уеб достъпен сайт български език английски език

Мобилност на персонала с цел обучение

ВАЖНО! Поради запълване на квотата за мобилности с цел обучение срокът за подаване на документи при експ. Цанка Ангелова в ОМС се изтегля до 28.02.2023 г., след което ще бъде извършена селекция от специализирана комисия.

 

Целта на мобилността е повишаване на квалификацията и практическите умения на преподавателския и непреподавателския състав на университета чрез изучаване на опита и добрите практики на партньорската институция и включва дейности като семинари, участие в курсове, учебни визити, практически упражнения. НЕ СЕ ФИНАНСИРАТ МОБИЛНОСТИ С ЦЕЛ УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ!

Мобилността на персонала с цел обучение по програма Еразъм+ се осъществява на базата на междуинституционални договори за обмен, сключени между съответното основно звено на ПУ и университет от страна член на Европейския съюз. Право на участие в Преподавателската мобилност имат всички преподаватели и служителите, пряко ангажирани с администрирането на програма Еразъм+. Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път.

Продължителността на мобилността, за която се получава финансиране (индивидуална подкрепа), е минимум 2 (два) работни дни и максимум 5 (пет) работни дни. Дните за пътуване не се включват в продължителността на мобилността и за тях не се получава дневна ставка.

Изискването за минимален хорариум от 8 часа обучение е задължително, независимо от продължителността на престоя.

Транспортните разходи се заплащат отделно въз основа на он-лайн калкулатор за изчисляване на разстоянието. По подразбиране за място на тръгване се счита мястото, където се намира изпращащата организация, а за място на провеждане – мястото, където се намира приемащата организация. В случаите, когато участник за мобилност вече е на мястото на провеждане на дейността във връзка с друга дейност, различна от финансираната по ЕРАЗЪМ+, транспортни разходи не се отпускат.

При реализирана мобилност с продължителност, по-кратка от посочената в Индивидуалния договор, преподавателят възстановява сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната-домакин.

Реализирането на мобилността с цел обучение включва следните етапи:

  1. Кандидатът подава в отдел "Международно сътрудничество" (стая 118) Споразумение за мобилност с цел обучение, подписано от приемащата институция. Срокът за подаване на документи за 2019/20 академична година е до 17.01.2020 г.
  2. Селекцията се извършва централизирано. Разглеждането на кандидатурите и изборът се провеждат на съвещание на факултетните Еразъм-координатори и Институционалния Еразъм-координатор. Ако някой от факултетните координатори е кандидат за дадена мобилност, същият  не участва в селекционната процедура. Изготвя се Протокол с резултатите от селекцията (класирани кандидати и резерви).
  3. Подписаното Споразумение за мобилност с цел обучение, заедно с молба за командировка /по образец/ с резолюция от Декан и Договор за мобилност с цел обучение, се представят в ОМС за изготвянето на командировъчна заповед.
  4. Полагаемата се финансова субсидия в евро (за индивидуална подкрепа и транспортни разходи) се превежда по банков път. Всеки одобрен за мобилност преподавател трябва да има еврова сметка в УниКредит Булбанк и да представи копие с номера на банковата сметка в ОМС.
  5. След завръщането си участникът в мобилността представя в ОМС следните документи за отчет:
  • Документ от институцията партньор, удостоверяващ продължителността на обучението в приемащата институция;
  • Оригинали на билети/бордни карти;
  • Участникът трябва да попълни онлайн отчет (on-line EU survey) най-късно до 30 дни след края на периода на мобилността. На участниците, които не попълнят и подадат онлайн отчет може да им бъде изисквано частично или изцяло възстановяване на получената финансова подкрепа.

 

 

Последна промяна на 10 Февруари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол