web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически » Обучение » Бакалавърски програми

Бакалавърски програми

Специална педагогика

Завършилите специалността Специална педагогика получават образователно квалификационна степен "бакалавър" с преофесионална квалификация "педагог учител в специални училища". Получената професионална квалификация дава възможност за работа в логопедични кабинети, специални учебно-възпитателни заведения за деца с нарушения, психо-неврологични диспансери, специални учебно-професионални заведения, домове за деца и юноши, рехабилитационни и психодиагностични центрове, домове за деца с тежък интелектуален дефицит и домове за социални грижи като специалисти специални педагози. Форма на обучение: редовна. Учебен план

 

Социална педагогика

Завършилите специалността Социална педагогика са подготвени за: проучване и анализиране на социалния статус на групи и категории от населението в национален или регионален аспект; издирване, регистриране и предлагане за подпомагане на семейства или отделни граждани, които съгласно с действащото законодателство се определят като социално слаби и инвалиди; определяне и оформяне на правоползването на: безплатни или частично платени лекарства, помощ на неработещи, неосигурени и самотни майки и на войнишки семейства, безплатно пътуване на многодетни майки; насочване за влючване в домашен социален патронаж, обществени трапезарии или настаняване в специални домове за социални грижи; съставяне на документи, контролиране на спазването на нормативните документи и изразходването на средства за краткосрочно или дългосрочно социално осигуряване; определяне на категориите на труда и базовите доходи при пенсиониране, както и на размерите на различните видове пенсии; участване в разпределението и раздаването на хуманитарни помощи; ръководене, контролиране и методическо организиране на дейностите със социално занемарени деца и с нежелано (отклонено) поведение. В процеса на обучение студентите имат възможност да изберат една от следните специализации: работа с лица в третата възраст, деца, юнoши, младежи и семейства в риск.
Дипломираните в специалността могат да работят в интернати, пансионати и домове за деца и възрастни, в "Социални грижи" към кметствата, социалния патронаж, бюрата по труда, в детски педагогически стаи (след допълнителна квалификация).
След успешно завършване те получават образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация "педагог". По време на следването могат да изучават допълнителни дисциплини (срещу заплащане), чрез които да се придобие квалификация "детски и начален учител". Форма на обучение: редовна. Учебен план
 
 
 
Педагогика
 
Обучаваните и завършили специалност Педагогика получават образователно- квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "педагог" и могат да изпълняват основни видове педагогически дейности в областта на образованието и други социални сфери по следните длъжности:
  • учител по някои учебни предмети в дадена степен на СОУ, за които в специалността се осигурява задължителна или избираема подготовка;
  • учител по педагогика, педагогическа психология и други педагогически дисциплини, които се изучават във висшите училища и колежите към тях, както и в системата на профилирано обучение в СОУ;
  • педагогически съветници или специалисти педагози в детските градини и СОУ;
  • възпитатели във всички видове и степени средни училища, в т.ч. училища интернати, полуинтернати и интернатни групи, в домовете за деца и юнoши, инспектори в детски педагогически стаи (след съответната допълнителна подготовка);
  • педагогически организатори в системата на извънучилищните дейности, влючително в центровете за работа с деца;
  • сътрудници в обществени и културни организации и учреждения, имащи професионално-образователно функции: читалища, младежки и културни домове и клубове и други;
  • управленски длъжности в регионални инспекторати и общински структури за управление на образованието и културата;
  • педагогически съветник.
По време на следването могат да се изучават допълнителни дисциплини (срещу заплащане), чрез които да се придобие широкопрофилна квалификация "детски и начален учител". Форма на обучение: редовна. Учебен план

 

Психология 

Завършилите специалност Психология получават образователно-квалификационна степен "бакалавър", с професионална квалификация "психолог".

Те са подготвени за работа в образователната сфера, здравеопазването, правозащитните и правораздавателните органи, армията, социалните грижи, социалното подпомагане и бюрата по труда, както и за широка консултанска практика. Форма на обучение: редовна и задочна. Учебен план

 

Начална училищна педагогика и чужд език

Завършилите специалността Начална училищна педагогика и чужд език получават образователно квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "педагог, начален учител и начален учител по чужд език" по всички предмети в началната училищна степен. Те могат да бъдат учители по чужд език начална училищна степен, школи, курсове и алианси по ранно и начално езиково обучение.Те са подготвени да извършват и други научнометодически и организационно-управленски дейности в системата на образованието, както и в институции имащи образователно-просветни функции. Чуждите езици, по които могат да се формират групи в курса на обучение, са английски, немски, френски и руски, като обучението на групите с руски език ще започне от нулево ниво. Форма на обучение: редовна. Учебен план

 

Предучилищна педагогика и чужд език

Завършилите специалността Предучилищна педагогика и чужд език получават образователно квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "педагог, детски учител и детски учител по чужд език". Те могат да бъдат детски учители по чужд език в общинските и частните детски градини, курсовете, школите и алиансите за ранно чуждоезиково обучение. Придобилите тази професионална квалификация могат да извършват и други научнометодически и организационно-управленски дейности както в системата на образованието, така и в институции имащи образователно-просветни функции. Чуждите езици, по които могат да се формират групи в курса на обучение, са английски, немски, френски и руски, като обучението на групите с руски език ще започне от нулево ниво. Форма на обучение: редовна. Учебен план

 

Предучилищна и начална училищна педагогика

Обучаваните и завършили специалността Предучилищна и начална училищна педагогика получават образователно-квалификационна степен "бакалавър" с равнопоставени професионални квалификации - "детски учител и начален учител". Получената професионална квалификация дава възможност да се извършва и друга научнометодическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието, както и в институции имащи образователно-просветни функции. Форма на обучение: редовна и задочна. Учебен план

 

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Подготвят се специалисти с висше образование с квалификация "учител по физическо възпитание" за всички форми и степени на образователната система.  Дава им се възможност за реализация по определен вид спорт за всички възрастови групи от двата пола в училище, както и в поделенията на КФВС, БФС и във всички други ведомства, обществени или частни фирми и организации. Завършилите специалността получават образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "учител по физическо възпитание". Форма на обучение: редовна и задочна. Учебен план

 

Музика

Завършилите специалността получават образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "педагог, учител по музика" в детскта градина и средното общообразователно училище. Получилите тази квалификация могат да се реализират като:
- учители по музила в начален (1 - 4 клас), прогимназиален (5 - 8 клас) и гимназиален (9 - 12 клас) етап на СОУ;
- музикални ръководители в детска градина и подготвителна група/клас;
- преподаватели по музикално теоритични дисциплини, пеене и инструмент в паралелките с разширено изучаване на музика 1-8 клас и паралелки с профил "Музика" 9-12 клас;
-преподаватели по музика в школи по изкуствата;
-ръководители на детски и ученически музикални формации:хорове, вокални групи, инструментални състави;
Завършилите специалността имат подготовка за научнометодическа и организационно- управленска дейност в сферата на образованието. Изучават се фундаментални музикално теоритични, психолого-педагогически и методически дисциплини. Наред с теоритичната подготовка се осъществява и целесъобразна практическа подготовка, насочена към развитие и усъвършенстване на музикалните способности, вокалните компетенстности на студентите. Изучава се и широк спектър от избираеми дисциплини, които позволяват специализиране на теоритичната и практическата подготовка съобразно индивидуалните интереси. Форма на обучение: редовна. Учебен план
 
 
 
Педагогика на обучението по музика
 
Завършилите специалността получават образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "педагог, учител по музика" в детскта градина и СОУ. Получилите тази квалификация могат да се реализират като:
- учители по музила във всички етапи на СОУ;
- музикални ръководители в детска градина и подготвителна група/клас;
- ръководители на детски и ученически музикални формации:хорове, вокални групи, инструментални състави;
Завършилите специалността имат подготовка за научнометодическа и организационно- управленска дейност в сферата на образованието. Изучават се фундаментални музикално теоритични, психолого-педагогически и методически дисциплини.
 
 
Социални дейности
 
Фундамендалната подготовка на студентите е осигурена от учебни дисциплини от областта на хуманитарните, обществените науки. Целенасочената професионална подготовка дава необходимите теоритичните, практически знания и формиране на умения в областта на социалното дело, социалния мениджмънт, социалната политика, охраната на труда, педагогиката и психологията.
Широкият спектър на получените знания и умения, придобити по време на обучението, дават възможност на завършилите специалността за широка професионална реализация в сферата на социалните дейности от всякакъв тип- социално подпомагане, социални услуги, ценрове за рехабилитация и социализация, бюра по труда, териториални подразделения на Агенцията по заетостта, домовете за стари хора, институции за интегрирани лица с увреждания, инспекциите по охрана на труда, държавни и частни пенсионни фондове. 
Завършилите специалността придобиват образователно- квалификационна степен "бакалавър по социални дейности". Срокът на обучение за редовните студенти е 4 години- 8 семестъра.
Забележка: Не се приемат документите на кандидатствашите за специалност Социални дейности без удостоверение за предварително издържан изпит, издадено от комсията за проверка на говорните и комуникативните им способности. Форма на обучение: редовна. Учебен план
 
 
Актьорство за драматичен театър
 
Специалността Актьорство за драматичен театър е с четири годишен срок на обучение. Тя е създадена с оглед на потребностите на региона от развитие на образователна, научна, културна, игрална и просветителска дейност в областта на театралното изкуство. Обучението по специалността е основано върху Системата на К. С. Станиславски за сценическо творчество с акцент върху метода на физическите действия и всички останали методологии, които допълват и обогатяват Системата, изхождайки от съвременните тенденции в актьорското изкуство и от социалните, културните, обществените и политическите условия. Учебните програми са структурирани така, че у студентите да се изгражда аналитично мислене, за да се превърнат те в самоастоятелни творци, способни да създават завършени сценични произведения, да се впишат активно в полето на културната комуникация, участвайки в пълноценен творчески диалог с драматурзи, режисьори, художници и други дейци на театралното изкуство. Студентите изучават дисциплините актьорско майсторство, сценична реч, сценично движение (пластика, фехтовка, етикет), танци (бългасрки народни, класически, джаз балет), музика и пеене, както и история на българската литература, западноевропейска литература, руска класическа литература, история на руския и западноевропейския театър, психология, естетика и т.н. В учебния план на специалността са предвидени четири факултативни и четири избирами дисциплини, между които интерпретация на драматургичен текст. Завършилите плучават образователно-квалификационна степен "бакалавър" и квалификация актьор и могат да работят като:
-актьори в драматични театри
-изпълнители на ролите в филми
-ръководители на школи по актьорско майсторство
-ръководители на самодейни състави и различни театрални формации
-преподаватели в часовете по театрално изкуство в основни и средни училища
-водещи и изпълнители в шоуспектакли-водещи в телевизионни и радиопрограми
Стдентите имат възможностда кандидатстват за магистърска степен (по изискванията на съответната магистърска програма) в различни хуманитарни специалности на университета и в други висши училища в страната. Форма на обучение: редовна. Учебен план
 
 
Джаз и поп изпълнителско изкуство
(пиано, акордеон, китара, ударни инструменти и пеене)

Завършилите специалността джаз и поп изпълнителско изкуство след 4 годишно- 8 семестриално, обучение получават образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "артист инструменталист/певец".
Завършилите тази специалност са подготвени за работа като изпълнители в различни формации за джаз и поп музика, в увеселителни заведения, младежки клубове, дискотеки, звукозаписни фирми, театрални трупи, мюзикълни формации, корепетитори на детски музикални състави, корепетитори в школи по съвременни танци и джаз балет, преподаватели по солфеж и специален предмет в школи по изкуствата.
По време на обучението си студентите получават:
-базисна теоритична подготовка в сродни научни направления: история на пластичните изкуства, езикова култура и правоговор, обща психология и психология на общуването, педагогика и др
- теоритична подготовка по музикални дисциплини, даващи фундаментални знания, необходими на музиканта, изпълнител чрез изучаване теория на музиката; история на музиката; хармония; музикални форми и жанрове; история и теория на джаза и поп музиката; аранжиране на съвременни джаз и поп формации, акустика, инструментознание, български музикален фолклор; сценично поведение и др.;
-целесъобразна практическа подготовка за съответната специалност, която освен виртуозно овладяване на специален предмет (музикален инструмент/пеене) включва и задължително опознавателно изучаване на виртуални инструменти и музикален софтуер, пиано, китара, ударни инструменти, акордеон, вокална техника;
-възможности за специализиране и профилиране в овладяването на конкретен музикален стил;
-обща и специална компютърна подготовка за нотен предпечат, компютърно създаване и обработка на музика; компютърна анимация;
-интензивно обучение по английски език.
Студентите имат възможност да избират шест факултативни и 12 избираеми дисциплини, които позволяват специализиране на теоритичната и практическата подготовка според индивидуалните интереси.
В обучението на студентите се открояват няколко приоритета:
-интердисциплинарно обучение, широко отворено към музикалното изкуство;
-обвързаност на теорията с практиката;
-акцент върху приложната музикално-изпълнителска практика.
Базисната и надграждаща музикално-теоритична и задълбочена практическа подготовка на студентите е пряко насочена към успешната бъдеща професионална реализация. Завършилите специалност Джаз и поп изпълнителско изкуство биха могли да продължат обучението си в следващи образователно-квалификационни степени, както и да участват в други форми на продължаващо обучение. Форма на обучение: редовна. Учебен план

 

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Завършилите специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство получават образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация "учител по изобразително изкуство". Те могат да бъдат преподаватели по изобразително изкуство във всички степени на общообразователните учулища, да водят специализирани школи по основните изобразителни дейности. Подготвени са да извършват научнометодическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието, както и в институции, имащи образователно-просветни функции. Получената специална подготовка създава предпоставки за реализацията на завършилите специалността като художници в различни сфери на изобразителните изкуства, компютърния дизайн, рекламата, художественото оформление на интериор и екстериор и електроните и печатните медии. Форма на обучение: редовна. Учебен план

 

Педагогика на обучението по бит и технологии

Завършилите специалността получават образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "педагог, учител по бит и технологии". Получилите тази квалификация могат да се реализират като:
- учители по бит и технологии в начален (1 - 4 клас), прогимназиален (5 - 8 клас) и гимназиален (9 - 12 клас) етап на СОУ;
- преподаватели по бит и технологии в интернати, социални заведения, опитни станции и полета;
- ръководители в школи и клубове по техника и технологии;
- инспектори по бит и технологии;
Изучава се широк спектър от базисни учебни дисциплини от областта на хуманитарните, обществените, техническите и др.науки. Форма на обучение: редовна.
 
 

Графичен дизайн с реклама

Завършилите специалността ще могат да работят като широкопрофилни специалисти с приложна насоченост в направлението „Изобразително изкуство“. Те могат да се реализират като дизайнери, работещи в дизайнерски студия и рекламни агенции, печатници, издателства. Получената подготовка е предпоставка за реализация на студентите и като художници в други области на изкуството.

В учебния план на специалността се отчитат всички необходими знания и умения за графичния дизайнер. Обучението на студентите е подсигурено със съответните задължителни учебни дисциплини, групирани в три блока - Обща изобразителна подготовка, Графичен дизайн с технологииРеклама и рекламни комуникации:

 

Последна промяна на 30 Януари 2019