web accessibility bulgarian flag english flag

Студентска мобилност с цел обучение

Мобилността на студенти и докторанти с цел обучение се осъществява само при наличие на предварително подписани междуинституционални споразумения (Interinstitutional Agreements) между отделни факултети или катедри на ПУ и университети от ЕС. В тези споразумения се фиксира договорения за обучение брой на българските студенти, областта на знание и специалността, образователната степен и продължителността на мобилността.

Последна промяна на 29 Септември 2015