web accessibility bulgarian flag english flag

Студентска мобилност с цел практика

Еразъм стажове – що е то?
Програма Еразъм+, секторна програма на Програмата за учене през целия живот на ЕС, е програма за студентска мобилност. Тя насърчава студенти от ЕС да учат или работят известен период в друга страна от ЕС и ЕИП. За периода на мобилност студентите получават безвъзмездна финансова помощ по програмата.

Еразъм практика (стаж) – студенти провеждат практика от минимум 2 месеца, максимум 12 месеца в предприятие, фирма, неправителствена организация, университетско звено, лаборатория, департамент. Не може да се провежда стаж в институции, работещи към ЕС; в организации, администриращи програма на ЕС и в дипломатически представителства. Стажът може да бъде признат като част от учебния план на студента или вписан в дипломното му приложение.

Условия за участие в програма Еразъм практики:
Право на участие в Еразъм стажовете имат само студенти граждани на България или други държави-членки на Европейския съюз, учещи в легитимни и акредитирани български висши училища, които притежават Разширена Харта Еразъм.
Други условия за участие са:

 1. Студентите да са записани за обучение редовна, задочна или дистанционна форма на обучение и преминали поне първи два семестъра в системата за висше образование.
  Внимание: студентите първи курс магистърски програми след успешно преминало обучение като бакалавър са легитимни участници в Еразъм практиките, тъй като те вече са преминали през първите два семестъра на обучение по време на бакалавърската степен.
 2. Студентите, които са участвали с цел обучение по програма Еразъм+, могат да кандидатстват и за Еразъм практики, стига да не надвишават 12 месеца в рамките на една образователна степен.
 3. Студентите трябва да владеят много добре работния език на стажа. Нивото на работния език се определя от работодателя и се доказва със сертификат или изпит.

NB! За да се направи всяка селекция е нужно студентът да представи във факултета си:

 • попълнен Формуляр за кандидатстване,
 • Покана от работодател /Letter of invitation/,
 • Уверение, че е записан за студент в курс......... с успех досега...............
 • Сертификат за владеене на език или друг документ с ниво на владеене на език.

След класирането документите остават в „Международно сътрудничество“ /стая 111, Ректорат/.

Документи:

 1. Формуляр за кандидатстване за мобилност с цел практика
 2. Покана от работодател
 3. Протокол от конкурс за селекция на студенти и докторанти за осъществяване на мобилност с цел практика
 4. Learning Agreement
 5. Договор
 6. Сертификат за престой
 7. Декларация за защита на лични данни

 

------------------------------------------------------------------------------

 1. Обща информация
Последна промяна на 10 Септември 2018