уеб достъпен сайт български език английски език
  Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2021 г. » Решения на Академичния съвет от 19.07.2021 г.

Решения на Академичния съвет от 19.07.2021 г.

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я

 

на Академичния съвет

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

от заседанието, проведено на 19.07.2021 година

(Протокол  №21)

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава Правила за приемане на студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“ за обучение в ОКС „Магистър“ за учебната 2021/2022 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава актуализацията на членове от Правилника за атестиране на академичния състав при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, както следва:
 • Чл. 10. (1) В края на всяка календарна година отдел УЧР изпраща Уведомително писмо до председателя на атестационната комисия с копие до Декана на факултета с подлежащите на атестиране през следващата календарна година. Комисиите изготвят графиците за атестиране.

(2) Деканът на факултета изготвя Доклад до Ректора, въз основа взето решение от Факултетен съвет за преподавателите, подлежащи на атестиране.

 • Чл. 12. (1) Процедурата по атестиране започва със Заповед на Ректора към подлежащия на атестиране и към ръководителя на катедрата най-малко шест месеца преди датата на атестирането.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава новия Правилник за атестиране на непреподавателския състав в ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема отчетите за проведени вътрешни планови одити в Педагогическия факултет и в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и направените препоръки.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следния състав на Комисията по етика и академично единство към ПУ „Паисий Хилендарски“:

 

Звено

Представител

Биологически факултет

доц. д-р Еленка Стоилова Георгиева

Педагогически факултет

доц. д-р Елена Стоянова Събева

Факултет по иконом. и социални науки

гл. ас. д-р Елица Христова Христова

Факултет по математика и информатика

проф. д-р Боян Георгиев Златанов

Физико-технологичен факултет

гл. ас. д-р Анелия Минчева Дакова

Филологически факултет

доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев

Философско-исторически факултет

доц. д-р Ина Димитрова Димитрова

Химически факултет

доц. д-р Румяна Иванова Бакалска

Юридически факултет

доц. д-р Георги Веселинов Ганчев

Филиал – Кърджали

доц. д-р Ваня Маркова Найденова-Маринова

Филиал – Смолян

доц. д-р Силвия Нагулова Младенова

Студентски съвет

Натали Мариянова Пенчева

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава стартирането на строително-ремонтни дейности в УТБ – Царево, с налични средства на ПУ „Паисий Хилендарски“ в размер на 1 300 000 лева с приложена количествено-стойностна сметка за идеен експертен проект.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава стартирането на строително-ремонтни дейности в УТБ – Ахтопол, с налични средства на ПУ „Паисий Хилендарски“ в размер на 700 000 лева с приложена количествено-стойностна сметка за идеен експертен проект.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните квесторски възнаграждения по КСК 2021 година:
 • за председател на квесторска комисия – 12.00 лева;
 • за член на квесторска комисия – по 7.50 лева.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложения от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №229/12.07.2021 г.) актуализиран учебен план на магистърска програма „Теория и практика на чуждоезиковото обучение“ – специалисти.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №228/29.06.2021 г.) такси за провеждане на изпити към Център TestDaF на ПУ „Паисий Хилендарски“, както следва:
 • Таксата за участие в международния онлайн изпит TestDaF се определя на 145.00 € или 290.00 лв. – в съответствие с решението на Институт TestDaF (Германия).
 • Таксата за участие в международния изпит TestAS се определя на 1100 € или 230.00 лв. – в съответствие с решението на Институт TestDaF (Германия).
 • Таксата за участие в международния онлайн изпит onSET (немски и английски език) за установяване нивото на владеене на съответния език се определя на 22.50 € или 45.00 лв. – в съответствие с решението на Институт TestDaF (Германия).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложената от Факултетния съвет на Физико-технологичния факултет (Протокол №31/23.06.2021 г.) актуализация в учебните планове на специалност „Педагогика на обучението по физика“, ОКС „Магистър“, редовно и задочно обучение от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, както следва:
 • добавя се липсваща факултативна дисциплина по препоръка на Постоянната комисия по Педагогически науки (Уведомително писмо на НАОА №497/27.04.2021 г.)

   Плановете влизат в сила от учебната 2021/2022 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №224/29.01.2021 г.) магистърски програми, по които Химическият факултет ще провежда обучение през учебната 2021/2022 година, както следва:

 

Магистърска програма

Форма на обучение

Прием

Държавна поръчка

1.3. Педагогика на обучението по ...

Обучението по химия в училище

редовно (2 семестъра)

10

4.2. Химически науки

Хранителна химия

редовно (2 семестъра)

9

Химия и екология

задочно (2 семестъра)

7

Платено обучение

1.3. Педагогика на обучението по ...

Обучението по химия в училище

задочно (2 семестъра)

 

Обучението по химия в училище

за неспециалисти

задочно (4 семестъра)

 

4.2. Химически науки

Спектрохимичен анализ

задочно (2 семестъра)

 

Химия и екология

задочно (2 семестъра)

 

Химия и екология

за неспециалисти

задочно (4 семестъра)

 

Хранителна химия

задочно (2 семестъра)

 

Хранителна химия

за неспециалисти

задочно (4 семестъра)

 

Фармацевтична химия

задочно (2 семестъра)

 

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №229/24.06.2021 г. и Протокол №230/14.07.2021 г.) такси за допълнителни квалификации и краткосрочни курсове в Химическия факултет за учебната 2021/2022 година, както следва:

 

Допълнителни квалификации

Високоефективна течна хроматография

задочно

(1 семестър)

700 лв.

Краткосрочни курсове

Курс „Базова статистика и метрология в химичния анализ“

8 часа

120 лв.

Курс „Вътрешно-лабораторно валидиране на процедурата на изпитване при химични анализи“

8 часа

120 лв.

Курс „Неопределеност при химични изпитвания и изготвяне бюджет на неопределеността на резултати от химични анализи“

8 часа

120 лв.

Курс „Пламъков атомно-абсорбционен спектрален анализ (FAAS), аналитични характеристики и приложения“

24 часа

360 лв.

Курс „Електротермичен атомно-абсорбционен спектрален анализ (ETAAS), аналитични характеристики и приложения“

24 часа

360 лв.

Курс „Оптико емисионен анализ с индуктивно свързана плазма (ICP-OES), аналитични характеристики и приложения“

24 часа

360 лв.

Курс „Приложение на масспектрометричния анализ с индуктивно свързана плазма (ICP-МS)“

24 часа

360 лв.

Курс „Газова и течна хроматография“

25 часа

360 лв.

Курс „Химия на наркотичните вещества“

25 часа

240 лв.

Курс „Химия на стероидите“

25 часа

240 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол №266/06.07.2021 г.) учебни планове и прием на студенти в ОКС „Магистър“, както следва:
 • актуализиран учебен план за ОКС „Магистър“ по специалност „Микробни биотехнологии“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии, редовно обучение, за специалисти (завършили професионално направление 5.11.), в сила от учебната 2021/2022 г.
 • нов учебен план за ОКС „Магистър“ по специалност „Микробни биотехнологии“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии, задочно обучение, за специалисти (завършили професионално направление 5.11.), в сила от учебната 2021/2022 г.
 • прием на студенти в ОКС „Магистър“ по специалност „Микробни биотехнологии“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии, задочно обучение, специалисти (завършили професионално направление 5.11.) от учебната 2021/2022 г. Семестриална такса – 620.36 лева.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика (Протокол №20/14.07.2021 г.) актуализирани учебни планове за ОКС „Магистър“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., влизащи в сила от началото на учебната 2021/2022 година, както следва:
 • Обучение по информатика и информационни технологии в училище (2 г.);
 • Обучение по математика в училище (2 г.);
 • Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии (1 г.);
 • Педагогика на обучението по математика (1 г.).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол №154/12.07.2021 г.) за разкриване и прием от учебната 2021/2022 г. в нова магистърска програма „Етнология и културно наследство“ от акредитирано професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата – обучението се провежда втри семестъра със семестриалната такса в размер на 965,28 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложения от Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол №154/12.07.2021 г.)актуализиран учебен план на специалност „История и география“ от ПН 1.3. Педагогика на обучението по...,в сила от учебната 2021/2022 г. (обучението се провежда във Филиал – Смолян).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложените от Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №229/12.07.2021 година) актуализирани учебни планове на специалности „Български език и история“ и „Български език и английски език“ редовно обучение, в сила от учебната 2021/2022 г. (обучението се провежда във Филиал – Смолян).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетия от Съвета на ДКПРПС (Протокол №31/27.04.2021 г.) нов учебен план за допълнителна квалификация, както следва:
 • Допълнителна квалификация „Учител по биология“, присъдена професионална квалификация „учител по биология“, задочно обучение, общ хорариум 430 академични часа, срок на обучение 1 година (12 месеца), ръководител на програмата – доц. д-р Делка Карагьозова.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетата от Съвета на ДКПРПС (Протокол №31/27.04.2021 г.) актуализирана такса за извършване на образователни услуги в Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти, както следва:
 • За обучение в програми за допълнителна квалификация (в рамките на една календарна година) – две такси по 600.00 лв.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приложения на хартиен носител списък хонорувани преподаватели за нуждите на Филиала на ПУ в гр. Кърджали за учебната 2021/2022 година на основание решение на ФС при Педагогическия факултет (Протокол №12/15.06.2021 г.), решение на ФС при Философско-историческия факултет (Протокол №153/28.06.2021 г.), решение на ФС при Биологическия факултет (Протокол №264/01.06.2021 г.), решение на ФС при Филологическия факултет (Протокол №228/29.06.2021 г.) и решение на ФС при Факултета по икономически и социални науки (Протокол №156/31.05.2021г.).

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на Факултетния съвет на Педагогическия факултет (Протокол №13/06.07.2021 г.) да бъде открита и осъществена процедура за програмна акредитация на професионално направление 3.2. Психология за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2в (или 2г) и ал. 8 от ЗВО и утвърждава Доклад самооценка по утвърдените от НАОА критерии и Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет от предходна процедура.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава приетите от Факултетния съвет на Физико-технологичния факултет (Протокол №32/14.07.2021 г.) Доклад самооценка за акредитация на докторска програма „Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)“ от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, както и учебните планове на докторската програма за редовна и задочна форма на обучение.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №229/24.06.2021 г.) за разкриване на Лаборатория по Рентгенова дифракция и назначаване на следните лица, ангажирани с нея:
 • проф. д.х.н. Васил Борисов Делчев (кат. Физикохимия, ХФ) – ръководител на Лабораторията по Рентгенова дифракция и отговорник по радиационна защита;
 • доц. д-р Георги Иванов Патронов (кат. Химична технология, ХФ) – заместник-отговорник по радиационна защита;
 • доц. д-р Гинка Калчева Екснер (кат. Физика, ФТФ);
 • гл. ас. д-р Ирена Петрова Костова (кат. Химична технология, ХФ) – дозиметрист;
 • физик Христо Танев Петров (кат. Образователни технологии, ФТФ) – механик научна апаратура.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Факултета по икономически и социални науки (Протокол №157/12.07.2021 г.) проф. д-р Иванка Милкова Костова да бъде избрана за гост-преподавател през академичната 2021/2022 година за срок от една учебна година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №228/29.06.2021 г.) проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова да бъдe избрана за гост-преподавател на ½ щат в Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание за учебната 2021/2022 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №228/06.2021 г.) проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова да бъдe избрана за гост-преподавател на ½ щат в Катедрата по български език за учебната 2021/2022 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №228/29.06.2021 г.) проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев да бъдe избран за гост-преподавател на ½ щат в Катедрата по романистика и германистика за учебната 2021/2022 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №228/06.2021 г.) да бъдe продължен договорът на лектора по италиански език д-р Роберто Адинолфи на длъжност гост-преподавател за срок от една година, считано от 01.10.2021 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протокол №228/29.06.2021 г.) да бъдe продължен договорът на лектора по немски език Тобиас Фок на длъжност гост-преподавател за срок от една година, считано от 01.10.2021 г.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Философско-историческия факултет (Протокол №154/12.07.2021 г.) проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев да бъде избран за гост-преподавател към катедра „Теология“ на ½ натоварване за периода 01.10.2021 до 30.06.2022 година по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ за извършване на определена работа за учебната 2021/2022 г. към ФИФ.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Факултетния съвет на Химическия факултет (Протокол №229/24.06.2021 г.) за продължаване на срочното трудово правоотношение на доц. д-р Данчо Тончев Тончев с още една година, по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с параграф 11 от ЗВО.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава предложението на Филиалния съвет на Филиала на ПУ в гр. Смолян (Протокол №3/01.07.2021 г.) за изплащане на допълнително трудово възнаграждение в размер на общо 6 900 лева на преподавателския и непреподавателския състав на основен трудов договор във Филиал – Смолян, със заплатите за месец юли 2021 година.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС приема предложението на Бюджетната комисия (Протокол №6/15.07.2021 г.) за корекция в бюджета на ПУ „Паисий Хилендарски“ за 2021 година, като се увеличи предвидената сума за ремонтни дейности с 1 500 000 лева.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС утвърждава следните промили от прихода във връзка с разпределението на суми по комисии за КСК 2021 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“:

 

 КОМИСИЯ

Промили от прихода

Централна комисия

45,00

Комисия по прием и обработка на кандидатстудентски документи (вкл. и по интернет)

25,00

Комисия по техническа поддръжка на мрежата

3,00

Комисия по осигуряване на материали и зали

5,40

Комисия по засекретяване и разсекретяване на писмените работи

16,00

Комисия по съхраняване на писмените работи

4,00

Комисия по отчитане участието и изплащане на възнагражденията по КСК-2021

4,50

Комисия по подготовка на списъци по зали и оперативна отчетност

3,00

Комисия по обработка и обявяване на резултатите от изпитите

8,00

Комисия по охрана

3,50

Комисия по транспортно осигуряване

1,49

Комисия по събиране на такси

8,00

Комисия по снабдяване с материали и консумативи

3,00

Комисия по окомплектоване на залите

3,25

Комисия по провеждане на конкурсните изпити

3,00

Комисия по записване на новоприети студенти

35,00

Комисия за изпращане на съобщения и обработки на молби и жалби

0,56

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС разрешава използването на Блок 3 на студентските общежития на ПУ „Паисий Хилендарски“ за настаняване на студенти и докторанти на Пловдивския университет през месец септември за периода 01.09.2021 г. – 19.09.2021 г. Наем за месец септември – по 4 лева за нощувка.

 

 1. РЕШЕНИЕ: АС разрешава заплащането ежегодно на депозит в размер на един месечен наем (80 лева) от студентите и докторантите, настанени в студентските общежития на Пловдивския университет.

  Паричният ресурс, събран от депозити, има целеви характер – да се защити и опази университетската собственост в общежитията от неправомерни действия на обитателите.

  Университетът се задължава да съхранява събрания паричен ресурс и няма право да го изразходва за каквито и да било други дейности, освен за възстановяване на нанесени повреди на територията на общежитията от страна на настанените в тях студенти.

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:                                         Р Е К Т О Р:

                                   (Мария Зайкова)                                 (проф. д-р Румен Младенов)

Последна промяна на 28 Юли 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол