уеб достъпен сайт български език английски език

Студентска мобилност с цел практика

Еразъм стажове – що е то?
Програма Еразъм+, секторна програма на Програмата за учене през целия живот на ЕС, е програма за студентска мобилност. Тя насърчава студенти от ЕС да учат или работят известен период в друга страна от ЕС и ЕИП. За периода на мобилност студентите получават безвъзмездна финансова помощ по програмата.

Еразъм практика (стаж) – студенти провеждат практика от минимум 2 месеца, максимум 12 месеца в предприятие, фирма, неправителствена организация, университетско звено, лаборатория, департамент. Не може да се провежда стаж в институции, работещи към ЕС; в организации, администриращи програма на ЕС и в дипломатически представителства. Стажът може да бъде признат като част от учебния план на студента или вписан в дипломното му приложение.

Условия за участие в програма Еразъм практики:
Право на участие в Еразъм стажовете имат само студенти граждани на България или други държави-членки на Европейския съюз, учещи в легитимни и акредитирани български висши училища, които притежават Разширена Харта Еразъм.
Други условия за участие са:

 1. Студентите да са записани за обучение редовна, задочна или дистанционна форма на обучение и преминали поне първи два семестъра в системата за висше образование.
  Внимание: студентите първи курс магистърски програми след успешно преминало обучение като бакалавър са легитимни участници в Еразъм практиките, тъй като те вече са преминали през първите два семестъра на обучение по време на бакалавърската степен.
 2. Студентите, които са участвали с цел обучение по програма Еразъм+, могат да кандидатстват и за Еразъм практики, стига да не надвишават 12 месеца в рамките на една образователна степен.
 3. Студентите трябва да владеят много добре работния език на стажа. Нивото на работния език се определя от работодателя и се доказва със сертификат или изпит.

За участие в селекция студентът подава във факултета, в който се обучава, следните документи:

 • попълнен Формуляр за кандидатстване
 • Покана от работодател /Letter of invitation/
 • Уверение, че е записан за студент в курс......... с успех досега...............
 • Сертификат за владеене на език или друг документ с ниво на владеене на език.

След класирането документите се предоставят в отдел „Международно сътрудничество“ /стая 118, Ректорат/.

ДА СЕ ПОПЪЛВАТ НА КОМПЮТЪР ИЛИ С ПЕЧАТНИ БУКВИ, СЛЕД КОЕТО ДА СЕ РАЗПЕЧАТВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДВУСТРАННО!

Документи:

 1. Формуляр за кандидатстване за мобилност с цел практика
 2. Покана от работодател
 3. Протокол от конкурс за селекция на студенти и докторанти за осъществяване на мобилност с цел практика
 4. Learning Agreement
 5. Договор
 6. Сертификат за престой
 7. Декларация за защита на лични данни
 8. Декларация за съгласие
 9. Копие от уверението с нанесен среден успех.
 10. Сертификат за владеене на език.
 11. Договор с работодателя. 

 

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ

с цел практика по програма ЕРАЗЪМ+

ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ  720 ЕВРО

Държава

 

Приемаща институция /посредническа фирма, с която ПУ има договор

Специалности

Име и език

За информация

ИТАЛИЯ

OpenCom i.s.s.c.

EN

www.оpencom-italy.org

erina.guraziu@opencom-italy.org

Всички

БЕЛГИЯ

Finabel Permanent Secretariat

EN

traineemanager@finabel.org

Международни отношения, История, Политология, Информатика, Маркетинг, Социология

МАЛТА

Paragon Europe

 

slavcho.varelov@paragonglobal.eu

www.paragoneurope.eu

Всички

ГЪРЦИЯ

Traders' Association of Alexandroupolis

es-lexandroupolis@hotmail.com 

Мениджмънт на туристическия бизнес, Маркетинг, Международни икономически отношения, Бизнес мениджмънт 

 

 

Допълнителни възможности за Еразъм-практика може да откриете тук:

 

 

 

 

-----------------------------------------

Обща информация

Последна промяна на 24 Ноември 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол