уеб достъпен сайт български език английски език

Подстраници


Етапи на кандидатстване и селекция

І. В началото на академичната година на интернет страница на ПУ се публикува броят на студентски мобилности по държави, факултети, специалности и ОКС, интернет адресът на приемащия университет и крайният срок за подаване на документите за обучение през съответната академична година.

ІІ. Кандидатстването за мобилност с цел обучение се извършва по факултети. Студентите, отговарящи на критериите за допустимост, подават в деканата на факултета, в който се обучават, следните документи:

  1. Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение;
  2. Уверение от Учебен отдел за актуален студентски статус, което да съдържа формата, курса и образователната степен на обучение;
  3. Академична справка за успеха от следването до момента (минимум 4,50). Докторантите представят копие на заповедта им за зачисляване като докторанти.
  4. Международно признат сертификат за владеене на работния чужд език с ниво на владеене на езика В2 (ако притежават такъв).

Срокът за подаване на документите се определя по факултети съобразно сроковете за кандидатстване в съответните приемащи университети.

ІІІ. Селекцията и класирането на студентите се извършва от комисия, назначена от декана на съответния факултет. Комисията по селекция провежда изпита по работния чужд език и интервю-събеседване с кандидатите. До класиране се допускат само студенти с минимална оценка по работния език много добър 4.50. Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които:

  • са завършили езикова гимназия (прилага се копие от дипломата);
  • притежават международно признат сертификат за владеене на работния чужд език (прилага се копие на сертификата).

В случай че оценката по чужд език в изброените по-горе документи е по-малка от много добър 4.50, студентът не се освобождава от изпита по чужд език.

ІV. Класирането на студентите се извършва по низходящ бал и по реда на посочените чуждестранни университети (в случай на повече от един желаещ). Балът се формира като сума от средния успех от обучението до момента (не по-нисък от много добър 4.50) и оценката от изпита по чужд език (не по-ниска от много добър 4.50).

Независимо от реда на посочените в молбата желани дестинации, кандидатите с по-висок бал се класират с предимство.

Избраните студенти, както и резервите (ако има такива), се вписват в селекционния протокол. При равен бал предимство имат кандидатите с по-висок среден успех от следването. Кандидатстващите студенти се уведомяват за резултата от селекцията непосредствено след избора.

Одобрените за участие в програма ЕРАЗЪМ студенти получават статут на Еразъм студент, чиито права и задължения са посочени в Студентската харта "Еразъм+".

 

Последна промяна на 31 Март 2016
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол