ІІІ семестър се замества с дисциплината Партийни системи и партийни структури в балканските  страни.

 

9. РЕШЕНИЕ: АС приема да не бъде прекратяван трудовият договор на проф. д-р Иван Марков Иванов за срок от една година, считано от 13.10.2013 година.

 

10. РЕШЕНИЕ: АС приема да не бъде прекратяван трудовият договор на проф. д-р Георги Борисов Кузманов за срок от една година, считано от 19.11.2013 година.

 

11. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните семестриални такси за платените форми на обучение за учебната 2013/2014 година във Факултета по математика и информатика, приети от ФС на ФМИ с Протокол №21/12.06.2013 година:

 

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • “Софтуерни технологии”(обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 860 лв.;
 • “Софтуерни технологии” (обучение 2 г.) – 4 семестриални такси по 860 лв.;
 • “Бизнес информатика с английски език” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 860 лв.;
 • “Бизнес информатика с английски език” (обучение 2 г.) – 4 семестриални такси по 860 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 980 лв.;
 • “Приложна математика” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 860 лв.;
 • “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 660 лв.;
 • “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (обучение 2 г.) – 4 семестриални такси по 660 лв.;
 •   “Обучение по математика в училище” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 760 лв.;
 •  “Обучение по информационни технологии в началното училище (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 660 лв.
 •  “Обучение по информационни технологии в прогимназията” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 660 лв.

 

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • “Учител по информатика и информационни технологии” (обучение 1 г.) 2 семестриални такси по 460 лв.;
 • “Учител по математика” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 460 лв.
 • “Учител по информатика и информационни технологии” (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация “Учител по математика” във ФМИ на ПУ) – две такси по 240 лв.
 • “Учител по математика” (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация “Учител по информатика и информационни технологии” във ФМИ на ПУ) – две такси по 240лв.

 

3)ЗА КАНДИДТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА

 •  за провеждане на 40-часов курс – 250 лв.
 •  за провеждане на 80-часов курс – 450 лв.

4) ЗА КАНДИДТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО  МАТЕМАТИКА

 •  за провеждане на 40-часов курс – 200 лв.
 •  за провеждане на 80-часов курс – 380 лв.

 

12. РЕШЕНИЕ: АС приема да не бъде прекратяван трудовият договор на проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов за срок от 1 (една) година, считано от 06.10.2013 г.

 

13. РЕШЕНИЕ: АС приема да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Георги Димитров Костадинов за срок от 1 (една) година, считано от 21.10.2013 година. 

 

14. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната постоянна промяна в учебния план на специалност „Археология“, випуск 2012/2013, влизаща в сила от учебната 2013/2014 година без промяна в кредитите на същите дисциплини, приета от ФС на ФИФ с Протокол №72/10.06.2013 година:

 

Дисциплина

Част

Семес-тър

Форма на оценяване

Праисторическа археология от 30/30 на 30/15

І част

1 сем.

И (изпит)

Историография от 45/0 на 30/0

 

1 сем.

И (изпит)

Етнология от 30/0 на 15/0

 

1 сем.

И (изпит)

Праисторическа археология от 30/30 на 30/15

ІІ част

2 сем.

И (изпит)

История на Византия от 45/15 на 30/15

 

3 сем.

И (изпит)

Средновековна балканска история от 30/0 на 15/0

 

4 сем.

И (изпит)

История на България ХV – ХVІІ в. от 30/15 на 15/15

 

4 сем.

И (изпит)

История на Русия ІХ – ХVІІ в. от 30/0 на 15/0

 

4 сем.

И (изпит)

Нова обща история от 30/0 на 15/0

І част

5 сем.

И (изпит)

Език от 45/0 на 30/0

 

5 сем.

И (изпит)

Нова обща история от 30/15 на 15/15

ІІ част

6 сем.

И (изпит)

История на България (1878 – 1944) от 30/15 на 15/15

І част

6 сем.

И (изпит)

Език от 90/0 на 60/0

 

6 сем.

И (изпит)

История на БПЦ от 45/30 на 45/15

 

8 сем.

И (изпит)

 

15. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната промяна в учебния план на магистърската програма „Медийна комуникация (журналистика, реклама, PR)“, приета от ФС на ФИФ с Протокол №72/10.06.2013 година: еднократно включване на учебна дисциплина Медии и религии с хорариум 20 часа лекции в 4-ти (последен) семестър на магистърската програма.

 

16. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната постоянна промяна в учебния план на специалност „Социология“, приета от ФС на ФИФ с Протокол №72/10.06.2013 година: учебните дисциплини Микроистория и социология на публичността и Социология на биотехнологиите и биовластта да се изучават в осми (летен) семестър при запазване на хорариума.

 

17. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната постоянна промяна в учебния план на на бакалавърската програма “Социология и науки за човека”, приета от ФС на ФИФ с Протокол №72/10.06.2013 година: учебната дисциплина Демография за социолози (хорариум 30/15, 4 кредита) да се изучава вместо в трети (зимен) семестър в четвърти (летен), а на нейно място да премине за изучаване от четвърти (летен) в трети (зимен) семестър Факултативно избираема дисциплина (широкопрофилна) от Модул 1, която носи същия брой кредити.

 

18. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната постоянна промяна в учебния план на бакалавърската програма “Социология на правото, икономиката и иновациите”, приета от ФС на ФИФ с Протокол №72/10.06.2013 година: учебната дисциплина Макроикономика да се изучава вместо във втори (летен) в първи (зимен) семестър, а дисциплината История на социологията да премине за изучаване от първи (зимен) във втори (летен) семестър. Промяната се налага, за да се осигури провеждане на обучението в поток с бакалавърска програма  „Социология и науки за човека”.

 

19. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната постоянна промяна в учебния план на специалност “Социология”, приета от ФС на ФИФ с Протокол №72/10.06.2013 година: учебната дисциплина Съвременни социални изследвания на науката и технологиите да се изучава вместо в пети (зимен) в шести (летен) семестър. Промяната се налага, за да се осигури провеждане на обучението в поток с бакалавърска програма „Социология на правото, икономиката и иновациите”.

 

20. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклада самооценка и учебния план за разкриване на нова бакалавърска програма “Педагогика на обучението по История и Философия” от професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ... към ФИФ, приети от ФС на ФИФ с Протокол №72/10.06.2013 година.

 

21. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ПФ с Протокол №12/04.06.2013 г.    учебни планове на магистърски програми, обучението по тях и семестриалните им такси за учебната 2013/2014 година, както следва:

 • учебен план и обучение по магистърска програма „Начална училищна педагогика и чужд език“ за бакалаври от направления Филология /с английски език/ и Педагогика на обучението по... /с английски език/ задочно обучение, срок на обучение 4 семестъра и такса 450 лв. на семестър;
 • учебен план на магистърска програма „Училищна психология“ – редовно обучение, държавна поръчка, 2 семестъра, за завършили специалност „Психология“;
 • учебен план на магистърска програма „Психология на управлението“ – редовно обучение, държавна поръчка 2 семестъра, за завършили специалност „Психология“;
 • учебен план на магистърска програма „Приложна психология“ – редовно обучение, държавна поръчка, 2 семестъра, за завършили специалност „Психология“;
 • учебен план и обучение по магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ за неспециалисти, задочно обучение, срок на обучение 5 семестъра и такса 450 лв. на семестър.

 

22. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните приети от ФС на ПФ с Протокол №12/04.06.2013 г. промени в учебния план на специалност „Специална педагогика“, считано от учебната 2013/2014 година:

 • да се допълни досега даваната професионалната квалификация Специален педагог-логопед, Учител на деца с езиково-говорни нарушения. Или Специален педагог, Учител на деца с умствена изостаналост;
 • учебната дисциплина Психология на аномалното развитие в четвърти семестър се променя в Специална психология със запазване на хорариума и броя на кредитите;
 • учебната дисциплина Психология на личността в четвърти семестър се заменя с Персонална идентичност при лица със СОП със запазване на хорариума и броя на кредитите;
 • учебната дисциплина Основи на педагогиката за лица с умствена изостаналост в пети семестър с хорариум 30+0+0 се заменя с учебната дисциплина ТКД с терапия при УИ със запазване на хорариума и броя на кредитите, а учебната дисциплина ТКД с терапия при УИ с хорариум 45+15+0 се заменя с учебната дисциплина Основи на педагогиката за лица с умствена изостаналост със запазване на хорариума и броя на кредитите;
 • учебната дисциплина Логоритмика в шести семестър се заменя с учебната дисциплина Алтернативни методи за логопедична терапия със запазване на хорариума и броя на кредитите;
 • учебната дисциплина Ориентиране и мобилност в пети семестър с хорариум 0+30+15 се заменя с учебната дисциплина Индивидуални образователни програми при СОП с хорариум 45+15+15 със запазване на броя на кредитите;
 • учебната дисциплина Патопсихология в четвърти семестър се заменя с учебната дисциплина Психопатология със запазване на хорариума и броя на кредитите.

 

23. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ПФ с Протокол №12/04.06.2013 г. промени в учебния план на специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, влизащи в сила от учебната 2013/2014 г. за 1,2,3 и 4 курс.

 

24. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ПФ с Протокол №12/04.06.2013 г. еднократна промяна за учебната 2013/2014 г. в учебните планове на специалности „Педагогика на обучението по музика“ и „Педагогика на обучението по бит и технологии“, както следва: във втори курс трети семестър да отпадне дисциплината Дидактика с хорариум 30+0+0 и да бъде заменена с дисциплината Педагогическа психология с хорариум 30+0+0.

 

25. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ПФ с Протокол №12/04.06.2013 г. еднократна промяна в учебния план на специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ за учебната 2013/2014 година, както следва:

 • във втори курс трети семестър да отпадне дисциплината Перспектива 1 част с хорариум 30+0+0, да бъде заменена с дисциплината Педагогическа риторика с хорариум 15+0+15
 • във втори курс четвърти семестър да отпадне дисциплината Перспектива 2 част с хорариум 15+0+15, да бъде заменена с дисциплината Педагогическа риторика с хорариум 15+0+15.

 

 

26. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ПФ с Протокол №12/04.06.2013 г. еднократна промяна в учебния план на специалност „Педагогика на обучението по бит и технологии“ за 2013/2014 година, а именно: в трети курс шести семестър хорариумът на  дисциплината Маркетинг да се промени от 15+15+0 на 30+0+0.

 

27. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ПФ с Протокол №12/04.06.2013 г. да бъде открита и осъществена процедура за оценяване на Проект за откриване на професионално направление 8.2. Изобразително изкуство за специалност „Графичен дизайн с реклама“ за ОКС „Бакалавър“ редовно обучение и специалност „Графичен дизай за реклама и мултимедия“ за ОКС „Магистър“ задочно обучение, съгл. чл. 81, ал. 1, т. 4 (или т. 5, или т. 6) и ал. 8 от Закона за висшето образование (ЗВО).

 

28. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ПФ с Протокол №12/04.06.2013 г. учебен план на специалност „Графичен дизайн с реклама“ за ОКС „Бакалавър“ редовно обучение и учебен план на магистърска програма „Графичен дизайн за реклама и мултимедия“ – 3 семестъра задочно обучение.

 

29. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава обучение по следните приети от ФС на ПФ с Протокол №12/04.06.2013 г. специализации, допълнителни квалификации и курсове за учебната 2013/2014 г. към Педагогически факултет:

 • специализация „Съдебна психология“ – 2 семестъра задочно обучение при семестриална такса 500 лв. ;
 • курс за придобиване на професионална квалификация „помощник-възпитатели“ за учебната 2013/2014 г. – два семестъра обучение. Такса за обучение, както следва:

-за курс на работещи в ДГ, който се води в Университета – 150 лв. на семестър;

-за курс на работещи в ДГ, който се води извън Университета – 180 лв. на семестър;

-за курс на неработещи в ДГ, провеждащ се в Университета – 180 лв. на семестър.

 • допълнителна квалификация „Предучилищна педагогика“, задочна форма на обучение, която може да бъде индивидуална, дистанционна и групова със срок на обучение 1 г., 6 м., квалификация „педагог-детски учител“. Семестриалната такса е, както следва:

- за индивидуална и дистанционна форма на обучение – 450 лв.

- за групово обучение – 300 лв.

 • допълнителна квалификация на специалност „Начална училищна педагогика“, задочно обучение, срок на обучение 3 семестъра, квалификация – „педагог-начален учител“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“, с такса за индивидуално обучение 450 лв. на семестър, за групово обучение – 300 лв. на семестър.

 

30. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ПФ с Протокол №12/04.06.2013 г. избираеми и факултативни дисциплини за специалност „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ за учебната 2013/2014 година, както следва:

 • избираеми дисциплини II част – IV сем. (хорариум 0+10+30): Основи на дирижирането, Сценично поведение, Инструментален съпровод;
 • избираеми дисциплини III част – IV сем. (хорариум 0+10+30): Музикален сценарий.

 

31. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава неплатен годишен отпуск на доц. д-р Ани Христова Епитропова, считано от 01.08.2013 г. до 31.07.2014 г. (по предложение на ФС на ПФ с Протокол №12/04.06.2013 година).

 

32. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от ФС на ФФИТ с Протокол №156/12.06.2013 г. актуализирани и нови учебни планове, както следва:

            А) Промени в учебните планове за специалностите:

 • „Физика и математика“ за ОКС „Бакалавър“ редовно обучение;
 • „Физика и астрономия“ за ОКС „Бакалавър“ редовно обучение;

            Б) Нови учебни планове за специалностите:

 • „Инженерна  физика“ за ОКС „Бакалавър“ редовно обучение;
 • „Инженерна  физика“ за ОКС „Бакалавър“ задочно обучение;
 • „Информационна физика и телекомуникации“ за ОКС „Бакалавър“ редовно обучение;
 • „Учител по физика“ за ОКС „Магистър“, 2 сем., задочно обучение.

 

33. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следното правило: кандидат-студентите, които са класирани на национални олимпиади и регионални състезания за зрелостници или притежават сертификат по чужд език, който е приравнен от съответната изпитна комисия към отлична оценка, имат право да се запишат като студенти на Пловдивския университет по първо желание в периода 18 юни 2013 г. – 2 юли 2013 г.

 

34. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава допълнителната възможност балообразуването за прием на студенти в специалност „Теология“ да се осъществява и с издържан кандидатстудентски изпит по Български език или по История наред с обявените ДЗИ в кандидатстудентския справочник за 2013/2014 година.  

 

35. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Стопанско управление“, ОКС „Бакалавър“ редовно обучение, приет от ФС на Филиала в гр. Кърджали с Протокол №1/18.03.2013 година.

 

  

Вярно с оригинала:                                                                                   ПРОТОКОЛЧИК:

                                  /Р. Гайдажиева/                                                                   /Мария Зайкова/

 

 

Последна промяна на 09 Август 2013
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg