web accessibility bulgarian flag english flag
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2013 г. » Решения на Академичния съвет от 15.07.2013 г.

Решения на Академичния съвет от 15.07.2013 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

на Академичния съвет

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

от заседанието, проведено на 15.07.2013 година

     (Протокол  №  26)    

 

 

1. РЕШЕНИЕ: АС приема при необходимост през месец септември 2013 година да бъде проведена допълнителна сесия кандидатстудентски изпити за прием на студенти през учебната 2013/2014 година.

 

2. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните корекции в приетите миналата година Правила за организация на учебния процес, които да влязат в сила за учебната 2013/2014 година:

 1. Часовете по практически български език, които щатни преподаватели към Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти водят на студенти по европейските програми „Сократ-Еразъм“, Цеепус и други, се заплащат за сметка на Департамента. Решението влиза в сила за учебната 2012/2013 и 2013/2014 година.
 2. Във връзка с обучението по учебните дисциплини „Практика на специалността“ и „Преддипломен стаж“, изучавани в специалностите на ФМИ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, да се реализира провеждането на практиката и стажа по групи, което да формира часове за академичните наставници и менторите съгласно учебния план. Академичният наставник (преподавател от ФМИ) провежда определения брой часове за всяка група съгласно заповедта на Ректора на ПУ за броя на групите за обучение. Менторът (фирменият наставник) за всеки 20 часа от учебния план се хонорува с по 1 (един) лекторски час на студент от обучаваната група и получава заплащане за 1 (един) лекторски час съгласно решение на ФС за съответната учебна година.
 3. Лекциите и упражненията, водени на чужд език от специалисти в съответната научна област, различни от филолози, да се отразява в индивидуалния план на преподавателите, като1 час лекция се приравнява на 4 часа упражнения, а 1 час упражнение – на 2 часа.
 4. Нефилологическите бакалавърски и магистърски програми могат да бъдет провеждани на чужд език от преподаватели нефилолози, притежаващи съответните езикови компетентности.
 5. Наднормени часове се изплащат над  утвърдения годишен норматив.
 6. Наднормени часове над удвоения годишен норматив  се изплащат по 0.5.
 7. Към т. 3: Две трети от годишния норматив трябва да бъде изпълнен от аудиторна заетост.
 8. Към т. 3: За държавните изпити по държавно регулираната специалност „Право“ може да се определи по-високо възнаграждение поради усложнената организация и провеждане, регламентирани в нормативен акт, с решение на ФС в рамките на предвидения бюджет.
 9. Към т. 8: На хонорувани асистенти/докторанти за провеждане на упражнения/лекции при държавно регулираната специалност „Право“ могат да се заплащат хонорари в по-висок размер с решение на ФС в рамките на предвидения бюджет. Правилото важи и за т. 5.
 10. Към т. 12: отпада думата „хабилитирани“ (правилото важи и за т. 5).

След нанасяне на горните допълнения в Правилата за организация на учебния процес през учебната 2013/2014 година същите да бъдат публикувани в сайта на Университета.

 

3. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки за ОКС „Бакалавър” и за ОКС „Магистър”, приет от ФС на ФМИ с Протокол №23/10.07.2013 г.

 

4. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФМИ (Протокол №23/10.07.2013 година) за капацитет на професионално направление 4.6. Информатика и компю­търни науки в ПУ “Паисий Хилендарски”, както следва:

 • за ОКС „Бакалавър“ – 1920 (1200 редовно обучение и 720 за­дочно обучение);
 • за ОКС „Магистър“ – 500 (400 редовно обучение и 100 задочно обучение);
 • общо за направлението – 2420 студенти (1600 редовно обучение и 820 задочно обучение).

 

5. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава промяна в наименованието на магистърска програма във Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали, от „Национална и регионална сигурност“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност на „Българска национална идентичност и сигурност“ в професионално направление 2.2. История и археология и актуализирания ѝ учебен план. Промените са  приети от ФС на ФИФ с Протокол №71/27.05.2013 година и влизат в сила от учебната 2012/2013 г. (важат за випуск 2011/2012 г. и следващите).

 

6. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава обучение за допълнителната професионална квалификация „Учител по религия (православие)“ за лица с учителска правоспособност (по предложение на ФС на ФИФ с Протокол №72/10.06.2013 година). Обучението ще се провежда в ПУ „Паисий Хилендарски“, както и като изнесено обучение във Филиала на ПУ в град Смолян.

Срок на обучение: два семестъра  в рамките на една учебна година.   

Форма на обучение: задочна (съботно-неделна).

Вид и цена на обучението: групово – 280 лв./семестър; индивидуално – 380 лв./семестър.

Общ хорариум: 240 часа.     

Форма на дипломиране: Държавен изпит.

Документ за завършване: Свидетелство за професионална квалификация.

 

7. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните постоянни промени в учебния план на бакалавърскaта програмa „Социология на правото, икономиката и иновациите”, приети от ФС на ФИФ с Протокол №73/08.07.2013 година и влизащи в сила от учебната 2013/14 година:

 • учебната дисциплина Макроикономика да се изучава във втори вместо в първи семестър. Хорариумът на дисциплината да бъде променен от 45/30, 6 кредита, на 30/30, 5 кредита;
 • учебната дисциплина Социология на правото да се изучава в трети вместо във втори семестър.
 • учебната дисциплина Семиотика за социолози да се изучава в първи вместо в трети семестър.
 • учебната дисциплина История на Новото време (научни, философски и социални идеи) да се изучава с хорариум 30/30, 5 кредита, вместо 30/15, 5 кредита.

 

8. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план на специалност „История“, задочна форма на обучение,  от професионално направление 2.2. История и археология, приет от ФС на ФИФ с Протокол №73/08.07.2013 година и влизащ в сила от учебната 2013/2014 година.

 

9. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от ФС на ФИФ с Протокол №73/08.07.2013 година документация по процедурата за САНК във връзка с изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет на НАОА и получена оценка 5,60 при програмна акредитация на специалност „Теология“ от професионално направление 2.4. Религия и теология.

 

10. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план на специалност „Теология“, задочна форма на обучение, след „Професионален бакалавър“, от професионално направление 2.4. Религия и теология, приет от ФС на ФИФ с Протокол №73/08.07.2013 година и влизащ в сила от учебната 2013/2014 година.

 

11. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната постоянна промяна в учебния план на специалност „Теология“, редовна форма на обучение, приета от ФС на ФИФ с Протокол №73/08.07.2013 година и влизаща в сила от учебната 2013/2014 година: към дисциплината Християнско изкуство да бъде включено пътуване с учебна цел до български манастири в рамките на 3 (три) дни за студентите от ІІІ (трети) курс.

 

12. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебните планове и такси на следните магистърски програми за учебната 2013/2014 година, приети от ФС на ФИФ с Протокол №73/08.07.2013 година:

 1. „Българската история в балкански и европейски контекст“ – за специалисти: два семестъра, такса по 620 лв. на семестър; за неспециалисти: три семестъра, такса по 580 лв. на семестър.
 2. „Архивистика и документалистика“ – четири семестъра, такса по 560 лв. на семестър.
 3. „Дипломация и международни отношения“ – четири семестъра, такса по 560 лв. на семестър.
 4. “Институции и държавни традиции“ – четири семестъра, такса по 560 лв. на семестър.
 5. „История и цивилизации на Стария и Новия свят“ – за специалисти: два семестъра, такса по 620 лв. на семестър.

 

13. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за програмна акредитация на ОКС „Магистър” по специалност „Публична администрация“, приет от ФС на ЮФ с Протокол №21/09.05.2013 година.

 

14. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните магистърски програми и такси към Юридическия факултет за учебната 2013/2014 година, приети от ФС на ЮФ с Протокол №23/04.07.2013 година:

 • „Публична администрация“ – задочно обучение, 3 семестъра при семестриална такса 800 лева;
 • „Международни отношения“ – задочно обучение, 4 семестъра при семестриална такса 800 лева.

 

15. РЕШЕНИЕ: АС приема, че:

 1. От Академията на МВР може да се прави прехвърляне в специалност „Право“ задочна форма на обучение, като се заплаща за учебната 2013/2014 година определената семестриална такса в размер на 404.80 лв.
 2. Студентите от магистърска програма „Право“ довършват обучението си срещу заплащане на семестриална такса в размер на 800 лв.

 

16. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на ФИСН с Протокол №79/17.06.2013 г. актуализирани учебни планове за учебната 2013/2014 година на следните специалности:

1.ОКС „Бакалавър” по:

 • Макроикономика – редовно и задочно обучение;
 • Маркетинг – редовно и задочно обучение;
 • Стопанско управление – редовно и задочно обучение;
 • МИО – редовно обучение;
 • Финанси – редовно и задочно обучение;
 • Политология – редовно обучение.

2.ОКС „Магистър” по:

 • Счетоводство и анализ;
 • Финансов мениджмънт
 • Бизнес администрация;
 • Бизнес комуникации и връзки с обществеността;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Международна търговия;
 • Корпоративно управление;
 • Мениджмънт на корпоративната сигурност;
 • Счетоводство;
 • Бизнес икономика.

 

17. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Финанси“ в ОКС „Магистър“ след „Професионален бакалавър“, приет от ФС на ФИСН с Протокол №79/17.06.2013 година.

 

18. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на ФИСН  (Протокол №79/17.06.2013 г.) за обявяване на следните магистърски програми и такси за учебната 2013/2014 г.:

1. ОКС „Бакалавър“

 • Счетоводство и анализ
 • Финансов мениджмънт
 • Бизнес администрация
 • Международна търговия

Продължителност на обучението:

- 1 година (два семестъра) за завършили ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика.

- 2 години (четири семестъра) за завършили ОКС „Бакалавър“ от други професионални направления.

Такса за един семестър – 800 лв.

 • Бизнес комуникации и връзки с обществеността;
 • Управление на човешките ресурси;

Продължителност на обучението: 3 семестъра

Такса за един семестър: 800 лв.

2. ОКС „Професионален бакалавър“ по професионално направление 3.7. Администрация и управление

 • Корпоративни управление
 • Мениджмънт на корпоративната сигурност

Продължителност на обучението: 2 години (четири семестъра)

Такса за един семестър – 800 лв.

3. ОКС „Професионален бакалавър“ по професионално направление 3.8. Икономика

 • Бизнес икономика
 • Счетоводство                     

Продължителност на обучението: 2 години (четири семестъра)

Такса за един семестър – 800 лв.

4. Изнесена магистърска програма по Мениджмънт в туризма за учебната 2013/2014 година във Филиала в гр. Смолян:

Редовно обучение:

Продължителност на обучението:

- 1 година (два семестъра) за завършили ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 3.9. Туризъм при семестриална такса 650 лв.

-  2 години (4 семестъра) за завършили ОКС „Бакалавър“ от други професионални направления при семестриална такса 650 лв.

Задочно обучение:

Продължителност на обучението:

- 2 години (4 семестъра) за завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ от други професионални направления при семестриална такса 600 лв.

- 2 години (4 семестъра) за завършили ОКС „Професионален бакалавър“ в същото професионално направление при семестриална такса 600 лв.

5. Изнесена магистърска програма по Бизнес администрация за завършили ОКС „бакалавър” в професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика за учебната 2013/2014 година във Филиал „Любен Каравелов“, гр. Кърджали.

Продължителност на обучението: 1 година (два семестъра)

Такса за един семестър: 600 лв.

6. Магистърска програма по Културни и социални дейности в туризма за завършили ОКС „Бакалавър“, изпълнявана от Филологическия факултет.

Продължителност на обучението: 3 семестъра

Такса за един семестър: 800 лв.        

7. Изнесена магистърска програма по Бизнес икономика за завършили ОКС „Професионален бакалавър” в професионално направление 3.8. Икономика за учебната 2013/2014 година в Колежа по МТМ – гр. София.

Продължителност на обучението: 2 години (четири семестъра)

Такса за един семестър: 800 лв.

 

19. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните такси за магистърски програми и допълнителни квалификации в Химическия факултет за учебната 2013/2014 година, приети от ФС на ХФ с Протокол №155/01.07.2013 година:

 

Магистърска програма

Форма на обучение

Семестриална такса

Медицинска химия

редовно (2 семестъра)

задочно (2 семестъра)

900 лв.

700 лв.

Медицинска химия

за неспециалисти

редовно (4 семестъра)

задочно (4 семестъра)

900 лв.

700 лв.

Химия и екология

редовно (2 семестъра)

задочно (2 семестъра)

800 лв.

750 лв.

Хранителна химия

редовно (2 семестъра)

задочно (2 семестъра)

800 лв.

600 лв.

Спектрохимичен анализ

задочно (2 семестъра)

700 лв.

Спектрохимичен анализ

за неспециалисти

задочно (4 семестъра)

700 лв.

Компютърна химия

задочно (2 семестъра)

700 лв.

Учител по химия

задочно (2 семестъра)

400 лв.

Допълнителни квалификации и курсове

Високоефективна течна хроматография

задочно (1 семестър)

700 лв.

Учител по химия

редовно (3 семестъра)

задочно (3 семестъра)

200 лв.

150 лв.

Учител по химия

за неспециалисти

задочно (3 семестъра)

300 лв.

Учител по “Човекът и природата”

задочно (2 семестъра)

400 лв.

Курс “Активно обучение по природни науки”

когато курсът се провежда на територията на Химическия факултет – 5 учебни часа

20 лв.

когато курсът се провежда в други градове – 5 учебни часа

25 лв.

Курс “Рефлексия и обучение по природни науки”

когато курсът се провежда на територията на Химическия факултет – 4 учебни часа

20 лв.

когато курсът се провежда в други градове – 4 учебни часа

25 лв.

Курс “Екологично възпитание чрез обучението по природни науки”

когато курсът се провежда на територията на Химическия факултет – 5 учебни часа

25 лв.

когато курсът се провежда в други градове – 5 учебни часа

30 лв.

Курс “Базова статистика и метрология в химичния анализ”

8 часа

120 лв.

Курс “Вътрешнолабораторно валидиране на процедурата на изпитване при химични анализи”

8 часа

120 лв.

Курс “Неопределеност при химични изпитвания и изготвяне бюджет на неопределеността на резултати от химични анализи”

8 часа

120 лв.

 

20. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава новите учебни планове на следните магистърски програми, приети от ФС на Химическия факултет с Протокол №155/01.07.2013 година:

 • „Медицинска химия“ – редовно и задочно обучение
 • „Медицинска химия за неспециалисти“ – редовно и задочно обучение.

 

21. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните учебни планове и обучение по магистърска програма „Логопедагогика“ за учебната 2013/2014 г., приети от ФС на ПФ с Протокол №13/02.07.2013 година:

 • Учебен план за специалисти, задочно обучение, 4 семестъра, професионална квалификация „педагог, логопедагог“. Магистърската програма е предназначена за лица, завършили висше образование „Професионален бакалавър“ (минимум 180 кредита) с професионална квалификация „педагог“ или „учител“, с директор на магистърската програма проф. д.п.н. Дора Левтерова, със семестриална такса 600 лв.
 • Учебен план за неспециалисти, задочно обучение, 5 семестъра, професионална квалификация „педагог, логопедагог“. Магистърската програма е предназначена за лица, завършили висше образование ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ (минимум 240 кредита), с директор на магистърската програма проф. д.п.н. Пламен Радев, със семестриална такса 600 лв.
 • Учебен план за специалисти, задочно обучение, 2 семестъра, професионална квалификация „педагог, логопедагог“. Магистърската програма е предназначена за завършили ОКС „Бакалавър“ (минимум 240 кредита) с професионална квалификация „педагог“ или „учител“, с директор на магистърската програма проф. д.п.н. Пламен Радев, със семестриална такса 600 лв.

 

22. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните допълнителни и професионални квалификации за учебната 2013/2014 година, приети от ФС на ПФ с Протокол №13/02.07.2013 година:

 • Допълнителна квалификация „Педагогика на лица с умствена изостаналост“ – 2 семестъра задочно обучение при семестриална такса от 500 лева;
 • Допълнителна квалификация „Логопедия“ – 4 семестъра задочно обучение при семестриална такса от 500 лева;
 • Допълнителна квалификация „Слухово-речева рехабилитация (сурдопедагогика)“ – 2 семестъра задочно обучение при семестриална такса от 500 лева;
 • Професионална квалификация „Учителска правоспособност“ за неспециалисти – 2 семестъра с такса за обучение 600 лева на семестър;
 • Професионална квалификация „Учител“ от лица с висше образование по ПМС 162 от 1997 г. – групово обучение, 2 семестъра с такса за обучение 500 лева на семестър;
 • Професионална квалификация „Учител по английски език“ – групово обучение, 2 семестъра с такса за обучение 500 лева за първи семестър и 330 лева за втори семестър;
 • Допълнителна квалификация „Ресурсен учител“ – 2 семестъра задочно обучение при семестриална такса от 500 лева.

 

23. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ПФ с Протокол №13/02.07.2013 година към избираеми и факултативни дисциплини да бъдат включени, както следва:

 • Избираема дисциплина I част – Народни танци – във II курс, III сем., за учебната 2013/14 г., в учебния план на специалност „Педагогика на обучението по музика”;
 • Факултативна дисциплина – Музикални инструменти в популярната и джазовата музика– в IV курс, VІІ сем., за учебната 2013/14 г. в учебния план на специалност „Джаз и поп изпълнителско изкуство”;
  • Факултативна дисциплина II част – Народни танци – в III курс, V сем., за учебната 2013/14 г., в учебния план на специалност „Педагогика на обучението по музика”.

 

24. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава промените, касаещи само наименованията на дисциплини, в учебните планове на магистърските програми „Мениджмънт на социалнопедагогическата работа“ и „Социалнопедагогическа работа с правонарушители“, приети от ФС на ПФ с Протокол №13/02.07.2013 година.

 

25. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на ФС на ПФ (Протокол №13/02.07.2013 година) да бъдат назначени като гост-преподаватели на половин щат за учебната 2013/2014 година към Педагогическия факултет, както следва:

 • към катедра ТМФВС – проф. д-р Лъчезар Василев Димитров и проф. д.п.н. Надежда Георгиева Иванова
 • към катедра „Естетическо възпитание“ – доц. Виолета Панайотова Гиндева, считано от 01.10.2013 година.

 

26. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните учебни планове за първи курс на учебната 2013/2014 година, приети от ФС на ПФ с Протокол №13/02.07.2013 година за специалностите в:

 • ОКС „Бакалавър“ – „Музика“, Джаз и поп изпълнителско изкуство“, „Педагогика на обучението по музика“;
 • ОКС „Магистър“ – „Предучилищна педагогика и чужд език“ задочно обучение, 4 семестъра, за бакалаври по професионални направления Филология (с чужд език) и Педагогика на обучението по ... (с чужд език) и семестриална такса 450 лева.

 

27. РЕШЕНИЕ: АС избира проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев за гост-преподавател в Катедрата по български език за периода 01.10.2013 г. до 30.06.2014 г. по предложение на ФС на ФФ (Протокол №159/24.06.2013 г.).

 

28. РЕШЕНИЕ: АС избира проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев за гост-преподавател към Катедрата по романистика и германистика с код НКП: 2311 за учебната 2013/2014 година по предложение на ФС на ФФ (Протокол №159/24.06.2013 г.).

 

29. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на ФС на ФФ (Протокол №159/24.06.2013 г.) да бъде запазен лектората към Österreich-Kooperation през академичната 2013/2014 година и да бъде сключен договор с австрийския лектор магистър Тобиас Фок.

 

30. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната еднократна промяна в учебния план на специалност „Лингвистика с ИТ“, приета от ФС на ФФ с Протокол №159/24.06.2013 г.: невзетите по обективни причини във втори семестър на трети курс 8 часа лекции и провеждането на изпит по дисциплината Информационни технологии в ономастиката да бъдат заложени през първия семестър на четвърти курс през учебната 2013/2014 година.

 

31. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната постоянна промяна в учебния план на специалност „Български език и турски език“, влизаща в сила от учебната 2013/2014 година: хорариумът на дисциплината Турска литература (Първа част) да се промени от 30/30 на 60/0 при запазване броя на кредитите (приета от ФС на ФФ с Протокол №159/24.06.2013 г.).

 

32. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следната постояна промяна в учебния план на магистърска програма Учител по чужд език  (1 чужд и/или 2 чужд език) за специалисти (руски, испански, немски и френски език), приета от ФС на ФФ с Протокол №159/24.06.2013 г.: срокът на обучение да бъде два семестъра при семестриална такса от 500.00 лева.

 

33. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните такси на следните магистърски програми във Филологическия факултет за учебната 2013/2014 година, приети от ФС на ФФ с Протокол №159/24.06.2013 г.:

 

Магистърска програма

1 семестър

2 семестър

3 семестър

Общо

Актуална българистика (р.о.)

държавна такса

(280.00 лв.)

държавна такса

(280.00 лв.)

 

560.00 лв.

Образованието по български език и литература в средното училище – за специалисти (р.о.)

450.00 лв.

450.00 лв.

 

900.00 лв.

Учител по български език и литература (р.о.)

450.00 лв.

450.00 лв.

450.00 лв.

450.00 лв.

1800.00 лв.

Английски език и методика за ранно чуждоезиково обучение

375.00 лв.

375.00 лв.

375.00 лв.

1125.00 лв.

Английска филология – превод и бизнес комуникация

500.00 лв.

500.00 лв.

 

1000.00 лв.

Английска филология – лингвистика и превод

500.00 лв.

500.00 лв.

 

1000.00 лв.

Превод за европейските институции

500.00 лв.

500.00 лв.

500.00 лв.

1500.00 лв.

Превод и интеркултурна комуникация

450.00 лв.

450.00 лв.

450.00 лв.

1350.00 лв.

Приложна лингвистика с испански език

500.00 лв.

500.00 лв.

 

1000.00 лв.

Учител по чужд език (1 чужд и/или 2 чужд език) за специалисти (р.о.)

500.00 лв.

500.00 лв.

 

1000.00 лв.

 

Language and Linguistics

500.00 лв.

500.00 лв.

 

1000.00 лв.

Актуална русистика (р.о.)

държавна такса

(280.00 лв.)

държавна такса

(280.00 лв.)

 

560.00 лв.

Актуална русистика (р.о.)

380.00 лв.

380.00 лв.

 

760.00 лв.

Английски език и методика

375.00 лв.

375.00 лв.

375.00 лв.

375.00 лв.

1500.00 лв.

Учител по чужд език (испански език, немски език, френски език, руски език) – за неспециалисти (р.о.)

650.00 лв.

650.00 лв.

650.00 лв.

650.00 лв.

2600.00 лв.

                 

 

34. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните такси на следните специализации във Филологическия факултет за учебната 2013/2014 година, приети от ФС на ФФ с Протокол №159/24.06.2013 г.:

 • Специализация по журналистика: срок на обучение – 4 семестъра при семестриална такса 180.00 лв.
 • Специализация по туризъм: срок на обучение – 4 семестъра при семестриална такса: 180.00 лв.
 • Специализация по творческо писане: срок на обучение – 2 семестъра при семестриална такса: 180.00 лв.
 • Специализация по превод: срок на обучение – 2 семестъра при семестриална такса 250.00 лв.

 

35. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове на следните специалности във Филиала на ПУ в гр. Кърджали, приети от Филиалния съвет с Протокол №2/08.07.2013 година:

 • Стопанско управление
 • Предучилищна педагогика и чужд език
 • Начална училищна педагогика и чужд език
 • Български език и история
 • Български език и английски език
 • Туризъм.

 

36. РЕШЕНИЕ: АС приема да не бъде прекратяван трудовият договор на доц. д-р Ангел Георгиев Цеков  за срок от 1 (една) година по предложение на ФС на БФ с Протокол №191/09.07.2013 година.

 

37. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промени в учебния план на бакалавърската специалност „Биология и химия“ – редовно  обучение, приети от ФС на БФ с Протокол №191/09.07.2013 година и влизащи в сила от учебната 2013/2014 г.:

 • хорариумът на дисциплината Обща и неорганична химия І част в І семестър от 60/30/45 да се промени на 60/15/45 със запазване на кредитите;
 • хорариумът на дисциплината Физикохимия – І част в ІV семестър от 30/0/30 да се промени на 30/0/45 със запазване на кредитите.

 

38. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава промените на физическите дисциплини  в учебния план на бакалавърската специалност „Биология и физика“ – редовно  обучение, приети от ФС на БФ с Протокол №191/09.07.2013 година и влизащи в сила от учебната 2013/2014 година.

 

39. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове (редукция на дисциплината Биостатистика) на специалности: „Биология“ – редовно и задочно обучение, „Медицинска биология“ – редовно обучение, „Молекулярна биология“ – редовно обучение, „Екология и опазване на околната среда“ – редовно и задочно обучение, приети от ФС на БФ с Протокол №191/09.07.2013 година и влизащи в сила от учебната 2013/2014 година.

 

40. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните такси за магистърски програми и професионални квалификации в Биологическия факултет за учебната 2013/2014 година, приети от ФС на БФ с Протокол №191/09.07.2013 година:

 

Магистърски програми

1. Антропология – редовно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 450 лв. 

2. Антропология – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 400 лв.

3. Биотехнологична микробиология – редовно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 780 лв.

4. Биотехнологична микробиология – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 680 лв.

5. Биотехнологична микробиология (за небиолози) – редовно, 2 години, 4 семестъра, сем. такса 780 лв.

6. Биотехнологична микробиология (за небиолози) – задочно, 2 години, 4 семестъра, сем. такса 680 лв.

7. Микробиологичен контрол и безопасност на храни – редовно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 780 лв.

8. Микробиологичен контрол и безопасност на храни – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 680 лв.

9. Микробиологичен контрол и безопасност на храни – редовно, 2 години, 4 семестъра, сем. такса 780 лв.

10. Микробиологичен контрол и безопасност на храни – задочно, 2 години, 4 семестъра, сем. такса 680 лв.

11. Биофармацевтична биохимия – редовно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 780 лв.

12. Биофармацевтична биохимия – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 680 лв.

13. Биофармацевтична биохимия (за небиолози) – редовно, 2 години, 4 семестъра, сем. такса 780 лв.

14. Биофармацевтична биохимия (за небиолози) – задочно, 2 години, 4 семестъра, сем. такса 680 лв.

15. Екология на водни екосистеми и аквакултурни производства – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 500 лв.

16. Екология на водни екосистеми и аквакултурни производства (за небиолози) – задочно, 2 години, 4 семестъра, сем. такса 500 лв.

17. Екология, управление и контрол на околната среда – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 500 лв.

18. Екология, управление и контрол на околната среда (за небиолози) – задочно, 2 години, 4 семестъра, сем. такса 500 лв.

19. Екология и опазване на екосистемите – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 500 лв.

20. Екология и опазване на екосистемите (за небиолози) – задочно, 2 години, 4 семестъра, сем. такса 500 лв.

21. Биоразнообразие, екология и консервация – редовно, 3 семестъра, сем. такса 450лв.

22. Биоразнообразие, екология и консервация – задочно, 3 семестъра, сем. такса 450лв.

23. Биоразнообразие, екология и консервация (за небиолози) – редовно, 4 семестъра, сем. такса 550 лв.

24. Биоразнообразие, екология и консервация (за небиолози) – задочно, 4 семестъра, сем. такса 550 лв.

25. Лечебни и етерични растения – редовно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 750 лв.

26. Лечебни и етерични растения – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 550 лв.

27. Лечебни и етерични растения (за небиолози) – редовно, 2 години, 4 семестъра, сем. такса 750 лв.

28. Лечебни и етерични растения (за небиолози) – задочно, 2 години, 4 семестъра, сем. такса 550 лв.

29. Медицинска биология – редовно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 900 лв.

30. Медицинска биология – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 700 лв.

31. Биоинформатика – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 550 лв.

32. Молекулярна биология и биотехнология – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 650 лв.

33. Генетика – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 650 лв.

34. Здравно и екологично образование – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 400 лв.

35. Паразитология – редовно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 600 лв.

36. Паразитология – задочно, 1.5 години, 3 семестъра, сем. такса 600 лв.

Допълнителна професионална квалификация

1. Учител по биология (за недипломирани или дипломирани бакалаври или магистри по професионално направление 4.3. Биологически науки) – задочно, 2 семестъра, сем. такса 400 лв.

 

41. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализираните учебни планове, приети от Филиалния съвет на Филиала на ПУ в гр. Смолян с Протокол №6А/08.07.2013 година, както следва:

 • актуализирани и оптимизирани учебни планове на специалностите от ОКС “Бакалавър“: „Български език и английски език“, „Български език и история с културен мениджмънт“;
 • еднократни промени (за учебната 2013/2014 година) в учебните планове на специалностите: „Маркетинг“, „История и география“, „Екология и опазване на околната среда“ и „Биология, човешко поведение и здраве“.

 

42. РЕШЕНИЕ: АС приема доц. д-р Иван Илиев да бъде освободен като член на УС на ФНИ при ПУ, а представител на Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали, в УС на ФНИ при ПУ да бъде доц. д-р Димитър Димитров.

 

43. РЕШЕНИЕ: На основание чл. 17(1) от Постановление №115 от 03.06.2004 г. на Наредба за служебните командировки в чужбина АС разрешава двоен размер на дневните пари при служебните командировки до 14 дни, осъществени по проекти, финансирани от 7-ма Рамкова Програма на ЕС.

АС реши: участието на студенти, преподаватели и администратори по образователни, научноизследователски и приложни проекти се извършва извън времето за аудиторна и извънаудиторна заетост по учебен план и фиксирано в учебните разписи.

 

44. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните класирани проекти в проведения конкурс „Студентски проекти” 2013/2014 година:

 1. СП13 БФ005/21.06.2013 "Изследване на възможности за интегриране на обучение по „Безопасност на храните“ в биологичната подготовка на ученици и дидактически технологии за тяхното реализиране“ – ръководител доц. Маргарита Панайотова
 2. СП13 ПФ011/21.06.2013 „Образование с обич към детето ” – ръководител доц. Елена Събева
 3. СП13 ФФ003/20.06.2013 „Разработване на нови композитни материали от биоразградими и природни полимери, приложими за хранителни опаковки” – ръководител доц. Мария Марудова
 4. СП13 ФФ008/19.06.2013 „Матрично описание на поведението на времевите характеристики на високоскоростни оптични системи” – ръководител доц. Илия Макрелов
 5. СП13 ФК009/21.06.2013 „Междукултурен диалог в учебното съдържание по български език и литература за начален етап от СОУ”  – ръководител доц. Мая Горчева
 6. СП13 ФС007/19.06.2013 „Педагогическата компетентност на студентите за работа в мултикултурна етническа среда” – ръководител доц. Нина Герджикова
 7. СП13 ФИФ006/21.06.2013 „Десет години след болонската реформа. Резултати и ефекти върху системата "висше образование" – ръководител доц. Иван Чалъков
 8. СП13 ХФ002/20.06.2013 „Изследване на радикал-улавяща активност на растителни екстракти и синтетични вещества” – ръководител доц. Стела Статкова-Абегхе
 9. СП13 ХФ004/21.06.2013 „Изследване химичния състав на Gleditsia triacanthos L. с оглед приложението ѝ във фитотерапията на социалнозначими заболявания” – ръководител доц. Илиян Иванов
 10. СП13 ЮФ010/21.06.2013 „Студентска юридическа научна академия (научни разработки на правна тематика)” – ръководител проф. Йонко Кунчев.

 

45. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Доклад самооценка за изпълнение на препоръките на НАОА през първите три години след програмна акредитация на професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство за ОКС „Бакалавър“ по специалност „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ и за ОКС „Магистър“ по специалности „Ръководство на вокални и инструментални състави“, „Музика и медии“, „Вокално изпълнителско изкуство в музикалносценичните жанрове (оперета и мюзикъл)“ в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий  Хилендарски“.

  

 

Вярно с оригинала:                                                             ПРОТОКОЛЧИК:

                                  /Р. Гайдажиева/                                                                   /Мария Зайкова/

 

Последна промяна на 09 Август 2013
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол