web accessibility bulgarian flag english flag

FAQ

 

    Как студентът получава субсидията?

    10 дни преди заминаването студентът получава в ОМС подписания от него и от ректора екземпляр от Индивидуален договор по Студентска мобилност и взема лично субсидията си от поделение НПД - стая 113, Ректорат.

Ако вторият транш от парите за субсидиите не е пристигнал в Университета до заминаването на студента (каквато е нормалната практика), то той ги получава по банков път на писмено посочена банкова сметка или се дават на приносителя на нотариално заверено пълномощно.

 

    Може ли студент да получи повече от един път Еразъм субсидия?

    Не. Всеки студент може да получи такава субсидия и да учи в чужбина като Еразъм студент само веднъж по време на курса на обучението си в Университета.

 

    Може ли Еразъм субсидията да бъде допълнение към стипендии, получени по други програми или помощи?

    Не. Субсидията се получава на база двустранни договори между университетите за точно определени периоди на обучение. Невъзможно е по Еразъм да се получават "помощи за пътни разходи" или "допълнение към субсидията".

Последна промяна на 17 Май 2013