уеб достъпен сайт български език английски език

Преподавателска мобилност

Преподавателската мобилност по програма Еразъм+ се осъществява на базата на междуинституционални договори за обмен на преподаватели, сключени между ПУ и университет партньор от страна член на Европейския съюз. В двустранните договори трябва ясно да са посочени всички параметри на преподавателската мобилност - продължителност на преподаването, хорариум (минимум 8 учебни часа), област на знанието.

Право на участие в Преподавателската мобилност имат всички преподаватели в ПУ (щатни и хонорувани). Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път, или в случаите, когато мобилността:

 • е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
 • води до разработване на нови учебни материали;
 • ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между институциите – партньори;
 • се реализира от млади и изявени преподаватели.

Продължителността на преподавателската мобилност, за която се получава финансиране (индивидуална подкрепа), е минимум 2 (два) работни дни и максимум 5 (пет) работни дни. Дните за пътуване не се включват в продължителността на мобилността и за тях не се получава дневна ставка.

Транспортните разходи се заплащат отделно въз основа на он-лайн калкулатор за изчисляване на разстоянието. По подразбиране за място на тръгване се счита мястото, където се намира изпращащата организация, а за място на провеждане – мястото, където се намира приемащата организация. В случаите, когато участник за мобилност вече е на мястото на провеждане на дейността във връзка с друга дейност, различна от финансираната по ЕРАЗЪМ+, транспортни разходи не се отпускат.

При реализирана мобилност с продължителност, по-кратка от посочената в Индивидуалния договор, преподавателят възстановява сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната-домакин.

Изискването за минимален хорариум от 8 учебни часа е задължително, независимо от продължителността на престоя.

Реализирането на преподавателската мобилност включва следните етапи:

 1. Преподавателят подава в Деканата на факултета молба за участие в Преподавателска мобилност по програма Еразъм+ и Споразумение за мобилност с цел преподаване, подписано от факултетния Еразъм координатор и одобрено от приемащата институция.
 2. В случаите, когато броят на кандидатите за съответния университет е по-голям от броя на финансираните мобилности, задължително се провежда селекционна процедура. Разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда от Деканския съвет в присъствие на факултетния Еразъм координатор. Ако член на Деканския съвет е кандидат за дадена мобилност, за която има по-голям брой кандидати от броя на местата, същият  не участва в селекционната процедура. Протокол с резултатите от селекцията (класирани кандидати и резерви) се представя в ОМС в срок до 1 седмица след заседанието.
 3. Подписаното Споразумение за мобилност с цел преподаване, заедно с молба за командировка /по образец/ с резолюция от Декан, се представя в ОМС за изготвянето на командировъчна заповед.
 4. След подписването на заповедта, в ОМС се изготвя Договор за мобилност с цел преподаване, който се подписва от преподавателя и Ректора.
 5. Полагаемата се финансова субсидия в евро (за индивидуална подкрепа и транспортни разходи) се превежда по банков път. Всеки одобрен за мобилност преподавател трябва да има еврова сметка в УниКредит Булбанк и да представи копие с номера на банковата сметка в ОМС.
 6. След завръщането си преподавателят представя в ОМС изброените по-долу документи за отчет:
 • Документ от институцията партньор, удостоверяващ продължителността на преподаването и лекторския хорариум на преподавателя в приемащата институция;
 • Оригинали на билети/бордни карти;
 • Участникът трябва да попълни и представи онлайн отчет (on-line EU survey) най-късно до 30 дни след края на периода на мобилността. На участниците, които не попълнят и подадат онлайн отчет може да им бъде изисквано частично или изцяло възстановяване на получената финансова подкрепа.

 

Последна промяна на 13 Февруари 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол