уеб достъпен сайт български език английски език

Студентска мобилност с цел обучение

Мобилността на студенти и докторанти с цел обучение се осъществява само при наличие на предварително подписани междуинституционални споразумения (Interinstitutional Agreements) между отделни факултети или катедри на ПУ и университети от ЕС. В тези споразумения се фиксира договорения за обучение брой на българските студенти, областта на знание и специалността, образователната степен и продължителността на мобилността.

Последна промяна на 29 Септември 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол